8 Απριλίου 2009

Καταχώρηση απόδειξης αυτοπαράδοσης

Λόγω παύσης λειτουργίας υποκαταστήματος, έκανα παύση της ταμειακής μηχανής  και εξέδωσα στοιχείο αυτοπαράδοσης προς το κεντρικό. Ποιές είναι οι λογιστικές εγγραφές για την καταχώρηση του ειδικού στοιχείου και ποιοί λογαριασμοί του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου θα χρησιμοποιηθούνε;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η επιχείρηση υποχρεούται στην έκδοση απόδειξης αυτοπαράδοσης περιγράφονται αναλυτικά στην παρ.2 του άρθρου 7 και στην παρ.2 του άρθρου 8 (όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών) του Κ.Ν.2859/2000. Σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο του άρθρου 7 θεωρούνται μεταξύ άλλων ως παράδοση αγαθών, για την οποία υπάρχει υποχρέωση έκδοσης απόδειξης αυτοπαράδοσης για την τακτοποίηση του ΦΠΑ:
 
• Η διάθεση αγαθών από υπαγόμενη στο φόρο δραστηριότητα σε άλλη μη υπαγόμενη του ίδιου υποκειμένου.
• Η ανάληψη από υποκείμενο στο φόρο αγαθών της επιχείρησής του για την ικανοποίηση αναγκών του ή του προσωπικού της επιχείρησης και γενικά η δωρεάν διάθεση αγαθών για σκοπούς ξένους προς την άσκηση της επιχείρησης.
• Η ανάληψη μερίδας σε αγαθά από εταίρο, μέτοχο ή κληρονόμο, σε περίπτωση διακοπής των εργασιών, λύσης της εταιρείας, αποχώρησης ή θανάτου εταίρου.
 
Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται εφόσον η απόκτηση των αγαθών ή κατά περίπτωση των υλικών ή των υπηρεσιών από τα οποία έχουν παραχθεί αυτά παρέχει στον υποκείμενο δικαίωμα έκπτωσης του φόρου, ενώ ειδικά για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του υποκειμένου οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται εφόσον δεν έχει παρέλθει η πενταετής περίοδος διακανονισμού του φόρου αυτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του ιδίου Νόμου.
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω εκδίδεται απόδειξη αυτοπαράδοσης στην περίπτωση διακοπής εργασιών επιχείρησης όπως ρητά ορίζεται στο Νόμο, αλλά δεν εκδίδεται τέτοιο στοιχείο στην περίπτωση διακοπής εργασιών υποκαταστήματος εφόσον σε αυτή την περίπτωση τα αγαθά παραμένουν στην επιχείρηση και μεταφέρονται απλώς σε άλλο τόπο. Εξαίρεση θα αποτελούσε μόνο η περίπτωση κατά την οποία το υποκατάστημα της επιχείρησης ασκούσε δραστηριότητα υποκείμενη στο φόρο και το κεντρικό ασκεί δραστηριότητα μη υποκείμενη στο φόρο, οπότε θα συνέτρεχε η περίπτωση  διάθεσης αγαθών από υπαγόμενη στο φόρο δραστηριότητα σε άλλη μη υπαγόμενη του ίδιου υποκειμένου, πράγμα το οποίο όμως δεν τίθεται στο ερώτημα. Με την επιφύλαξη λοιπόν αυτή δεν προβλέπεται η έκδοση απόδειξης αυτοπαράδοσης στην περίπτωση που αναφέρεται, δεδομένου ότι δεν υπάρχει θέμα τακτοποίησης του ΦΠΑ.
 
Για την μεταφορά της μηχανής από το υποκατάστημα στο κεντρικό αρκεί η έκδοση Δελτίου Αποστολής με το οποίο θα μεταφερθεί το πάγιο από τον λογαριασμό τήρησης παγίων του υποκαταστήματος στο λογαριασμό παρακολούθησης παγίων του κεντρικού. Περαιτέρω εφόσον το κεντρικό της επιχείρησης δεν προτίθεται να χρησιμοποιήσει τη μηχανή αυτή, θα πρέπει να μεταφερθεί το πάγιο σε κατάλληλο υπολογαριασμό του 14.12 «Μηχανές γραφείων εκτός εκμεταλλεύσεως» και αντίστοιχα να μεταφερθούν οι σωρευμένες αποσβέσεις του σε υπολογαριασμό του 14.99.12 «Αποσβεσμένες μηχανές γραφείων εκτός εκμεταλλεύσεως». Εννοείται ότι για το διάστημα που η μηχανή είναι εκτός εκμεταλλεύσεως δεν θα διενεργούνται αποσβέσεις ή αν διενεργούνται, δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα.
 
Για τις λογιστικές εγγραφές που διενεργούνται σε περίπτωση διακοπής εργασιών επιχείρησης και έκδοσης προς τούτου απόδειξης αυτοπαράδοσης βλ. «Ο ΦΠΑ των αυτοπαραδόσεων και η λογιστική του αντιμετώπιση»
 
Αριστείδης Φλώρος, Καθηγητής Εφαρμ. Λογιστικής ΤΕΙ Πειραιά, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ τεύχος Ιανουαρίου 2006, σελ.34 ή στο site του περιοδικού στο σύνδεσμο: http://www.epixeirisi.gr/?pgtp=1&aid=1138820001 με χρήση του κωδικού πρόσβασης.
 
7.4.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.