7 Απριλίου 2009

Προκαταβολές κτήσης παγίων

Έχουμε αγοράσει ένα αγροτεμάχιο για το οποίο θα υπογράψουμε οριστικό συμβόλαιο αφού πληρωθούν και οι τελευταίες επιταγές που είναι τον 12/2010. Αυτή τη στιγμή οι προκαταβολές εμφανίζονται στο 50 (χρεωστικό υπόλοιπο). Στον ισολογισμό σε ποιο λογαριασμό πρέπει να εμφανιστεί;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Το αγροτεμάχιο θεωρείται ακίνητο και εφόσον ανήκει κατά κυριότητα στην επιχείρηση, εντάσσεται στα πάγια περιουσιακά στοιχεία, της αξίας αυτού καταχωριζόμενης στον λογαριασμό 10 και σε ανάλογο υπολογαριασμό, του Γ.Λ.Σχεδίου Κατά το μεταβατικό στάδιο, πριν την ολοκλήρωση της αγοράς  ενός παγίου στοιχείου, πιθανόν να έχουν καταβληθεί χρηματικά ποσά, ως προκαταβολή για την διασφάλιση της μελλοντικής κτήσης του.
 
Τα ποσά αυτά πρέπει να παρακολουθούνται ή στον λογαριασμό 15.09 «Προκαταβολές κτήσης παγίων στοιχείων», ή στον λογαριασμό 50.08 «Προμηθευτές εσωτερικού, λογαριασμός πάγιων στοιχείων», ή ακόμη στον λογαριασμό 32.00 «Παραγγελίες παγίων στοιχείων» (όταν έχουμε εισαγωγή πάγιων περιουσιακών στοιχείων από το εξωτερικό) Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ο λογαριασμός 50.05 «Προκαταβολές σε προμηθευτές». Συνεπώς, στη δική σας περίπτωση απομένουν προς χρήση οι λογαριασμοί 15.09 και 50.08.
 
Σημειώνουμε ότι στο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, δεν αναλύεται το περιεχόμενο του δεύτερου λογαριασμού (δηλ. του 50.08), ωστόσο παρέχονται επαρκείς εξηγήσεις για το περιεχόμενο του πρώτου (δηλ. του 15.09). Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι στον λογαριασμό 15.09, καταχωρίζονται οι προκαταβολές που δίνονται σε κατασκευαστές παγίων στοιχείων, καθώς και σε προμηθευτές υλικών κατασκευής, ή προμηθευτές αυτούσιων όμοιων στοιχείων. Σύμφωνα με την ανωτέρω διατύπωση , οι προκαταβολές αυτές αφορούν ενσώματα πάγια στοιχεία, τα οποία, εν δυνάμει, η επιχείρηση μπορεί όχι μόνο να τα αποκτήσει αυτούσια, αλλά και να τα κατασκευάσει. Προφανώς, τα αγροτεμάχια, οι γαίες ή τα οικόπεδα γενικότερα, δεν εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία των παγίων. ʼρα, προκύπτει, εξ αντιδιαστολής, ότι οι προκαταβολές που δίνονται για την απόκτηση των ως άνω παγίων, μεταξύ των οποίων και το αγροτεμάχιο,  παρακολουθούνται στον λογαριασμό 50.08 «Προμηθευτές εσωτερικού, λογαριασμός πάγιων στοιχείων».
 
Τέλος, σε ότι αφορά την εμφάνιση των ποσών αυτών στον ισολογισμό και σε συνδυασμό με όσα προβλέπει το Γ.Λ.Σχέδιο, παραπέμπουμε στο σχετικό υπόδειγμα του ισολογισμού (παρ.4.1.103). Οι προκαταβολές για την κτήση παγίων περιουσιακών στοιχείων, που υφίστανται κατά το κλείσιμο του ισολογισμού, ανεξαρτήτως αν αφορούν υπόλοιπα των λογαριασμών 15.09 ή 32.00 ή ακόμη το (χρεωστικό) υπόλοιπο του 50.08, θα εμφανισθούν στο πάγο ενεργητικό, στην κατηγορία ΙΙ ενσώματες ακινητοποιήσεις και στη θέση 7 (Γ.ΙΙ.7). Είναι αυτονόητο, ότι επί των ποσών αυτών δεν διενεργούνται αποσβέσεις.
 
7.4.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.