25 Νοεμβρίου 2009

Βιβλίο δρομολογίων

Θα ήθελα να ενημερωθώ ποιες επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να τηρούν Βιβλίο Δρομολογίων Οχημάτων καθώς & Βιβλιάριο Εργασίας τα οποία θεωρούνται από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Ποιες οι προϋποθέσεις τήρησης των παραπάνω βιβλίων; Στην τήρηση των ως άνω βιβλίων είναι υποχρεωμένες όλες οι επιχειρήσεις ανεξάρτητα νομικής μορφής και του αντικειμένου εργασιών, οι οποίες έχουν επαγγελματικό αυτοκίνητο, ανεξάρτητα αν απασχολούν προσωπικό ή όχι; Και τέλος ποιες είναι οι επιπτώσεις μη τήρησης τους;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σχετικά με την υποχρέωση τήρησης, το περιεχόμενο του Βιβλιαρίου Εργασίας (Απόφαση Υπουργού Απασχόλησης υπ. αριθ. 51266/1975) και του Βιβλίου Δρομολογίων Οχημάτων (ΒΔ 28.1-4.2.1938 – οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων, ΒΔ της 14.8.1950 – οδηγοί ΤΑΧΙ και ΙΧ αυτοκινήτων και Απόφαση Υπουργού Απασχόλησης υπ. αριθ. 51266/1975 – οδηγοί τουριστικών λεωφορείων), καθώς και τις τυχόν εξαιρέσεις από την τήρησή τους παρακαλούμε να ανατρέξετε σε σχετικά άρθρα του Βαγγέλη  Θεοδωρά που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, τον  Σεπτέμβριο του 2006 και τον Ιούλιο του 2008.  Πρόσβαση στα εν λόγω άρθρα μπορείτε να έχετε και στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: http://www.epixeirisi.gr/?pgtp=1&aid=1214899157 & http://www.epixeirisi.gr/?pgtp=1&aid=1156947012.
 
Η μη τήρηση των ανωτέρω βιβλίων επισύρει διοικητικές κυρώσεις, βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν 2639/1998:
 
«Στον εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη του αρμόδιου Επιθεωρητή Εργασίας και ύστερα από πρόσκλησή του για παροχή εξηγήσεων:
 
α) Πρόστιμο για καθεμία παράβαση, από χίλια (1.000) ευρώ μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.
 
[Όπως η περ. α, αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 5 άρθρ. 11 Ν 3144/2003, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 Ν 3227/2005, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 Ν 3385/2005 (ΦΕΚ Α΄ 210/19.8.2005).
 
β) Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης για χρονικό διάστημα μέχρι τριών (3) ημερών. Επίσης με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου Επιθεωρητή Εργασίας, να επιβληθεί στον εργοδότη προσωρινή διακοπή της λειτουργίας για διάστημα μεγαλύτερο από τρεις (3) ημέρες ή και οριστική διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης.
 
Σημείωση 1: Η περ. α, της παρ. 1 του άρθρου 16 του παρόντος νόμου, τίθεται όπως (ξανά) αντικαταστάθηκε (με την ίδια ακριβώς μορφή), μέσω της παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν 3144/2003 (ΦΕΚ Α΄ 111), από το άρθρο 4 του Ν 3227/2004 (ΦΕΚ Α΄ 31).
 
Σημείωση 2: Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 10 του ΠΔ 219/2000 (ΦΕΚ Α΄ 191), τα όρια του προστίμου, που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν 2639/1988, αυξάνονται με την διαδικασία της παρ. 5 του παρόντος άρθρου.
 
Σημείωση 3: Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 του ΠΔ 81/2003 (ΦΕΚ Α΄ 77), η παραβίαση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 6 του ανωτέρω ΠΔ συνεπάγεται την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν 2639/1988
 
25.11.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.