17 Νοεμβρίου 2009

Δαπάνες ΙΧΕ αυτοκινήτου ελεύθερου επαγγελματία

Έχω λογιστικό γραφείο. Μπορώ να αγοράσω αυτοκίνητο και να το καταχωρίσω στα βιβλία της επιχείρησής μου; Ο ΦΠΑ και οι δαπάνες του, εκπίπτουν;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Το επάγγελμα του λογιστή κατατάσσεται στα κατονομαζόμενα ελευθέρια επαγγέλματα του άρθρου 48, του ΚΦΕ, το δε εισόδημα που αποκτάται από την άσκηση του επαγγέλματος αυτού, χαρακτηρίζεται ως εισόδημα Ζ’ πηγής. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 49, στην περίπτωση που χρησιμοποιείται ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο για την κάλυψη επαγγελματικών αναγκών, η πραγματοποίηση των δαπανών συντήρησης, επισκευής, κυκλοφορίας, αποσβέσεων αυτού, αλλά και τυχόν μισθωμάτων (που καταβάλλονται σε εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης), πρέπει να αποδεικνύονται με νόμιμα φορολογικά στοιχεία και να έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία του ελεύθερου επαγγελματία.
 
Από το συνολικό ύψος αυτών των δαπανών εκπίπτει ποσοστό 25%, μη δυνάμενο να υπερβεί το 3% του συνολικού δηλωθέντος ακαθάριστου εισοδήματος από ελευθέρια επαγγέλματα. Επισημαίνουμε ότι στα βιβλία θα καταχωρισθεί το σύνολο των δαπανών αυτών και στη συνέχεια θα ακολουθήσει αναμόρφωση του αποτελέσματος στο έντυπο Ε3 (κωδ. 564-567), κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Ειδικότερα, για την έκπτωση των αποσβέσεων απαιτείται η καταχώριση τόσο της αξίας αγοράς του αυτοκινήτου ως παγίου, όσο και των διενεργούμενων αποσβέσεων, σε ειδικό χώρο του βιβλίου εσόδων - εξόδων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4, του άρθρου 6 του ΚΒΣ.
 
Όσον αφορά την περίπτωση του ΦΠΑ που αναλογεί στην αξία αγοράς του αυτοκινήτου, αλλά και στις λοιπές δαπάνες αυτού (ΦΠΑ εισροών), σημειώνουμε ότι βάσει των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 30 του Ν 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ), δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τον ΦΠΑ των εκροών της αντίστοιχης φορολογικής περιόδου, εφόσον το χρησιμοποιούμενο ΙΧΕ αυτοκίνητο είναι μέχρι εννέα (9) θέσεων. Αυτός είναι γενικός κανόνας, ο οποίος εφαρμόζεται στις δαπάνες καυσίμων, επισκευής, συντήρησης, μίσθωσης και κυκλοφορίας γενικά, αυτών των αυτοκινήτων. Ωστόσο, το ποσό αυτό του αναλογούντος ΦΠΑ, συναθροίζεται με το ποσό του εξόδου και αποτελεί φορολογική δαπάνη που εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης κατά το ίδιο ποσοστό που εκπίπτει και η καθαρή αξία της δαπάνης (ΠΟΛ 1005/2005).
 
Τέλος, ιδιαίτερα επισημαίνουμε, ότι στην περίπτωση που το λογιστικό γραφείο λειτουργεί ως οργανωμένη επιχείρηση με προσωπικό υπαλλήλους - λογιστές, καθώς και με τη μορφή ΕΠΕ ή ΑΕ (Γνωμ. ΝΣΚ 251/1986), το εισόδημα που αποκτάται θεωρείται εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (Δ΄ πηγής) και όχι εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα (Ζ΄ πηγής). Στην προκειμένη περίπτωση, λοιπόν, για την έκπτωση των εξόδων ΙΧ επιβατικού αυτοκινήτου που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της επιχείρησης έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 1 άρθρο 31 του ΚΦΕ. Οι ως άνω διατάξεις ορίζουν ότι όλες οι δαπάνες επισκευής, συντήρησης, λειτουργίας, κυκλοφορίας και αποσβέσεων του ιδιόκτητου ΕΙΧ αυτοκινήτου, το οποίο ο επιτηδευματίας χρησιμοποιεί, στο πλαίσιο της εμπορικής του δραστηριότητας, αναγνωρίζονται φορολογικά σε ποσοστό μέχρι 60% της δαπάνης, για αυτοκίνητα με κυβισμό μηχανής έως 1.600 cc και σε ποσοστό μέχρι 25% της δαπάνης, για εκείνα τα αυτοκίνητα, με μεγαλύτερο κυλινδρισμό μηχανής.
 
17.11.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.