8 Ιουλίου 2009

Έκπτωση τόκων κοινού στεγαστικού δανείου των συζύγων

Σύζυγοι χωρίς τέκνα και χωρίς ακίνητο στο όνομά τους. Η σύζυγος αγοράζει Α’ κατοικία με 100% πλήρη κυριότητα, ενώ λαμβάνουν δάνειο από κοινού από  Τράπεζα με εγγραφή προσημείωσης (υποθήκης) στην εν λόγω κατοικία (στο δανειστικό συμβόλαιο είναι και οι δύο οφειλέτες και η βεβαίωση των δόσεων αναφέρει και τα δύο ονόματα).Έχουν δικαίωμα έκπτωσης των δεδουλευμένων τόκων και οι δύο σύζυγοι; Ειδικότερα θα λάβει έκπτωση ο σύζυγος που δεν έχει κυριότητα επί της Α κατοικίας; Σε αρνητική περίπτωση μπορούν να εκπέσουν όλοι οι τόκοι από το εισόδημα της ιδιοκτήτριας συζύγου;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Στην περίπτωση που ο ένας σύζυγος αποκτά, κατά πλήρη κυριότητα, πρώτη κατοικία, ενώ ο άλλος σύζυγος λαμβάνει το δάνειο (απόκτησης πρώτης κατοικίας),το Υπουργείο Οικονομικών. έχει τοποθετηθεί με το υπ’ αριθμόν 1105343/2105/Α0012/17-12-2007  έγγραφό  του και έχει κρίνει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, ήτοι, ο αγοραστής της κατοικίας να είναι και ο λήπτης του δανείου (τους τόκους του οποίου καταβάλει), για την απόκτηση της. Επομένως, δεν δικαιούται της έκπτωσης των τόκων από το εισόδημα (μέχρι 31-12-2002), ή της μείωσης από το φόρο (20% μετά την 1-1-2003) σε αυτή την περίπτωση, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος ο σύζυγος.
 
Ωστόσο στην περίπτωσή σας, στο πρόσωπο της συζύγου πληρούνται, κατ’ αναλογία, οι παραπάνω προϋποθέσεις αφού αφ’ ενός είναι ο αγοραστής της κατοικίας, κατά πλήρη κυριότητα  και αφ’ ετέρου είναι λήπτης  του δανείου, κατά 50%. ʼρα, και εφ’ όσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου (εγγραφή προσημείωσης κ.λπ.), θα έχει δικαίωμα μερικής έκπτωσης, δηλαδή μόνο των τόκων του δανείου που της αναλογούν επιμεριστικά. Για τους τόκους του δανείου που αναλογούν στον σύζυγο, δεν υπάρχει, σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο, η δυνατότητα έκπτωσης της σχετικής δαπάνης.
 
8.7.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.