9 Οκτωβρίου 2009

Σύσταση Κοινωνίας και Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου

Μετά από θάνατο αυτοκινητιστή, έγινε σύσταση κοινωνίας Α.Κ σε Λεωφορείο Δ.Χ με μερίδιο 50% για κάθε κληρονόμο και σκοπό την συνεκμετάλλευσή του. Στο ιδιωτικό συμφωνητικό δεν αναγράφεται κάποιο ποσό .Στην δήλωση φόρου κληρονομιάς δηλώθηκε το ποσό των 30.000,00 ευρώ για κάθε μερίδιο. Σε αυτή την περίπτωση καταβάλλεται Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου και σε ποιό ποσό;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με το άρθρο 785 του Αστικού Κώδικα, η Κοινωνία είναι ένα δικαίωμα το οποίο ανήκει σε περισσότερα από δύο πρόσωπα, από κοινού. Όπως αναφέρεται και στο ερώτημα, η πλέον συνηθισμένη περίπτωση δημιουργίας δικαιώματος Κοινωνίας, παρουσιάζεται με τον θάνατο κάποιου προσώπου, το οποίο όταν βρισκόταν στη ζωή, κατείχε (και εκμεταλλευόταν) κάποιο περιουσιακό στοιχείο (πχ αυτοκίνητο, ακίνητο, ή επιχείρηση). Το περιουσιακό αυτό στοιχείο και η εκμετάλλευσή του, περιέρχονται στους κληρονόμους του θανόντος, οπότε μεταξύ τους δημιουργείται Κοινωνία, κατ’ ιδανικά μέρη. Ο κάθε κοινωνός, έχει ανάλογη μερίδα στους καρπούς του κοινού αντικειμένου (άρθρο 786 Α.Κ.).
 
Σε σχέση με την επιβολή Φόρου στη Συγκέντρωση Κεφαλαίου, κατά την σύσταση Κοινωνίας, αναφέρουμε τα παρακάτω:
 
Με το άρθρο 17 κ.ε. του Ν. 1676/1986, επιβάλλεται Φόρος στη Συγκέντρωση Κεφαλαίου, όταν αυτή (δηλαδή, η συγκέντρωση) πραγματοποιείται από τα κατωτέρω πρόσωπα (περιοριστικά):
 
1. Εμπορικές εταιρείες (Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες, ΕΠΕ, ΑΕ και Ετερόρρυθμες κατά μετοχές).
2. Κοινοπραξίες επιτηδευματιών (περιλαμβάνονται και οι κοινοπραξίες ελευθέρων επαγγελματιών).
3. Τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών εταιρειών που εγκαθίστανται στην Ελλάδα.
4. Οι συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε βαθμού, οποιαδήποτε άλλη μορφή εταιρείας, συνεπώς και η Αστική, οι Ενώσεις προσώπων και η Κοινωνία, με την προϋπόθεση ότι ο επιδιωκόμενος σκοπός από τα πρόσωπα αυτά, είναι κερδοσκοπικός (ΠΟΛ 349/1986).
 
Περαιτέρω, στην περίπτωση α, της παραγράφου 1, του  άρθρου 19, του Ν.1676/1986 και στις ερμηνευτικές εγκυκλίους που ακολούθησαν (βλέπε: «ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 2008», σελίδα 1036 κ.ε.), περιγράφεται ο τρόπος που θα ορίζεται η αξία  της συγκέντρωσης κεφαλαίου, η οποία δημιουργείται κατά την σύσταση των ως άνω προσώπων και επί της οποίας θα υπολογίζεται ο σχετικός φόρος (1%). Ο νομοθέτης χρησιμοποιεί τον όρο «πραγματική αξία» των εισφερόμενων, για τις ανάγκες σύστασης του νομικού προσώπου, κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων.
 
Σημειώνεται ότι από τα πρόσωπα που περιοριστικά αναφέρονται στο άρθρο 17 (εταιρείες, κοινοπραξίες κ.λπ.), ορισμένα υποχρεούνται να αναγράφουν στο καταστατικό τους (συστατική πράξη) το ελάχιστο όριο κεφαλαίου (πχ ΑΕ και ΕΠΕ) που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις. Εν συνεχεία, οι προσωπικές εταιρείες  (ΟΕ, ΕΕ κ.λπ.), δεν έχουν μεν την υποχρέωση ελάχιστου ορίου κεφαλαίου, αλλά αναγράφουν ως κεφάλαιο οποιοδήποτε χρηματικό ποσό, κατά την κρίση και συμφωνία των εταίρων – μελών τους. Τέλος, υπάρχουν και κάποια νομικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και η Κοινωνία (αλλά και η Κοινοπραξία, η Αστική Εταιρεία κ.λπ.) που δεν υποχρεούνται να αναγράφουν στην συστατική τους πράξη κάποιο χρηματικό ποσό ως κεφάλαιο,  αφού αυτό δεν προβλέπεται από κάποια διάταξη νόμου. Στην περίπτωση αυτή δεν θα επιβληθεί Φόρος στη Συγκέντρωση Κεφαλαίου, γιατί δεν υπάρχει φορολογητέα αξία (ΠΟΛ 349/19-12-1986).
 
Ωστόσο, επισημαίνεται ότι αν στη συστατική πράξη (καταστατικό) αναγράφονται εισφορές διαφόρων περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες συνιστούν την «πραγματική αξία» της παραγράφου 1, του άρθρου 19, τότε οι εισφορές αυτές θα αποτιμηθούν για την εξεύρεση της φορολογητέας αξίας, επί της οποίας θα επιβληθεί ο φόρος (1%). Μεγαλύτερη προσοχή απαιτείται, αν εισφέρεται «προσωπική εργασία», η οποία περιλαμβάνεται στην έννοια της «πραγματικής αξίας». Βέβαια, η προσωπική εργασία πρέπει να εισφέρεται έναντι συμμετοχής στο κεφάλαιο της εταιρείας κ.λπ. Για την αποτίμηση της προσωπικής εργασίας, θα λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό συμμετοχής του μέλους, ο τρόπος απασχόλησής του, η συμβολή του στην προαγωγή του έργου που έχει αναλάβει η Κοινωνία κ.λπ. (ΣτΕ 1320/1965). Πάντως, από καμία διάταξη νόμου δεν προκύπτει η επιβολή του Φ.Σ.Κ., σε σύσταση Κοινωνίας, επί της αξίας που δηλώνεται στη δήλωση του φόρου κληρονομιάς. Κατά την άποψή μας, η αξία αυτή, σε κάθε περίπτωση, δεν συνιστά εισφερόμενο κεφάλαιο.
 
9.10.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.