29 Οκτωβρίου 2009

Δωρεάν παραχώρηση χώρου για εγκατάσταση αυτόματου πωλητή

Επιχείρηση παραχωρεί χώρο στις εγκαταστάσεις τις για τοποθέτηση αυτόματου μηχανήματος καφέ-σνακ. Στο ιδιωτικό συμφωνητικό με την επιχείρηση εκμετάλλευσης τού μηχανήματος αναφέρεται ότι ουδεμία οικονομική ωφέλεια έχει από την παραχώρηση χώρου (ενοίκια, προμήθεια). Το κάνει προς εξυπηρέτηση των εργαζομένων αλλά και πελατών, πού λόγω της θέσης της επιχείρησης δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από αλλού. Υπάρχει περίπτωση σε έλεγχο να αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα; Υπάρχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις φορολογικές; (Για την εταιρεία πού παραχωρεί το χώρο).
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Η εταιρεία που παραχωρεί το χώρο για την εγκατάσταση αυτόματων πωλητών μπορεί να εισπράττει ενοίκιο ή προμήθεια κατά περίπτωση από την εταιρεία που εκμεταλλεύεται το μηχάνημα, το ύψος ή ο τρόπος υπολογισμού της οποίας καθορίζεται στη μεταξύ τους σύμβαση. Κατά την είσπραξη της προμήθειας αυτής η εταιρεία υποχρεούται στην έκδοση του προβλεπόμενου Τ.Π.Υ.
 
Εφ’ όσον στην προκειμένη περίπτωση στη σχετική σύμβαση ρητά προβλέπεται η μη καταβολή ανταλλάγματος, για την παραχώρηση του χώρου και με βάση την αιτιολογία που παραθέτετε, η άποψή μας είναι ότι υφίσταται υποχρέωση της επιχείρησης, όσον αφορά τις δηλωτικές της υποχρεώσεις, που αναφέρεται στην υποβολή του σχετικού συμφωνητικού στη ΔΟΥ της έδρας της, με την προβλεπόμενη στην παρ.16 άρθρου 8 Ν.1882/90 διαδικασία (υποβολή κατάστασης συμφωνητικών). Το ίδιο θα πρέπει να πράξει και η επιχείρηση που εκμεταλλεύεται τον αυτόματο πωλητή, με κατάθεση της ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ στη δική της ΔΟΥ (ΑΥΟ 1065606/2000).
 
Στη συναλλαγή που περιγράφετε δεν υπάρχει φορολογική παράβαση. Ο έλεγχος πιθανόν να ελέγξει την ακρίβεια των ισχυρισμών περί μη ύπαρξης ανταλλάγματος (ως πραγματικού γεγονότος). Σε περίπτωση αμφισβήτησης πάντως, αυτός (ο έλεγχος) θα φέρει το βάρος της απόδειξης βάσει συγκεκριμένων ελεγκτικών επαληθεύσεων τυχόν αντίθετου ισχυρισμού, για την διαπίστωση  αποκρυβέντος  ανταλλάγματος.
 
Όσον αφορά τον ΦΠΑ επισημαίνουμε ότι η τοποθέτηση του μηχανήματος στο χώρο της εταιρείας σας αντικειμενικά έχει ως αποτέλεσμα την χρησιμοποίηση κάποιων υπηρεσιών, όπως π.χ. χρήση ηλεκτρικού ρεύματος, καθαριότητα του χώρου κλπ. Δεδομένου ότι η χρήση του μηχανήματος δεν συνιστά παραγωγική δαπάνη αλλά αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των αναγκών του προσωπικού και των επισκεπτών, συντρέχει η περίπτωση της παρ. β, του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2859/2000 δηλαδή «η παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες του υποκειμένου στον φόρο, ή για τις ανάγκες του προσωπικού του ή  για σκοπούς ξένους προς την επιχείρησή του». Για το λόγο αυτό θεωρούμε σκόπιμο για τις χρησιμοποιούμενες αυτές υπηρεσίες, να εκδίδει η επιχείρηση το προβλεπόμενο από το άρθρο 14 του ΚΒΣ φορολογικό στοιχείο, δηλαδή απόδειξη αυτοπαράδοσης, προκειμένου να τακτοποιηθεί ο αναλογών στις υπηρεσίες αυτές ΦΠΑ εισροών, με τον κατά το δυνατόν πιο αξιόπιστο υπολογισμό της αξίας τους. Υπενθυμίζεται ότι μπορεί η επιχείρηση, αντί της απόδειξης αυτής να εκδίδει άλλο στοιχείο αξίας του ΚΒΣ εφόσον κατά την έκδοσή του αναγράφει την ένδειξη «απόδειξη αυτοπαράδοσης».
 
29.10.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.