14 Σεπτεμβρίου 2009

Φορολόγηση κεφαλαιοποιηθέντων αποθεματικών και μερισμάτων

Έγινε κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων αποθεματικών την 14/12/2008 με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Έπρεπε να πληρωθεί φόρος 10%; 
Για το Α’ μέρισμα που προέκυψε από τη διανομή κερδών στον Ισολογισμό 31/12/2008 που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση της 30/06/2009, θα πληρωθεί φόρος 10% όταν αποφασίσουν να το διανείμουν π.χ. και μετά από (1) χρόνο; Ή, η απόδοσή του έχει συγκεκριμένη ημερομηνία; 
Τις αποφάσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για να έχουν ισχύ πρέπει να τις επικυρώσει η Τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση και αυτό να καταγράφεται στα πρακτικά;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 1, του Ν. 3697/2008 και τις σχετικές  οδηγίες της ΠΟΛ 1180/2008, η διενέργεια της παρακράτησης φόρου 10%, έχει εφαρμογή για διανεμόμενα κέρδη που εγκρίνονται από τις γενικές συνελεύσεις, από την 1/1/2009 και μετά. Ισχύει δε, και για τα κέρδη ή αποθεματικά παρελθουσών χρήσεων, που διανέμονται ή κεφαλαιοποιούνται με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται από την ως άνω ημερομηνία και μετά.
 
Σε ότι αφορά τις αποφάσεις των εκτάκτων γενικών συνελεύσεων των μετόχων των ΑΕ, στην παραπάνω ΠΟΛ αναφέρεται ότι με βάση την 950/1977 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ., η οποία έχει γίνει δεκτή από την Διοίκηση (ΠΟΛ 13/1978), όταν η έκτακτη γενική συνέλευση αποφασίζει την διανομή ή κεφαλαιοποίηση έκτακτων αποθεματικών παλαιοτέρων χρήσεων, ο χρόνος κτήσης του εισοδήματος αυτού από τους μετόχους είναι αυτός που η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων επικυρώνει την εν λόγω απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης.
 
Συνεπώς, η κεφαλαιοποίηση αποθεματικών που έλαβε μέρος την 14/12/2008 (δηλαδή, μετά την δημοσίευση του νόμου 3697/2008, που έγινε την 25/9/2008), από κέρδη παρελθουσών χρήσεων, με απόφαση έκτακτης γενικής συνέλευσης, εμπίπτει στις παραπάνω διατάξεις. Εκ των πραγμάτων, η τακτική γενική συνέλευση θα συνέλθει μετά την 1/1/2009, οπότε θα εγκρίνει (ή θα απορρίψει) την απόφαση αυτή της έκτακτης γενικής συνέλευσης. Χρόνος κτήσης του εισοδήματος, θεωρείται ο χρόνος που η τακτική γενική συνέλευση θα επικυρώσει αυτή την απόφαση. Να σημειώσουμε εδώ ότι, αν η απόφαση για διανομή ή κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών από την έκτακτη γενική συνέλευση, είχε ληφθεί πριν την δημοσίευση του νόμου (δηλαδή μέχρι την 24/9/2008), δεν θα υπήρχε η υποχρέωση της παρακράτησης του φόρου 10%, κατά τον χρόνο που η τακτική γενική συνέλευση θα επικύρωνε την απόφαση αυτή, αφού δεν ήταν σε ισχύ τότε, οι διατάξεις του Ν.3697/2008.
 
Τέλος, η παρακράτηση του φόρου 10%, ενεργείται κατά την καταβολή ή την εγγραφή των εισοδημάτων που αφορούν μερίσματα (ή προμερίσματα, ή αμοιβές μελών ΔΣ κ.λπ.), σε πίστωση των δικαιούχων και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από ένα μήνα από την έγκριση του Ισολογισμού από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.
 
Ο παρακρατηθείς φόρος αποδίδεται με την υποβολή σχετικής δήλωσης ολόκληρος (όχι σε δόσεις), εντός του επόμενου μήνα από αυτόν εντός του οποίου έγινε η παρακράτηση.
 
Παράδειγμα, αν η τακτική γενική συνέλευση πραγματοποιήθηκε την 30/6/2009 (τελευταία ημέρα της εξάμηνης περιόδου, από το κλείσιμο της χρήσης) εγκρίνοντας τον ισολογισμό 31/12/2008 και επικυρώνοντας την απόφαση για την διανομή μερίσματος, η εγγραφή υποχρέωσης καταβολής του ποσού των μερισμάτων στους δικαιούχους μετόχους (σε πίστωση του 53.01 Μερίσματα πληρωτέα), πρέπει να γίνει μέχρι την 31/7/2009 (όχι αργότερα από ένα μήνα από την ημερομηνία έγκρισης του ισολογισμού). Κατά την εγγραφή, θα διενεργηθεί η παρακράτηση του φόρου. Οίκοθεν νοείται ότι η απόδοση αυτού του φόρου, θα πρέπει να γίνει μέχρι την 31/8/2009 (εντός του επόμενου μήνα από αυτόν εντός του οποίου έγινε η παρακράτηση).
 
14.9.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.