1 Ιουλίου 2009

Μεταβίβαση οικοπέδου σε μονοπρόσωπη ΕΠΕ

Έχω ατομική κατασκευαστική επιχείρηση και θέλω να ιδρύσω μια Μονοπρόσωπη ΕΠΕ στην οποία θέλω να μεταβιβάσω ένα ακίνητο οικόπεδο, να το κτίσω, και ως ατομική να κάνω και άλλη δραστηριότητα (εμπορία αυτοκινήτων, συνεργεία αυτοκινήτων κλπ) να πληρώνω δε ενοίκιο στο ακίνητο της Μ.ΕΠΕ (όταν κατασκευαστεί) κλπ. Μπορώ να κάνω δωρεά εγώ από τα έσοδα της ατομικής μου και ο πατέρας μου από τα δικά του εισοδήματα προς την Μ.ΕΠΕ; Θα πρέπει να το αναφέρει στο καταστατικό της Μ.ΕΠΕ; Για να μου μειωθεί η φορολογία και η δική μου και του πατέρα μου, πόσες φορές μπορεί να κάνει αυτό και τι ποσά θα γλυτώσει, πότε με συμφέρει;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Η ύπαρξη ατομικής επιχείρησης δεν απαγορεύει στον επιτηδευματία να συμμετάσχει ως εταίρος σε άλλη επιχείρηση, κατά συνέπεια υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας και μονοπρόσωπης ΕΠΕ. Για τη σύστασή της θα πρέπει να κατατεθεί ως ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο το ποσό των 4.500,00 € ή να γίνει εισφορά σε είδος (π.χ. οικόπεδο) η αξία της οποίας θα εκτιμηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2190/19201. Και σε αυτή την περίπτωση το κεφάλαιο της εταιρείας δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 4.500,00 € και μάλιστα το ήμισυ τουλάχιστον του ποσού αυτού πρέπει να είναι καταβεβλημένο σε  μετρητά.
 
Το ενοίκιο που θα καταβάλλεται στην ΕΠΕ για το χώρο στον οποίο θα ασκεί δραστηριότητα η ατομική εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής, για δε την ΕΠΕ συνιστά εισόδημα το οποίο θα προστεθεί στα λοιπά εισοδήματά της προκειμένου να υπολογιστεί το ακαθάριστο εισόδημά της. Σημειώνεται ότι πέρα του φόρου εισοδήματος που θα καταβάλλει κάθε χρόνο η ΕΠΕ για τα κέρδη της, θα καταβάλλει και συμπληρωματικό φόρο 3% επί των εισπραττομένων ενοικίων όπως επίσης και χαρτόσημο 3% πλέον 20% του χαρτοσήμου ως εισφορά ΟΓΑ (δηλαδή 3,6% επί του ενοικίου) δεδομένου ότι πρόκειται για επαγγελματικό ακίνητο.
 
Για τυχόν δωρεά προς την ΕΠΕ από την ατομική επιχείρηση ή από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να καταβληθεί ο προβλεπόμενος φόρος δωρεάς, ενώ παράλληλα η δαπάνη αυτή όχι μόνο δεν εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα του δωρητή αλλά θεωρείται και τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε.
 
 
 
 
 
 
 
1. Εξακρίβωση της αξίας από τριμελή επιτροπή εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Ανάπτυξης ή από δύο ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές ή, κατά περίπτωση, από δύο εκτιμητές του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών
 
1.7.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.