12 Νοεμβρίου 2009

Δήλωση μεταβολής υποκαταστήματος σε αποθήκη

Ομόρρυθμη Εταιρεία με κεντρικό στον Ν. Ηλείας και υποκατάστημα στον Ν. Αττικής, θέλει να μετατρέψει το υποκατάστημα του Ν. Αττικής, σε αποθήκη χωρίς τήρηση βιβλίων και στοιχείων τιμολόγησης (να λειτουργεί δηλαδή μόνο ως αποθηκευτικός χώρος). Ταυτόχρονα να υπάρχει η δυνατότητα να αποστέλλονται με Δ.Α. εμπορεύματα σε πελάτες της Αττικής από την αποθήκη με τιμολόγηση από το κεντρικό του Ν. Ηλείας.. Είναι εφικτό αυτό και ποια η διαδικασία μεταβολής και τα έντυπα στο μητρώο; Ποια η διαδικασία στον Κώδικα για την ακύρωση βιβλίων –στοιχείων υποκαταστήματος και θεώρηση ειδικού Δ.Α. για τη διακίνηση & αποστολή εμπορευμάτων από την αποθήκη;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σε περίπτωση που μία επιχείρηση προβαίνει σε αλλαγή της χρήσης μιας εγκατάστασής της (π.χ. από εργοστάσιο σε κατάστημα, ή υποκατάστημα σε αποθήκη κ.λπ.), θα πρέπει να υποβάλει εντός 30 ημερών (περ. β, παρ. 1, άρθρο 36 του Ν.2859/2000, Κ. ΦΠΑ), στο τμήμα Μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ της έδρας της, δήλωση μεταβολής εγκατάστασης εσωτερικού (έντυπο Μ10). Επί της δήλωσης αυτής αναγράφεται ο κωδικός αριθμός της ήδη υπάρχουσας εγκατάστασης (πίνακας β του εντύπου), η χρήση της οποίας μεταβάλλεται. Ο αριθμός αυτός είχε χορηγηθεί από την ΔΟΥ με την υποβολή της  αντίστοιχης βεβαίωσης έναρξης. Επισημαίνεται ότι πέραν της αλλαγής λειτουργίας της εγκατάστασης, από υποκατάστημα σε αποθήκη, όπως συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση, θα πρέπει να δηλώνεται και η επακόλουθη μεταβολή στην τήρηση βιβλίων (με σχετικές καταχωρίσεις στο ίδιο έντυπο - Μ10).
 
Στη συνέχεια, σκόπιμο είναι να τονίσουμε ότι ο χαρακτηρισμός μιας εγκατάστασης ως «αποθήκης», συνεπώς, χωρίς  την διενέργεια παραγωγικής ή συναλλακτικής δραστηριότητας, απαλλάσσει την εγκατάσταση αυτή από τις υποχρεώσεις του άρθρου 9 του ΚΒΣ, καθότι δεν εμπίπτει στην έννοια του υποκαταστήματος.
 
Περαιτέρω, για την διακίνηση των αγαθών από και προς τον αποθηκευτικό χώρο, είναι απαραίτητη η έκδοση δελτίου αποστολής. Στα ΔΑ που εκδίδονται από την αποθήκη θα πρέπει εκτός των άλλων στοιχείων, να αναγράφεται η διεύθυνση της συγκεκριμένης εγκατάστασης, όσο και η διεύθυνση της έδρας. Ως τόπος έναρξης της αποστολής, θα αναγράφεται η διεύθυνση της αποθήκης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περ. γ, της παρ. 5, του άρθρου 11 του ΚΒΣ.
 
Η τιμολόγηση των αγαθών που παραδίδονται στον πελάτη απευθείας από την αποθήκη θα γίνεται εντός 1 μηνός από την ημερομηνία της έκδοσης του σχετικού ΔΑ (παρ. 14, του άρθρου 12 του ΚΒΣ). Το εκδιδόμενο τιμολόγιο, σε περίπτωση χειρόγραφης έκδοσης, είναι αθεώρητο, βάσει των διατάξεων της παρ. 1, του άρθρου 19, καθώς έχει προηγηθεί η έκδοση θεωρημένου Δελτίου Αποστολής.
 
Από τις κατ’ ιδίαν διατάξεις του ΚΒΣ, δε προβλέπεται η ακύρωση των αχρησιμοποίητων, θεωρημένων, φορολογικών στοιχείων του υποκαταστήματος που μετατρέπεται σε αποθήκη. Ωστόσο, η επιχείρηση μπορεί με αίτησή της, που είναι ενσωματωμένη στο έντυπο  Β1, να ζητήσει την ακύρωση των εν λόγω στοιχείων.
 
Αντίστοιχα, για τη θεώρηση ΔΑ της αποθήκης, ως εγκατάστασης, αρκεί η επιχείρηση να συμπληρώσει τις ενδείξεις του ως άνω εντύπου Β1 και να το υποβάλει προς το τμήμα ΚΒΣ της αρμόδιας ΔΟΥ της έδρας.
 
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει την υποχρέωση τήρησης θεωρημένου βιβλίου αποθήκης (του άρθρου 8 του ΚΒΣ) οφείλει να τηρεί χωριστό βιβλίο για τον αποθηκευτικό χώρο, εφόσον αυτός βρίσκεται σε άλλο νομό ή σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων από την έδρα. Σε αντίθετη περίπτωση δεν υφίσταται η ανωτέρω υποχρέωση (παρ. 6, άρθρο 8). Ωστόσο,  η επιχείρηση θα πρέπει να παρακολουθεί την κίνηση των αγαθών κάθε αποθηκευτικού χώρου (κατ’ είδος και ποσότητα) σε ιδιαίτερες μερίδες του βιβλίου αποθήκης της έδρας της. Σημειώνεται ότι η σχετική ενημέρωση του βιβλίου αποθήκης της έδρας μπορεί να γίνεται σε μηνιαία βάση, με την καταχώριση μιας συγκεντρωτικής εγγραφής μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα, εφόσον τηρείται χωριστό βιβλίο αποθήκης στον αποθηκευτικό χώρο (παρ. 5, άρθρο 8).
 
Επιπλέον, η επιχείρηση υποχρεούται να απογράφει ποσοτικά τα αποθέματα που βρίσκονται στην αποθήκη της, χωριστά, σε διπλότυπες θεωρημένες καταστάσεις, των οποίων το ένα αντίτυπο αποστέλλεται στην έδρα για ενημέρωση του βιβλίου Απογραφών. Σε αποθηκευτικούς χώρους που βρίσκονται στον ίδιο νομό ή στο ίδιο νησί με την έδρα ή ακόμη και σε απόσταση μικρότερη των 50 χλμ. από αυτή, παρέχεται η ευχέρεια καταχώρισης απευθείας στο βιβλίο Απογραφών της έδρας, διακεκριμένα (παρ. 3, του άρθρου 27 του ΚΒΣ). Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την διενέργεια της απογραφής των αποθεμάτων παρακαλούμε να ανατρέξετε σε σχετικό πρακτικό θέμα που δημοσιεύτηκε στον περιοδικό «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ», στο τεύχος Φεβρουαρίου του 2009. Πρόσβαση στο ανωτέρω πρακτικό θέμα μπορείτε να έχετε ακολουθώντας τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο   http://www.epixeirisi.gr/index.php?pgtp=1&aid=1233054962#_2
 
12.11.20009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.