2 Δεκεμβρίου 2009

Δαπάνη για εργασίες εργολάβου

Εταιρεία που παράγει κεραμίδια αναλαμβάνει την αντικατάσταση κάποιων από αυτά πού παρουσιάζουν κάποιο ελάττωμα. Αναθέτει σε εργολάβο με συμφωνητικό την εργασία αντικατάστασης. Ο εργολάβος εκδίδει ΤΠΥ προς την εταιρεία ή αν τα υλικά είναι άνω του 1/3 της αμοιβής ξεχωριστά ΤΠΥ και ΤΔΑ. Η διαδικασία αυτή είναι ορθή; Για την εταιρεία το έξοδο αυτό είναι αποζημίωση για φθορές ελαττωματικών προϊόντων; Ο ΦΠΑ των τιμολογίων τού εργολάβου εκπίπτει κανονικά;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Για την πραγματοποίηση επισκευών, συντηρήσεων ή βελτιώσεων τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων λαμβάνει χώρα παροχή υπηρεσιών, εφόσον χρησιμοποιούνται υλικά του εργολάβου και η αξία τους δεν υπερβαίνει το 1/3 της συνολικής αμοιβής, οπότε εκδίδεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Σε διαφορετική περίπτωση δηλαδή όταν η αξία των υλικών υπερβαίνει το 1/3 της συνολικής αμοιβής εκδίδονται δύο στοιχεία : τιμολόγιο πώλησης για τα υλικά και τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για την αξία της εργασίας. Κατά συνέπεια ο τρόπος έκδοσης των στοιχείων που περιγράφετε στο ερώτημα είναι ορθός.
 
Η δαπάνη της επιχείρησης για την αποκατάσταση των βλαβών,  έμμεσα συνιστά μορφή αποζημίωσης προς τους πελάτες της για τη ζημία που υπέστησαν από τα ελαττωματικά υλικά. Ως τέτοια, η σχετική δαπάνη μπορεί κατά την γνώμη  μας, να αναγνωριστεί για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας καθώς σε παρεμφερή υπόθεση η νομολογία έχει κρίνει (ΣτΕ 2689/1971), και η Διοίκηση έχει ενσωματώσει στην ΠΟΛ.1005/2005, την άποψη ότι «η αποζημίωση που καταβάλλει η επιχείρηση σε τρίτους για ζημιές που προξενούνται σε αυτούς στα πλαίσια της επιχειρηματικής λειτουργίας της επιχείρησης, έστω και αν οφείλονται σε αμέλεια των στελεχών και λοιπών εργαζομένων της, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής».
 
Ωστόσο, ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. έχει τη δυνατότητα κατά τη διενέργεια του ελέγχου να κρίνει με βάση τα πραγματικά περιστατικά, για την παραγωγικότητα ή μη της σχετικής δαπάνης και να αποφανθεί κατά περίπτωση για τη δυνατότητα έκπτωσης της από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. Είναι σαφές, ότι η ύπαρξη συμφωνητικού, συμβάλλει θετικά, για την επιχείρηση, στην διαμόρφωση γνώμης από τον φορολογικό ελεγκτή Λογιστικά η σχετική δαπάνη μπορεί να παρακολουθείται σε υπολογαριασμό του 81.00.99 «λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα».
 
Όσον αφορά τον ΦΠΑ των σχετικών τιμολογίων (ΦΠΑ εισροών), δεδομένου ότι οι επισκευές αφορούν αγαθά που έχουν διατεθεί σε φορολογητέα δραστηριότητα, η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα έκπτωσής του, από τον ΦΠΑ εκροών της οικείας φορολογικής περιόδου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 30 του Κ.Ν.2859/2000.
 
2.12.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.