19 Οκτωβρίου 2009

Προσδιορισμός εισοδήματος εργολάβων

Παρακαλώ ήθελα να με ενημερώσετε για τον τρόπο που εξευρίσκεται το εισόδημα σε εργολάβο δημοσίων και ιδιωτικών έργων που εργάζεται με δικά του υλικά. Εφαρμόζεται λογιστικός προσδιορισμός; Δηλαδή λαμβάνουμε ως κόστος πωληθέντων το 10% των αγορών της προηγούμενης χρήσης  ως απογραφή έναρξης πλέον αγορές χρήσης μείον απογραφή τέλους χρήσης; (10% των αγορών).
Εκδίδει τιμολόγιο πώλησης  ή  τιμολόγιο παροχής όταν δουλεύει με δικά του υλικά;
Αν τα υλικά του  υπερβαίνουν το 1/3 της παροχής χαρακτηρίζεται μεικτή δραστηριότητα; Δηλαδή τα έσοδα εξευρίσκονται όπως των ηλεκτρολόγων και των υδραυλικών;  Δηλαδή ως παροχή και εμπορία;
Αν δεν διαχωρίζονται τα υλικά στο στοιχείο που εκδίδει και φαίνεται τιμολόγιο πώλησης ή παροχής μετά υλικών  πως εξευρίσκεται το εισόδημα; Παράδειγμα: κάποιος εργολάβος εκδίδει τιμολόγιο παροχής μετά υλικών 30000,00 ευρώ. Βάσει βιβλίων φαίνονται ότι τα υλικά που αγόρασε ήταν 20000,00 ευρώ και κατά συνέπεια τα 10000,00 ευρώ είναι η παροχή του. Θα βγάλω εισόδημα στο ε3 για 10000,00 ευρώ παροχή υπηρεσιών και για τα 20000,00 ως εμπορία;
Τι γίνεται σε περίπτωση που έχει αποθήκη και τα υλικά δεν τα διαθέτει άλλα τα στοκάρει; Θα τα λάβω υπ΄ όψιν μου ως πωληθέντα στο τέλος του έτους;
Παρακαλώ απαντήστε μου σε αυτά τα ερωτήματα γιατί υπάρχει μεγάλη σύγχυση στις ΔΟΥ και δεν μπορώ να πάρω σαφή και ξεκάθαρη απάντηση.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Κατ’ αρχήν θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι το περιοδικό μας έχει παρουσιάσει αναλυτικά τον τρόπο φορολόγησης των εργοληπτών δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων της παρ.4, του άρθρου 34 του ΚΦΕ, και τις, συνεπεία τούτου, υποχρεώσεις όσον αφορά τον ΚΒΣ που θεσπίστηκαν με την ψήφιση του Ν.3522/2006 και ισχύουν για έργα που αναλαμβάνονται μετά την 1/1/2007, σε ειδικό αφιέρωμα το οποίο δημοσιεύθηκε στα τεύχη Αυγούστου και Σεπτεμβρίου του 2008 «Π. Καζαντζής/Β. Μιχελινάκης, Τεχνικές & Οικοδομικές επιχειρήσεις». Ειδικότερα για τις υποχρεώσεις από τον ΚΒΣ και την φορολογία εισοδήματος παρακαλούμε να ανατρέξετε στο Α΄ μέρος του εν λόγω αφιερώματος με τίτλο : «Υποχρεώσεις από τον ΚΒΣ και την Φορολογία Εισοδήματος» (Επιχείρηση, Αύγουστος 2008).
 
Συνοπτικά θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι για τα έργα που αναλαμβάνονται από την  ημερομηνία αυτή  και μετά, ισχύει σε κάθε περίπτωση ο λογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος των παραπάνω επιτηδευματιών. Για τον υπολογισμό του ως άνω καθαρού εισοδήματος απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πραγματοποίηση πραγματικής – φυσικής απογραφής των αποθεμάτων της επιχείρησης στο τέλος της χρήσης ώστε να υπολογιστεί το κόστος των πωληθέντων με βάση τον τύπο:
 
Κ.Π. = Αποθέματα αρχής + Αγορές χρήσης – Αποθέματα τέλους
 
Έτσι λοιπόν μετά την ψήφιση του Ν.3522/2006 εκδόθηκε η Πολ. 1152/2007, η οποία ισχύει από την 31.12.2007, και αναφέρει ότι:
 
1. Καθίσταται πλέον υπόχρεος διενέργειας απογραφής ο επιτηδευματίας που ασχολείται με την κατασκευή ιδιωτικών ή δημοσίων τεχνικών έργων (τεχνικές επιχειρήσεις).
 
2. Απαλλάσσεται από την υποχρέωση διενέργειας απογραφής ο επιτηδευματίας που ασχολείται με την ανέγερση και πώληση οικοδομών και τηρεί βιβλία Β’ κατηγορίας του ΚΒΣ, μόνο όμως για την δραστηριότητα αυτή. Εάν ο επιτηδευματίας αυτός πωλεί και άλλα αγαθά, για την υποχρέωση τήρησης ή μη βιβλίου απογραφών και την κατάρτιση απογραφής για τα υλικά αυτά, η υποχρέωση κρίνεται αυτοτελώς με βάση τα ακαθάριστα έσοδα από την δραστηριότητα αυτή.
 
Επιπλέον με την ΠΟΛ.1035/2008 προσδιορίστηκε επακριβώς ο ορθός τρόπος σύνταξης της απογραφής από τους εν λόγω επιτηδευματίες. Σύμφωνα με αυτόν τα υλικά που παραμένουν στην αποθήκη στο τέλος της χρήσης καταχωρίζονται και αποτιμούνται κανονικά στην απογραφή ως πρώτες και βοηθητικές ύλες, ώστε να μην βαρύνουν το κόστος πωληθέντων της χρήσης αυτής.
 
Σχετικά με το φορολογικό στοιχείο αξίας που εκδίδεται διακρίνουμε τρεις περιπτώσεις:
 
1. Εκτέλεση του έργου με υλικά του εργολάβου:
 
=> πρέπει να εκδίδεται τιμολόγιο πώλησης ή Α.Λ.Π., γιατί πρόκειται για παραγωγή και πώληση αγαθού (τεχνικού έργου).
 
 2. Εκτέλεση του έργου με υλικά του κύριου του έργου, δηλαδή του ιδιοκτήτη:
 
=> εκδίδεται τιμολόγιο ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών, γιατί πρόκειται για προσφορά υπηρεσιών κατασκευής τεχνικού έργου.
 
 3. Πραγματοποίηση επισκευών, συντηρήσεων ή βελτιώσεων τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων:
 
=> λαμβάνει χώρα παροχή υπηρεσιών, εφόσον χρησιμοποιούνται υλικά του εργολάβου και η αξία τους δεν υπερβαίνει το 1/3 της συνολικής αμοιβής, οπότε εκδίδονται τιμολόγια ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. Σε διαφορετική περίπτωση δηλαδή όταν η αξία των υλικών υπερβαίνει το 1/3 της συνολικής αμοιβής (όπως στο παράδειγμα που αναφέρετε) θα εκδοθούν δύο στοιχεία : τιμολόγιο πώλησης ή Α.Λ.Π. για τα υλικά και τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ή Α.Π.Υ. για την αξία της εργασίας.
 
19.10.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.