20 Μαϊου 2009

Δυνατότητα σχηματισμού αφορολόγητου αποθεματικού

Αν επιχείρηση με βιβλία Γ΄ κατηγορίας και έδρα το 10ο χλμ θες/νικης κιλκις & αντικείμενο δραστηριότητας επιμεταλλώσεις-χημικά προϊόντα, μπορεί να κάνει χρήση αφορολόγητων αποθεματικών (από τα κέρδη χρήσης 2008) με τον νόμο 3299/2004. Σημειώνεται ότι τελευταία φορά που έκανε χρήση αφορολ. αποθεματικών ήταν το 2004.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Στην παρ. 26, του άρθρου 5 του Ν 3299/2004 αναφέρεται ότι το αφορολόγητα αποθεματικό:
 
«β) Σχηματίζεται από τα κέρδη της διαχειριστικής περιόδου μέσα στην οποία έγινε η επένδυση. Αν δεν πραγματοποιηθούν κέρδη κατά τη διαχειριστική αυτή περίοδο ή αν αυτά που πραγματοποιήθηκαν δεν επαρκούν, το αφορολόγητο αποθεματικό σχηματίζεται από τα κέρδη των αμέσως επόμενων διαχειριστικών περιόδων μέχρι να καλυφθεί το ποσοστό της αξίας της ενισχυόμενης επένδυσης ή της αξίας κτήσης του εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και οι οποίες δεν μπορούν να υπερβούν τις δέκα (10) διαχειριστικές περιόδους.
 
γ) Προκειμένου για επενδύσεις, που η υλοποίησή τους διαρκεί πέραν της μίας (1) διαχειριστικής περιόδου, παρέχεται η δυνατότητα σχηματισμού αφορολόγητου αποθεματικού από τα κέρδη της κάθε διαχειριστικής περιόδου, για τις δαπάνες των επενδύσεων που γίνονται μέσα σε αυτή και υπό την προϋπόθεση ότι η επένδυση ολοκληρώνεται εντός πενταετίας από το χρόνο έναρξής της. Όταν ο εξοπλισμός αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση, το αφορολόγητο αποθεματικό υπολογίζεται επί του τμήματος της αξίας κτήσης του εξοπλισμού, το οποίο εμπεριέχεται στα μισθώματα που καταβλήθηκαν στην οικεία διαχειριστική περίοδο και με την προϋπόθεση ότι η επένδυση ή το πρόγραμμα ολοκληρώνεται εντός πενταετίας από το χρόνο έναρξής της και μετά τη λήξη της σύμβασης ο εξοπλισμός θα περιέρχεται στην κυριότητα της επιχείρησης.»
 
Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, λοιπόν, η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να σχηματίσει αφορολόγητο αποθεματικό και σε επόμενες (από την έναρξη της υλοποίησης του επιδοτούμενου επενδυτικού σχεδίου) χρήσεις, στις περιπτώσεις που είτε δεν έχει καλυφθεί το ποσοστό της αξίας της επιδοτούμενης επένδυσης, είτε η υλοποίηση διαρκεί πέραν της μίας διαχειριστικής περιόδου. Η δυνατότητα αυτή είναι εφικτή εφόσον βέβαια πληρούνται οι προϋποθέσεις που προαναφέρονται.
 
20.5.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.