22 Ιουλίου 2009

Εκδιδόμενα στοιχεία είσπραξης συνδρομών για εφημερίδες - περιοδικά

Οι εταιρείες εκδόσεων περιοδικών - εντύπων ποιο στοιχείο του ΚΒΣ πρέπει να εκδίδουν για συνδρομές σε επιτηδευματίες; Μπορούν να εκδίδουν μόνο αποδείξεις είσπραξης σύμφωνα με  την ΕγκΥπΟικΟικ 10/0983/156/21.2.1992;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με την Διοίκηση (πλήθος αποφάσεων και εγγράφων από το 1953, με τελευταίο το, με αριθμό 1010983/21-2-1992), για τις εισπράξεις συνδρομών εφημερίδων και περιοδικών από συνδρομητές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα,, δεν εκδίδονται τιμολόγια, αλλά αθεώρητες αποδείξεις είσπραξης. Η άποψη αυτή, επαναλήφθηκε, την ίδια χρονιά με την Ερμηνευτική Εγκύκλιο του ΚΒΣ -ΠΔ 186/92- (1118148/Εγκ.3/24-11-1992, παράγραφοι 12.2.4, περίπτωση η και 13.1.4, περίπτωση β). Οι αποδείξεις αυτές εκδίδονται κατά τον χρόνο είσπραξης της συνδρομής.
 
Ωστόσο, έχει δημιουργηθεί ζήτημα με απόφαση Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (59/1982), στην οποία αναφέρεται ότι προκειμένου να θεωρηθούν από τους κατά τόπους Επιτρόπους του (πρώην Παρέδρους) , τα χρηματικά εντάλματα  πληρωμής του Δημοσίου (τα οποία αφορούν σε καταβολή συνδρομών εφημερίδων - περιοδικών, με συνδρομητές δημόσιες υπηρεσίες ή οργανισμούς, δήμους κ.λπ.), απαιτείται η έκδοση τιμολογίου - δελτίου αποστολής. Αυτό σημαίνει ότι, επιχείρηση που εκδίδει εφημερίδες ή περιοδικά και έχει ως πελάτες - συνδρομητές δημόσιες υπηρεσίες και περαιτέρω απαιτείται έγκριση (θεώρηση) της δαπάνης της συνδρομής, από Πάρεδρο (νυν Επίτροπο) του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα πρέπει στο σχετικό χρηματικό ένταλμα να επισυνάπτεται τιμολόγιο - δελτίο αποστολής (έκδοση, πριν την είσπραξη, εφόσον η δαπάνη, σύμφωνα με το Δημόσιο Λογιστικό, ελέγχεται προληπτικά).
 
Το Ελεγκτικό Συνέδριο, ως γνωστό είναι ένα από τα τρία ανώτατα δικαστήρια της χώρας, που έχει ως αποστολή τον έλεγχο των δαπανών του Δημοσίου (με την ευρεία έννοια) και την σωστή εκτέλεση του προϋπολογισμού του κράτους. Ταυτόχρονα, ελέγχεται και η νομιμότητα της δαπάνης. Στη διαδικασία, λοιπόν αυτού του ελέγχου, είναι πιθανό να συνεδριάσει το αρμόδιο Τμήμα του Ε.Σ. και να ορίσει δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία, τα οποία καθορίζουν το νόμιμο μιας δαπάνης του Δημοσίου. Στη συνέχεια, οι επίτροποι (πρώην πάρεδροι), τηρώντας την νομοθεσία και τις αποφάσεις των Τμημάτων, θεωρούν (εγκρίνουν), ή επιστρέφουν (χωρίς θεώρηση), τα σχετικά εντάλματα πληρωμής.
 
Συνεπώς, ένα ένταλμα πληρωμής του Δημοσίου, για δαπάνη συνδρομής εφημερίδων ή περιοδικών, το οποίο περιέχει απλή απόδειξη είσπραξης, δεν θεωρείται από τον επίτροπο του Ε.Σ.
 
Τέλος, να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με  την περίπτωση 43, του Παραρτήματος ΙΙΙ, του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000), για τις εφημερίδες και τις περιοδικές εκδόσεις της δασμολογικής κλάσης 4902, ο συντελεστής του ΦΠΑ ορίζεται σε 4,5% (ο συντελεστής 9%, μειωμένος κατά 50%)..Ο φόρος αυτός, περιέχεται στο ποσό της συνδρομής.
 
22.7.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.