2 Δεκεμβρίου 2009

Πρατήριο υγρών καυσίμων και συγκεντρωτικές καταστάσεις του άρθρου 20/ΚΒΣ

Σε πρατήριο υγρών καυσίμων με βιβλία Α-Β κατηγορίας, ποιες είναι οι υποχρεώσεις και  τι ακριβώς περιλαμβάνουμε στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών;  Με τις αγορές και πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης τι γίνεται; Συμπεριλαμβάνονται οι συναλλαγές αυτές στις συγκεντρωτικές καταστάσεις;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΚΒΣ, οι επιτηδευματίες και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του κώδικα αυτού (Δημόσιο κ.λπ.), υποχρεούνται σε υποβολή στοιχείων συναλλαγών, μέχρι την 30/9 κάθε χρόνου, για διασταύρωση πληροφοριών, με τα δεδομένα του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Τα υποβαλλόμενα στοιχεία, αφορούν συναλλαγές που πραγματοποίησαν τα ανωτέρω πρόσωπα,  για την επαγγελματική τους εξυπηρέτηση, από αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών (κατάσταση προμηθευτών), από χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών (κατάσταση πελατών), καθώς και από καταβολή ή είσπραξη αμοιβών, αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωμάτων. Την ως άνω υποχρέωση υποβολής στοιχείων, έχουν και οι επιτηδευματίες που έχουν αντικείμενο δραστηριότητας: «πρατήριο υγρών καυσίμων».
 
Ωστόσο, με βάση το άρθρο 3 της ΠΟΛ 1034/14-2-2008 (ΦΕΚ Β’307/2008), οι παραπάνω επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της διακίνησης του πετρελαίου θέρμανσης (επιτηδευματίες ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.), έχουν υποχρέωση υποβολής στοιχείων για τις συναλλαγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης, ως εξής:
 
Για την χρονική περίοδο από 15 Οκτωβρίου μέχρι και την 15 Μαΐου, κάθε έτους, υποβάλλουν στο σύστημα «ΉΦΑΙΣΤΟΣ», μέχρι την 10η ημέρα κάθε μήνα, στοιχεία των εκδοθέντων παραστατικών (εντός κάθε προηγούμενου μήνα), με τα οποία έγινε η παράδοση του πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης.  Επί πλέον, οι επιτηδευματίες ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., ανεξαρτήτως της κατηγορίας βιβλίων, ή της τυχόν απαλλαγής από την τήρηση βιβλίων του ΚΒΣ,  υποβάλλουν (αρχής γενομένης από την 15η Φεβρουαρίου 2008), αναλυτική κατάσταση με τα δεδομένα των συναλλαγών πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης που πραγματοποιούν κάθε ημέρα και για τη χρονική περίοδο από την 15η Οκτωβρίου μέχρι και την 15η Μαΐου κάθε έτους και προκειμένου για τις αγορές μετά την κατάθεση στην τελωνειακή αρχή της Δήλωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Δ.Ε.Φ.Κ) εφόσον συντρέχει  περίπτωση, αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας στο δικτυακό τόπο www.ifestos.mnec.gr
 
το αργότερα εντός επτά (7) ημερών από την ημέρα που αφορά. Επισημαίνεται ότι δεν αποκλείεται η δυνατότητα, στην ανωτέρω κατάσταση,  να περιλαμβάνονται διακεκριμένα τα δεδομένα μερικών ή όλων των συναλλαγών περισσότερων ημερών π.χ. δυο ή τριών (2 ή 3) ημερών, όχι όμως πέραν των επτά (7). Στη περίπτωση αυτή, η αναλυτική κατάσταση, πρέπει να υποβάλλεται  εντός επτά (7) ημερών από την τελευταία ημέρα που αφορά.
 
