27 Μαρτίου 2009

Εξαγωγή μεταχειρισμένου αυτοκινήτου

Έμπορος μεταχειρισμένων αυτοκινήτων αγοράζει παλαιό φορτηγό από άλλο έμπορο στη Γερμανία, το φέρνει στην Ελλάδα και εκδίδει αμέσως τιμολόγιο σε Αλβανό αγοραστή (χωρίς Φ.Π.Α) για εξαγωγή. Πώς χαρακτηρίζεται αυτή η συναλλαγή και πώς εμφανίζεται στις δηλώσεις ΦΠΑ; Υποβάλλεται πίνακας ενδ/κών αποκτήσεων και ποιες άλλες φορολογικές υποχρεώσεις δημιουργούνται.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου από υποκείμενο σε φόρο (ΦΠΑ), Έλληνα μεταπωλητή ανεξάρτητα από το αν υπάγεται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ του άρθρου  45 ή στο κανονικό καθεστώς, του Ν 2859/2000, φορολογείται στη χώρα εγκατάστασης του πωλητή (παρ. 7, του άρθρου 13, του Ν 2859/2000). Βασική προϋπόθεση για να ισχύουν τα παραπάνω, είναι ο πωλητής (γερμανός έμπορος) να υπάγεται στο ειδικό καθεστώς  ΦΠΑ των άρθρων 45 και 46, του νόμου (αντίστοιχη γερμανική νομοθεσία). Σε αντίθετη περίπτωση (γερμανός πωλητής υποκείμενος στο κανονικό καθεστώς), η αγορά του μεταχειρισμένου φορτηγού θεωρείται ενδοκοινοτική απόκτηση και φορολογείται στην Ελλάδα. Ως προς την απόκτηση του φορτηγού, λοιπόν, οι υποχρεώσεις του υποκείμενου στο φόρο, έλληνα έμπορου μεταχειρισμένων, εξαρτώνται από το φορολογικό καθεστώς που διέπει τον γερμανό συνάδελφό του, με δεδομένο ότι γνωρίζουμε το καθεστώς του έλληνα εμπόρου.
 
Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που η πράξη της αγοράς θεωρείται ενδοκοινοτική απόκτηση, υφίσταται η υποχρέωση της υποβολής ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, τους μήνες Ιανουάριο, Απρίλιο, Ιούλιο και Οκτώβριο για το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο (Πολ. 1091/2003), εφόσον πραγματοποιήθηκαν σχετικές ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Η αξία κάθε τιμολογίου που αφορά την ενδοκοινοτική απόκτηση περιλαμβάνεται τόσο στη στήλη των εισροών, όσο και στην στήλη των εκροών της περιοδικής δήλωσης. Το συνολικό ποσό των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων της περιόδου συμπληρώνεται επίσης και στον κωδ. 341, του εντύπου Φ2, για πληροφοριακούς σκοπούς. Τέλος, επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση, εφόσον πραγματοποιείται φυσική μεταφορά του αυτοκινήτου από την Γερμανία στην Ελλάδα, η συναλλαγή αυτή θα ληφθεί υπόψη στη δήλωση Intrastat1 του συγκεκριμένου μήνα.
 
Όσον αφορά την πώληση του αυτοκινήτου σε κάτοικο της Αλβανίας σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. α & ζ, της παρ. 1, του άρθρου 24 του Ν 2859/2000, παρέχεται απαλλαγή από το φόρο, τόσο ως προς την πράξη εξαγωγής του αγαθού στην Αλβανία, όσο και στην απόκτηση αυτού από τον γερμανό έμπορο.
 
Για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ της εξαγωγής του αυτοκινήτου στην Αλβανία, ο έλληνας έμπορος θα πρέπει να εκδώσει τιμολόγιο πώλησης θεωρημένο από την αρμόδια Τελωνιακή Αρχή, στο οποίο να αναγράφεται η ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ ΛΟΓΩ ΕΞΑΓΩΓΗΣ.» Επιπλέον, υπάρχει υποχρέωση για την απόδειξη της εξαγωγής, να διαφυλάσσεται από τον εξαγωγέα, οποιοδήποτε έγγραφο της τράπεζας σχετικό με το διακανονισμό της είσπραξης του ανταλλάγματος από την πώληση, καθώς και το έντυπο 3, του Ε.Δ.Ε. (Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου) από το τελωνείο εξόδου.
 
Περαιτέρω, η απαλλαγή της δεύτερης περίπτωσης (απόκτηση του αυτοκινήτου) μπορεί να είναι μερική ή ολική σε σχέση με την φορολογητέα αξία, ανάλογα με τις πραγματοποιούμενες εξαγωγές κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο. Βασικές οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής της επιχείρησης από το ΦΠΑ για την απόκτηση των αγαθών που πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο εξαγωγής, καθώς και των τυχόν υπηρεσιών που συνδέονται με την δραστηριότητα αυτή, δόθηκαν από την Διοίκηση στην Πολ. 1262/19932. Εν τούτοις, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η απαλλαγή της επιχείρησης από ΦΠΑ των αγορών της, βρίσκεται στην διακριτική ευχέρεια του ξένου προμηθευτή της, στην προκειμένη περίπτωση, του γερμανού εμπόρου, να αποδεχθεί τη συγκεκριμένη απαλλακτική διαδικασία και να μην προβεί σε χρέωση ΦΠΑ επί του εκδιδόμενου τιμολογίου.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Η δήλωση intrastat άφιξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι τις 26 του οικείου μήνα εφόσον ο υποκείμενος στο φόρο έχει υπερβεί το στατιστικό κατώφλι, έχοντας πραγματοποιήσει ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αξίας άνω των 100.000,00 € (www.statistics.gr)
2. Σχετικές Πολ. είναι ακόμη οι: 1155/1995, 1142/2000, 1199/2002 και 1088/2004
 
27.3.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.