23 Ιουνίου 2009

ΑΠΥ λογιστή σε εταιρεία στην οποία είναι διαχειριστής - εταίρος

Σύμβουλος επιχειρήσεων έχει κάνει έναρξη επαγγέλματος το 2006 (έναρξη ασφάλισης σε ΟΑΕΕ), διαθέτει ΚΑΔ για λογιστικές υπηρεσίες, είναι λογιστής - φοροτέχνης α τάξης και πρωτοασφαλισμένος ως μισθωτός πριν το 1993. Από το 2007 ιδρύθηκε ΕΠΕ με αντικείμενο συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εταιρίες (οικονομοτεχνικές μελέτες, επιχορηγούμενα προγράμματα κλπ) στην οποία είναι διαχειριστής εταίρος με 98% (ο άλλος συνέταιρος είναι απλός εταίρος). Η ατομική επιχείρηση συνεχίζει να υφίσταται και παρέχει υπηρεσίες. Ερώτημα: από την ατομική επιχείρηση δύναται να εκδίδει μηνιαίως ΑΠΥ προς την ΕΠΕ για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων της ΕΠΕ; (με παρακράτηση φόρου ως ελεύθερος επαγγελματίας). Αν ναι χρειάζεται σύμβαση και απόφαση από την συνέλευση των εταίρων όπως αντίστοιχα απαιτείται στην ΑΕ;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Παρ’ όλο που η παροχή της υπηρεσίας που αναφέρετε, από τον εταίρο λογιστή στην ΕΠΕ δεν απαγορεύεται, θα πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν σας το γεγονός ότι η σχετική δαπάνη της ΕΠΕ δεν μπορεί να εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδά της, διότι οι αμοιβές που λαμβάνει εταίρος Ε.Π.Ε. λόγω των παρεχομένων σε αυτή φορολογικών συμβουλών, δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της όταν για τις υπηρεσίες αυτές δεν είναι ασφαλισμένος σε κάποιο ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο ενώ παράλληλα με την ΠΟΛ.1029/2006 έχει ξεκαθαρισθεί ότι με βάση τις διοικητικές λύσεις «οι αμοιβές που καταβάλλει ΕΠΕ σε εταίρους της - ελεύθερους επαγγελματίες (π.χ. μηχανικοί, λογιστές) για υπηρεσίες που της παρέχουν ανάλογες με τα ελεύθερα επαγγέλματα τα οποία ασκούν, δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της, καθόσον οι εταίροι αυτοί είναι ασφαλισμένοι σε ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο, όχι για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην εταιρεία, αλλά λόγω του επαγγέλματος που ασκούν (μηχανικοί, λογιστές). Συνεπεία δε της ασφαλίσεώς τους σε ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο λόγω του επαγγέλματός τους και όχι για τις παρεχόμενες στην ΕΠΕ υπηρεσίες τους, η αμοιβή τους αποτελεί εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα και όχι από εμπορικές επιχειρήσεις, στο ακαθάριστο ποσό της οποίας διενεργείται παρακράτηση φόρου 20% (1026206/10267/Β0012/21.11.2003), (1088597/10956/Β0012/24.11.2003)».
 
Το τελευταίο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου ξεκαθαρίζει ότι το ποσό της αμοιβής που καταβάλλεται στο λογιστή εταίρο και για το οποίο βεβαίως αυτός εκδίδει το προσήκον φορολογικό στοιχείο (Α.Π.Υ.), υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 20% ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, και όχι 25% ως αμοιβή εταίρου - διαχειριστή της ΕΠΕ που προβλέπεται από την παρ.1 του άρθρου 55 του Κ.Ν.2238/1994.
 
Όσον αφορά το θέμα της απόφασης της συνέλευσης των εταίρων περί ανάθεσης της τήρησης των βιβλίων στον διαχειριστή, επισημαίνουμε ότι στο Ν.3190/1955 δεν υπάρχουν άρθρα αντίστοιχα των άρθρων 23α και 24 του Ν.2190/1920 ώστε να καθίσταται υποχρεωτική η λήψη τέτοιας απόφασης. Ωστόσο δεδομένου του παρεμφερούς αντικειμένου δραστηριότητας της ΕΠΕ και των οριζομένων στο άρθρο 20 του Ν.3190/1955 περί απαγόρευσης ανταγωνισμού, η γνώμη μας είναι ότι θα ήταν καλό να υπάρχει σχετική απόφαση της συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση επίσης πιστεύουμε ότι η υπογραφή σύμβασης μεταξύ οποιασδήποτε εταιρείας και του λογιστή – φοροτεχνικού που αναλαμβάνει την τήρηση των βιβλίων της είναι απαραίτητη προκειμένου να ξεκαθαρίζονται κατά τρόπο σαφή και αδιαμφισβήτητο τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δύο πλευρών.
 
23.6.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.