Επισημαίνεται ότι η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο www.ifestos.mnec.gr  είναι εφικτή με τη χρήση ονόματος και  κωδικού χρήστη που καθορίζονται με  την εγγραφή στο Μητρώο ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. Ο συνδυασμός των στοιχείων του υποβάλλοντος, ο Αριθμός Μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. καθώς και ο κωδικός χρήστη ταυτοποιεί τον συγκεκριμένο υπόχρεο. Υπενθυμίζεται ότι ο κωδικός χρήστη αποτελεί απόρρητο προσωπικό στοιχείο και επιτρέπεται μόνο στον κάτοχό του επιτηδευματία να τον διαχειρίζεται και ενδεχομένως να τον αλλάζει, έτσι ώστε μόνο ο ίδιος ή πρόσωπα της επιλογής του να έχουν πρόσβαση, αλλά και την  δυνατότητα της χρήσης του.
 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της υποβολής, στο σύστημα «ΉΦΑΙΣΤΟΣ», όλες οι κινήσεις θα εμφανίζονται  συγκεντρωτικά ή αναλυτικά, με βάση την ημερομηνία υποβολής τους, στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση, οπότε θα αποτελούν και δικαιολογητικό υποβολής. Το αποτέλεσμα της εμφάνισης μπορεί να εκτυπωθεί, ενώ αποτελεί την ταυτότητα υποβολής των κινήσεων που έχουν καταγραφεί στο σύστημα,  καθώς και αποδεικτικό της εμπρόθεσμης ή μη υποβολής τους.  Οι ως άνω καταστάσεις περιέχουν το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο ή την επωνυμία του υπόχρεου για υποβολή τους, το επάγγελμα, τον ΑΦΜ και τον αριθμό μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., την ταχυδρομική του διεύθυνση, την αρμόδια ΔΟΥ και την ημερομηνία υποβολής τους. Η παράγραφος 2, του άρθρου 4, της ΠΟΛ 1034/2008, αναφέρει τα εξής: «Στις καταστάσεις αυτές καταχωρίζονται ανά συναλλαγή το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο ή η επωνυμία του πελάτη ή προμηθευτή, ο ΑΦΜ του, ο αριθμός ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., ο κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος του κτιρίου στη θέρμανση του οποίου αφορά η παραδοθείσα ποσότητα, το τελικό πληρωτέο ποσό για λογαριασμό του πελάτη - αγοραστή και ο συντελεστής του ΦΠΑ που αναλογεί σε αυτό, η ποσότητα, ο αύξων αριθμός και η ημερομηνία του σχετικού παραστατικού με το οποίο έγινε η παράδοση (Α.Λ.Π. ή Α.Λ.Π - Δ.Α. ή Τ.Π. - Δ.Α. ή Δ.Α. ή Δ.Ε.Φ.Κ. κ.λπ.), το είδος του μεταφορικού μέσου και ο αριθμός κυκλοφορίας του φορτηγού αυτοκινήτου δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης ή το όνομα του πλωτού μέσου σε περίπτωση θαλάσσιας μεταφοράς, καθώς και την ποσότητα του αποθέματος που δεν έχει διατεθεί στην τελική κατανάλωση και έχουν στην κυριότητά τους κατά τη λήξη της χρονικής περιόδου της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας (15η Μαΐου κάθε έτους) ανά εγκατάσταση ή ανά τρίτο»
 
Περαιτέρω, στο άρθρο 6 της ως άνω ΠΟΛ , διευκρινίζεται το θέμα των συναλλαγών πετρελαίου, σε σχέση με την υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων του άρθρου 20 του ΚΒΣ. Συγκεκριμένα, για τις συναλλαγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, για τις οποίες υποβάλλονται στον παραπάνω δικτυακό τόπο οι σχετικές καταστάσεις, δεν υποβάλλονται στοιχεία για διασταύρωση, μέσω συγκεντρωτικών καταστάσεων. Εξαιρείται η περίπτωση των επιτηδευματιών που προμηθεύονται πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης, με σκοπό την τελική του κατανάλωση, ως καυσίμου θέρμανσης, οι οποίοι θέτουν στις σχετικές καταχωρίσεις της κατάστασης των προμηθευτών, τον κωδικό «1» (δηλαδή μη υπόχρεος αντισυμβαλλόμενος).
 
Αντίθετα καταχωρίζονται κανονικά στις συγκεντρωτικές καταστάσεις και σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, οι πωλήσεις πετρελαίου κίνησης προς επιτηδευματίες.
 
Τέλος, με την ΠΟΛ 1103/15-7-2008, δόθηκαν συμπληρωματικές επεξηγήσεις για την περίπτωση που από τον ίδιο προμηθευτή αγοράζεται από τελικό καταναλωτή - επιτηδευματία πετρέλαιο κίνησης (πχ για την κίνηση των επαγγελματικών του αυτοκινήτων) και πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης (για την θέρμανση των κτιριακών εγκαταστάσεων της επιχείρησής του). Μετά την διεύρυνση από την ΓΓΠΣ της εφαρμογής για την υποβολή των καταστάσεων πελατών - προμηθευτών, ώστε να επιτρέπεται η εισαγωγή δύο αναλυτικών γραμμών (πελάτη ή προμηθευτή), με τον ίδιο ΑΦΜ, αλλά με διαφορετική ένδειξη υπόχρεου ( «0» ή «1»). Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζεται το πρόβλημα με την καταχώριση σε χωριστές γραμμές από τον αγοραστή των συναλλαγών που αφορούν το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης (όπου θέτει τον κωδικό «1» - αντισυμβαλλόμενος μη υπόχρεος) και αυτών που αφορούν το πετρέλαιο κίνησης όπου τα πεδία συμπληρώνονται κανονικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (με κωδικό «0» - αντισυμβαλλόμενος υπόχρεος).
 
2.12.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.