2 Δεκεμβρίου 2009

Ασφαλιστικές ημέρες εργασίας ημερομισθίων

Έχω κάνει πρόσληψη σε αρτεργάτες από Δευτέρα έως και Σάββατο με εβδομαδιαίο ωράριο 40 ωρών  και είναι ωρομίσθιοι. Επειδή είναι από Δευτέρα έως και Σάββατο οι πραγματικές ημερολογιακές ημέρες που εργάζονται σε κάποιο μήνα μπορεί να φτάσουν τις 27. Το ΙΚΑ ωστόσο δέχεται μέχρι 26 ένσημα. Το ορθό είναι να τους υπολογίζω την μισθοδοσία και τις εισφορές του ΙΚΑ στις 27 ημέρες, ενώ τα ασφαλιστικά ημερομίσθια είναι 26;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού ασφάλισης του ΙΚΑ ο εργαζόμενος με 5μερη εβδομαδιαία πλήρη απασχόληση, ασφαλίζεται για 25 ημερομίσθια μηνιαίως. Στην περίπτωση κανονικής εξαήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης, οι ασφαλιστικές ημέρες είναι επίσης 25 και δεν υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό, ανεξάρτητα από τις πραγματικές ημέρες απασχόλησης. Στο σημείο αυτό είναι σκόπιμο να επισημάνουμε ότι η συστηματική απασχόληση των εργαζομένων σε εξαήμερη βάση είναι παράνομη (Έγγραφο 3336/2002 Υπουργείου Απασχόλησης - βλ. σχετ. ερώτημα στην ηλεκτρονική δ/νση: http://www.epixeirisi.gr/?pgtp=1&aid=1256811147).
 
Όλα τα παραπάνω ισχύουν μονάχα για τον προσδιορισμό των ασφαλιστικών ημερών του εργαζομένου και δε θα πρέπει να συγχέονται με τις πραγματικές ημέρες εργασίας που λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της νόμιμης αμοιβής του. Η νόμιμη αμοιβή καθορίζεται από την οικεία ΣΣΕ που διέπει τη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων (κλαδική ΣΣΕ) ή ελλείψει αυτής, την ΣΣΕ που αντιστοιχεί στην εν λόγω κατηγορία εργαζομένων (ομοιοεπαγγελματική ΣΣΕ). Περαιτέρω, οι νόμιμες μηνιαίες αποδοχές ενός ημερομίσθιου εργαζόμενου υπολογίζονται με βάση τις πραγματικές ημέρες εργασίας του με την προσαύξηση ποσοστού 20% τις πέντε πρώτες ημέρες της εβδομάδας (Δευτέρα - Παρασκευή) λόγω της συμμετοχής της ημέρας του Σαββάτου (αμείβονται δηλαδή για 6 ημέρες, την εβδομάδα).
 
Συνεπώς είναι δυνατό στην περίπτωση που κάποιος μήνας έχει 23 εργάσιμες ημέρες, ο εργαζόμενος να δικαιούται 27,6 ημερομίσθια (23Χ1,2=27,6), εφόσον εργαστεί όλες τις ημέρες του μήνα. Ωστόσο, οι ημέρες ασφάλισής του στο ΙΚΑ δε δύναται να υπερβούν τις 25 κάθε μήνα (σύνολο 300 ασφαλιστικά ημερομίσθια το χρόνο). Οι ασφαλιστικές εισφορές όμως του συγκεκριμένου μήνα θα υπολογιστούν επί των πραγματικών αποδοχών του εργαζόμενου ημερομισθίου.
 
Για την πληρέστερη κατανόηση των ανωτέρω παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα.
 
Έστω ένας ημερομίσθιος εργάτης με καταβαλλόμενο μικτό ημερομίσθιο 50€, ο οποίος αμείβεται βάσει των ωρών εργασίας του. Το ωρομίσθιό του είναι: 50 Χ 6/40 = 7,50€. Ζητούνται οι μικτές αποδοχές του για τον μήνα Σεπτέμβριο 2009 με την προϋπόθεση ότι εργάστηκε πλήρως όλες τις ημέρες του μήνα (δεν απουσίασε)
 
Απάντηση
 
Ο συγκεκριμένος μήνας έχει 22 εργάσιμες, συνεπώς ο εργάτης απασχολήθηκε πραγματικά: 22 Χ 8 = 176 ώρες. Επομένως ο μηνιαίος μισθός του εργαζομένου θα είναι: 7,5€ Χ 176 = 1.320,00 €. Σημειώνεται ότι οι ως άνω αποδοχές αντιστοιχούν σε 26,4 ημέρες εργασίας. Οι δε ημέρες που θα αναγνωρισθούν από το ΙΚΑ ως ασφαλιστικές θα είναι 25, ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές,  θα υπολογισθούν επί των 1.320,00 €.
 
Τέλος, τονίζεται ότι στην πράξη, η συμπλήρωση ασφαλιστικών ημερών πλέον των 25 στις υποβαλλόμενες ΑΠΔ δεν αποτελεί λόγο απόρριψης αυτών, καθότι δεν επηρεάζει τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών (βλ. παραπάνω). Εν τούτοις, η αρμόδια υπηρεσία του ΙΚΑ (τμήμα συντάξεων) δεν αναγνωρίζει περισσότερες από 300 ασφαλιστικές ημέρες (ή αλλιώς ένσημα) το έτος.
 
2.12.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.