29 Ιουνίου 2009

Έκδοση παραστατικού για την είσπραξη αποζημίωσης, από ασφαλιστική εταιρεία

Πελάτης επιχείρησης ευθύνεται για προξενηθείσα ζημιά σε αυτοκίνητο αυτής και πρόκειται να εισπραχθεί η αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρεία. Η επιχείρηση επιθυμεί να χρεώσει το ποσό της απαλλαγής, από την ασφαλιστική εταιρεία, στον πελάτη. Ποιο είναι το παραστατικό στοιχείο που θα εκδοθεί;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται για την αποκατάσταση ζημιών σε αυτοκίνητο επιχείρησης, το οποίο έχει ασφαλιστική κάλυψη, δεν χαρακτηρίζονται οργανικά έξοδα, αλλά συνιστούν απαίτηση κατά της ασφαλιστικής εταιρείας. Η ασφαλιστική εταιρεία ενδέχεται, όπως στην περίπτωση του ερωτήματος, να μην καταβάλει ολόκληρο το ποσό της αποζημίωσης, λόγω ύπαρξης του όρου της απαλλαγής στο ασφαλιστικό συμβόλαιο, ή ακόμη επειδή εκτίμησε, ότι η αποκατάσταση της ζημιάς θα μπορούσε να επιτευχθεί με την καταβολή μικρότερου ποσού.  Κατά την κρίσιμη στιγμή του γεγονότος (σύγκρουση και ζημιά στο αυτοκίνητο), δεν απαιτείται να γίνει κάποια λογιστική εγγραφή στα βιβλία της επιχείρησης. Καταγραφή λογιστικού γεγονότος στα βιβλία, έχουμε όταν παραληφθούν από την επιχείρηση, τα εκδοθέντα παραστατικά του συνεργείου, που πραγματοποίησε την επισκευή στο αυτοκίνητο. Όπως ήδη αναφέραμε, τα ποσά αυτά, δεν θα θεωρηθούν έξοδα, αλλά θα χρεωθούν ως απαίτηση, κατά της ασφαλιστικής εταιρείας. Όταν δε, εισπραχθούν δεν χαρακτηρίζονται ως εισόδημα. «Η αποζημίωση προς αποκατάσταση υλικής ζημιάς, δεν συνιστά  εισόδημα του  λαβόντος, αλλά ανόρθωση προξενηθείσας σε αυτόν ζημιάς και συνεπώς δεν υπόκειται σε φόρο»(Απόφαση  Δ.Π. Αθήνας 3980/2004) Επισημαίνουμε ότι τα πρωτότυπα παραστατικά του συνεργείου, θα παραδοθούν στην ασφαλιστική εταιρεία (άρθρο 31, παρ.10 του ΚΦΕ), ενώ η επιχείρηση θα κρατήσει θεωρημένα φωτοαντίγραφα.
 
Περαιτέρω, ο τρόπος με τον οποίο προξενήθηκε η ζημιά στο αυτοκίνητο της επιχείρησης του ερωτήματος , αλλά και  η ύπαρξη του όρου του απαλλασσόμενου ποσού, στο ασφαλιστικό συμβόλαιο, παραπέμπει και σε καταγραφή εξόδου, το οποίο στη συνέχεια, κατόπιν ειδικής συμφωνίας με τον πελάτη, που θεωρείται και ο υπαίτιος αυτής της ζημιάς (αφού οδηγούσε το αυτοκίνητο), θα το εισπράξει η επιχείρηση. Συνεπώς, η λογιστική εγγραφή  που θα διενεργηθεί, θα είναι η εξής (έστω ότι το ύψος της ζημιάς είναι 1.000 ευρώ – ΤΠΥ του συνεργείου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ – και ότι το απαλλασσόμενο ποσό στο συμβόλαιο είναι 300 ευρώ):
 
-------------------------------------------------------‘’--------------------------------------------------------
33. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ  
33.92 Απαιτήσεις αποζημίωσης κατά ασφαλιστικών εταιρειών
33.92.00 Ασφαλιστική Εταιρεία «Χ»……………………………………700,00 
62.ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
62.07 Επισκευές και συντηρήσεις
62.07.03 Μεταφορικών μέσων…………………………………………..300,00
        38.ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
 ‘Η   53.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ………………………………………….1.000,00
Βάσει δικαιολογητικών, που κατατέθηκαν στην ασφαλιστική εταιρεία και τους  όρους του ασφαλιστικού συμβολαίου (ύπαρξη ποσού απαλλαγής)
--------------------------------------------------------‘’-------------------------------------------------------
 
Σημείωση: Ο ΦΠΑ, που περιέχεται στο ποσό των 700€, δεν διαχωρίζεται, επειδή η ασφαλιστική εταιρεία, θα καταβάλει ολόκληρο το ποσό αυτό. Αντιθέτως, ο ΦΠΑ των 300€, δεν διαχωρίζεται, κάνοντας την υπόθεση ότι πρόκειται για ΙΧΕ, μέχρι 9 θέσεις.
 
Όταν εισπραχθούν τα χρηματικά ποσά που απαιτούνται, μέσω  του  ως άνω υπολογαριασμού  του 33, θα χρεωθεί ο 38 και η απαίτηση κατά της ασφαλιστικής εταιρείας θα κλείσει. Το παραστατικό για την είσπραξη αυτή, θα είναι η απόδειξη πληρωμής της ασφαλιστικής εταιρείας, με τον ΑΦΜ του δικαιούχου, δεδομένου ότι συμπεριλαμβάνεται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις του άρθρου 20 του ΚΒΣ.  Σε ότι αφορά όμως,  την είσπραξη του ποσού από τον πελάτη, λόγω της ιδιαίτερης συμφωνίας που έγινε, θα πρέπει να εκδοθεί τιμολόγιο της παραγράφου 3, του άρθρου 12, του ΚΒΣ, αποζημιώσεων με πλήρη αιτιολόγηση. Το έσοδο που καταγράφεται, στη περίπτωση αυτή, χαρακτηρίζεται ανόργανο και μεταφέρεται σε υπολογαριασμό του 81 (81.01.99 Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα).Εξ αιτίας δε του χαρακτηρισμού του ως ποσού αποζημίωσης, θα πρέπει να επιβαρυνθεί με χαρτόσημο (άρθρο 13, του Κ.Τ.Χ.). Είναι δε αποζημίωση, διότι η έκδοση του τιμολογίου, δεν αφορά σε κάποια πώληση αγαθού ή σε παροχή κάποιας υπηρεσίας, αλλά εισπράττεται αποκλειστικά για την αποκατάσταση της ζημιάς στο αυτοκίνητο, ώστε αυτό να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση.
 
29.6.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.