1 Σεπτεμβρίου 2009

Έναρξη επαγγέλματος λογιστή, σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων

Ασφαλισμένος στο ΙΚΑ από 01/02/1992, εργάζεται ως λογιστής σε ιδιωτικές εταιρείες και κάθε μήνα οι ημέρες ασφάλισης του ανέρχονται σε 25 οι δε εισφορές υπολογίζονται με βάση την ανώτατη ασφαλιστική κλάση. Εάν ο ανωτέρω κάνει έναρξη επαγγέλματος ως λογιστής παράλληλα με την απασχόλησή του ως μισθωτός, σε περιοχή που βάσει του Ν. 3050/2002 απαλλάσσεται (λόγω πληθυσμιακών και εισοδηματικών κριτηρίων) από την ασφάλιση στον ΟΑΕΕ είναι υποχρεωμένος να ασφαλιστεί και στον ΟΓΑ ή μπορεί να έχει ως μόνο φορέα ασφάλισης για όλους τους κλάδους το ΙΚΑ;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Όταν ένα πρόσωπο ασκεί παράλληλα δύο ή περισσότερα επαγγέλματα, είτε  εργαζόμενος με σχέση εξαρτημένης εργασίας, είτε ως αυτοτελώς απασχολούμενος και περαιτέρω,  κάθε μία από αυτές τις εργασίες, υπάγεται σε διαφορετικό ταμείο ασφάλισης, είναι σαφές ότι αναφερόμεθα στην παράλληλη - διπλή ασφάλιση. Διευκρινίζεται ότι η περίπτωση αυτή αφορά τους λεγόμενους «παλαιούς» ασφαλισμένους, ήτοι τα πρόσωπα που ασφαλίσθηκαν σε οποιοδήποτε ταμείο (συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου), μέχρι την 31/12/1992 (όπως ο λογιστής του ερωτήματος). Για τους «νέους» ασφαλισμένους, δηλαδή με είσοδο στο ασφαλιστικό σύστημα για πρώτη φορά μετά την 1/1/1993, καθιερώθηκε ο θεσμός της επιλογής του ασφαλιστικού φορέα (Ν. 2084/1992).
 
Από 1/1/2003, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, του Ν.3050/2002, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του Ν.3144/2003 και με το άρθρο 17 του Ν.3232/2004, καθιερώθηκε εισοδηματικό κριτήριο για την ασφάλιση στον ΟΑΕΕ (μόνο για πρώην ΤΕΒΕ και ΤΑΕ), των επαγγελματιών βιοτεχνών εμπόρων, που ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων και στους νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Αχαΐας, Εύβοιας, Κορινθίας και Θεσσαλονίκης, κάτω των 1000 κατοίκων  (Γενική Απογραφή του 2001).
 
Συγκεκριμένα, οι επαγγελματοβιοτέχνες ή έμποροι που ασκούν μόνο επαγγελματική ή βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα, σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων, υπάγονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ, εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών τελευταίων ετών από επαγγελματική και βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα υπερβαίνει το 500πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. Σύμφωνα με την ερμηνεία της διάταξης αυτής, ειδικά τα τρία πρώτα χρόνια άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητάς τους, οι επαγγελματίες των ως άνω περιοχών του άρθρου 9 του Ν.3050/2002, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΓΑ. Μετά την παρέλευση της τριετίας και αφού πραγματοποιηθεί σχετικός έλεγχος επί των δηλωθέντων εισοδημάτων από την επαγγελματική δραστηριότητα, θα προκύψει ή όχι  η υποχρέωση ασφάλισής τους στον ΟΑΕΕ (ή της παραμονής τους στον ΟΓΑ), αναλόγως της υπέρβασης ή μη, του εισοδηματικού κριτηρίου. Αυτονόητο είναι ότι μπορεί να επιλεγεί εξαρχής η ασφάλιση στον ΟΑΕΕ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το εισοδηματικό κριτήριο, για την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΓΑ ή του ΟΑΕΕ, εξετάζεται μία φορά και μόνο. Πιθανή μεταβολή  του εισοδήματος κατά τα επόμενα έτη, δεν επηρεάζει την συνέχιση ή την διακοπή της ασφάλισης, στον ένα ή στον άλλον φορέα.
 
Επί πλέον να σημειώσουμε ότι με βάση την παράγραφο 4 του άρθρου 46 του Ν.3518/2006, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι ως άνω διατάξεις από 1/1/2007 και για τους επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους που κατοικούν μόνιμα σε περιοχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1, του άρθρου 118 του ΚΦΕ (Ν.2238/94) και ασκούν την δραστηριότητά τους σε αυτές (μικρά νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους).
 
1.9.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.