29 Ιουνίου 2009

Παραστατικό για τον καταλογισμό δικαστικών εξόδων σε πελάτη

Έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής σε βάρος πελάτη, η οποία καταλογίζει δικαστικές δαπάνες, τόκους, κεφάλαιο και λοιπά έξοδα επιδόσεων, σε αυτόν. Με ποιο παραστατικό θα διενεργηθεί η χρέωση των ανωτέρω ποσών στον πελάτη;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται, ως δικαστικές δαπάνες, για την διεκδίκηση απαίτησης κατά πελάτη, η οποία προέρχεται από οριστική πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών (έχουν εκδοθεί δηλαδή τιμολόγια), δεν συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά οργανικών  ή  ανόργανων εξόδων για την επιχείρηση. Με βάση τα εκδιδόμενα δικαιολογητικά, κατά την διάρκεια της δικαστικής διεκδίκησης, στα οποία πρέπει να αναγράφεται με λεπτομέρεια η αιτία της καταβολής των ποσών και να υπάρχει σαφής αναφορά στο όνομα ή στην επωνυμία του (υπερήμερου)πελάτη, διενεργούνται αντίστοιχες χρεώσεις  στην καρτέλα του. Αυτό σημαίνει ότι  δημιουργείται  επί πλέον απαίτηση  κατά του  πελάτη, πέραν αυτής  που αφορά  στις εμπορικές συναλλαγές (τιμολόγια).
 
Με την ολοκλήρωση της ως άνω διεκδίκησης και την έκδοση της διαταγής πληρωμής, από το αρμόδιο για τον σκοπό αυτό δικαστήριο, η επιχείρηση – εντολέας δικαιούται να εισπράξει τόσο το αρχικό κεφάλαιο, δηλαδή τα ποσά των εμπορικών συναλλαγών (βάσει των εκδοθέντων τιμολογίων), τους τόκους υπερημερίας, όπως αυτοί  νόμιμα καταλογίσθηκαν και αναγράφονται στην απόφαση του δικαστηρίου  και τέλος τα λοιπά έξοδα που έγιναν και αφορούσαν την δικαστική διαδικασία.
 
Η είσπραξη του ποσού του διεκδικούμενου κεφαλαίου, θα γίνει με την έκδοση απλής απόδειξης είσπραξης (με πλήρη αιτιολόγηση και αναφορά στην δικαστική απόφαση), δεδομένου ότι η πράξη αυτή είναι δευτερογενής, παράγωγη δηλαδή της αρχικής  πράξης που αφορούσε στην πώληση (οπότε είχαν εκδοθεί τα πρωτογενή παραστατικά).
 
Η είσπραξη του ποσού των τόκων υπερημερίας, θα γίνει με την έκδοση τιμολογίου της παραγράφου 3, του άρθρου 12, του ΚΒΣ (αθεώρητο), με τον υπολογισμό χαρτοσήμου 3%,  συν 20% υπέρ του ΟΓΑ, ήτοι συνολικά 3,6%,   επί του αναγραφόμενου ποσού. Η πράξη χαρακτηρίζεται πρωτογενής και εντάσσεται στην κατηγορία των ανόργανων εσόδων. Η μη χρέωση ΦΠΑ σε τιμολόγιο τόκων υπερημερίας, ισχύει από τις 24/12/2002, ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ  του Ν.3091/2002, οπότε αποσαφηνίσθηκε ότι στην φορολογητέα αξία για τον ΦΠΑ, συμπεριλαμβάνονται μόνο τυχόν τόκοι «επί πιστώσει πωλήσεων», οι οποίοι δεν σχετίζονται με τους τόκους που υπολογίζονται εκ των υστέρων, λόγω της μη εμπρόθεσμης, στο πλαίσιο των εμπορικών συναλλαγών, εξόφλησης του τιμήματος (βλέπε και ΠΟΛ 1006/2003, καθώς και 1099/2004). Στην αιτιολογία για την μη χρέωση του ΦΠΑ, θα αναγραφεί στο σώμα του τιμολογίου η φράση: «Απαλλαγή από ΦΠΑ, βάσει της ΠΟΛ 1099/2004».
 
Τέλος για την είσπραξη των ποσών που αντιπροσωπεύουν τα δικαστικά έξοδα, κατά την άποψή μας, δεν πρέπει να εκδοθεί τιμολόγιο, αφού τυχόν έκδοσή του θα σήμαινε την ύπαρξη κάποιου εσόδου. Σύμφωνα όμως, με όσα έχουμε ήδη αναφέρει, τα ποσά αυτά χρεώθηκαν στην καρτέλα του πελάτη, με βάση τα δικαιολογητικά της δικαστικής διαδικασίας, τα οποία αναγράφουν, εκτός των άλλων και το όνομα ή την επωνυμία του. Συνεπώς, ισοδυναμούν με έξοδα που γίνονται για λογαριασμό του. ʼρα, τα ποσά αυτά θα εισπραχθούν με απλή απόδειξη είσπραξης, στην οποία θα επισυναφθούν όλα τα (πρωτότυπα) δικαιολογητικά των δικαστικών δαπανών, ώστε να καταχωρισθούν στα βιβλία του πελάτη, νόμιμα. Περαιτέρω δε, λόγω της μη ύπαρξης τιμολογίου, δεν υφίσταται υποχρέωση για υπολογισμό ΦΠΑ ή χαρτοσήμου
 
29.6.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.