12 Ιουνίου 2009

Μερισμός δαπανών συστεγαζόμενων επαγγελματιών

Με ποιο τρόπο μερίζονται οι κοινές δαπάνες (π.χ. ΔΕΗ - ΟΤΕ κλπ.) συστεγαζόμενων ελευθέρων επαγγελματιών, που έχουν τα ίδια ποσοστά ιδιοκτησίας στο κοινό γραφείο τους; Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί από την πλευρά του ΚΒΣ το ζήτημα των παραστατικών, αφού για κάθε κοινή δαπάνη ή αγορά πρέπει να εκδοθεί από τον προμηθευτή ένα παραστατικό; Πώς θα καταρτίσουν την συγκεντρωτική κατάσταση των προμηθευτών;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Το δικαιολογητικό δαπάνης (λογαριασμός κ.λπ.), που εκδίδεται σε κάθε περίπτωση μπορεί να καταχωρισθεί μόνο στα βιβλία του λήπτη που θα είναι ο ένας από τους δύο επιτηδευματίες.
 
Η γνώμη μας κατά συνέπεια, επί του ζητήματος είναι η εξής:
 
Α. Σε όσες περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει ξεχωριστό παραστατικό για τον καθένα, πρέπει αυτό να γίνεται. Π.χ. λογαριασμοί του ΟΤΕ εάν ο καθένας χρησιμοποιεί ξεχωριστό τηλέφωνο.
 
Β. Για τις δαπάνες που εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να εκδοθεί χωριστό παραστατικό πρέπει, να καταρτιστεί συμφωνητικό μεταξύ των δύο επιτηδευματιών, το οποίο θα περιληφθεί στις καταστάσεις συμφωνητικών (της παραγράφου 16, του άρθρου 8 του Ν.1882/90, βάσει της ΑΥΟ 1065606/18-7-2000), που θα υποβάλει ο κάθε ένας στην δική του εφορία. Το συμφωνητικό αυτό θα πρέπει να αναφέρει αναλυτικά τις υπηρεσίες οι οποίες θα χρεώνονται στο όνομα ενός εξ’ αυτών (π.χ. χρήση ηλεκτρικού ρεύματος, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων κλπ.) και να καθορίζεται κάποιος τρόπος πληρωμής της συμμετοχής του ετέρου στις κοινές αυτές δαπάνες (π.χ. το 50% των δαπανών). Στη συνέχεια στο τέλος κάθε μήνα θα πρέπει ο πρώτος επιτηδευματίας (ο λήπτης των παραστατικών) να εκδίδει προς τον δεύτερο Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με το οποίο θα γίνεται η χρέωσή του για το 50% των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο μήνα. Στο ΤΠΥ θα πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά στο μεταξύ τους συμφωνητικό και να επισυνάπτονται φωτοτυπίες των παραστατικών δαπανών.
 
Παράδειγμα.
 
Μήνας Ιανουάριος
Κοινόχρηστα……………..50 Ευρώ
ΔΕΗ ……………………100 Ευρώ (ο ΦΠΑ επί του Η/Ρ  π.χ. 20 Ευρώ Χ 9% = 1,80 Ευρώ, δεν επηρεάζει τους υπολογισμούς μας και θα εκπεσθεί κανονικά από τον ΦΠΑ εκροών, από αυτόν που καταχώρισε το παραστατικό στα βιβλία του).
Αμοιβή καθαρίστριας…….50 Ευρώ
Σύνολο…………………..200 Ευρώ.
 
Τα παραστατικά των παραπάνω δαπανών καταχωρίζονται κανονικά στα βιβλία του πρώτου επιτηδευματία. Στο τέλος του μήνα εκδίδει τιμολόγιο Π.Υ. προς τον συστεγαζόμενό του επιτηδευματία, με αιτιολογία: αναλογία κοινών δαπανών γραφείου μηνός Ιανουαρίου ως συμφωνητικό…, αξίας 100 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 19%, στο οποίο επισυνάπτει και φωτοτυπίες των παραστατικών. Το τιμολόγιο αυτό, θα καταχωρισθεί στα βιβλία του εκδότη, είτε στο σκέλος των εσόδων, σε ιδιαίτερη στήλη (Λοιπές πράξεις) και δεν θα αποτελέσει οργανικό έσοδο του εν λόγω επιτηδευματία, αλλά μειωτικό ποσό των εξόδων του, είτε αφαιρετικά στο σκέλος των εξόδων, για άμεση μείωση των καταχωρισθεισών δαπανών. Είναι σαφές ότι ο ΦΠΑ 19%, που υπολογίσθηκε στο Τ.Π.Υ., στην πρώτη περίπτωση θα αποδοθεί κανονικά ως ΦΠΑ εκροών, ενώ στην δεύτερη θα μειώσει τον ΦΠΑ των εισροών. Επισημαίνουμε, ότι αν οι συστεγαζόμενοι επιτηδευματίες απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ (πχ Δικηγόροι), θα επιμερίζονται τα συνολικά ποσά των κοινών εξόδων, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
 
Επίσης όσον αφορά τα πάγια, εάν το Τ-ΔΑ είναι ενιαίο στο όνομα ενός εξ’ αυτών, αλλά η χρήση θα είναι κοινή, θα πρέπει να μεταβιβασθεί από τον λήπτη του τιμολογίου, το 50% της αξίας αυτού, ώστε οι αποσβέσεις να υπολογίζονται, επί της αξίας που αναλογεί στον κάθε έναν επιτηδευματία. Η μεταβίβαση θα γίνει με έκδοση Τ-ΔΑ, με υπολογισμό και του αναλογούντος ΦΠΑ. Στη περίπτωση που έχουμε απαλλασσόμενη δραστηριότητα (πχ δικηγόρος), δεν θα υπολογισθεί ΦΠΑ, κατά την μεταβίβαση, αφού ο  ΦΠΑ που είχε συμπεριληφθεί στο αρχικό τιμολόγιο, δεν εκπέσθηκε
 
Σε ότι αφορά τις συγκεντρωτικές καταστάσεις, σημειώνουμε ότι, σε κάθε περίπτωση, αφορούν το ημερολογιακό έτος που εκδόθηκαν τα αντίστοιχα παραστατικά και τους υπόχρεους αντισυμβαλλόμενους, τόσο τον εκδότη, όσο και τον λήπτη του στοιχείου. Συνεπώς, ο λήπτης του αρχικού στοιχείου θα είναι και υπόχρεος να το συμπεριλάβει στις συγκεντρωτικές καταστάσεις του άρθρου 20 του ΚΒΣ (εφόσον υπερβαίνει την αξία των 300 ευρώ, με βάση τα ισχύοντα), ενώ αν το εκδοθέν, στη συνέχεια, ΤΔΑ συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για να συμπεριληφθεί στις καταστάσεις, θα πρέπει να γίνει και από τους δύο συμβαλλόμενους.
 
12.6.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.