6 Μαρτίου 2009

Συμπλήρωση περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ πρατηρίου υγρών καυσίμων

Θα ήθελα τη βοήθειά σας ως προς την περιοδική ΦΠΑ και τη φορολογία εισοδήματος (Ε3) σε ατομική επιχείρηση πρατηρίου υγρών καυσίμων με Α & Β κατηγορίας βιβλία (λειτουργία από 01/10/08 έως 31/12/08). Τα δεδομένα είναι τα εξής:
• Αγορές βενζίνης : 50.000,00 €
• Αγορές πετρελαίου θέρμανσης : 100.000,00 €
• Αγορές πετρελαίου κίνησης : 80.000,00 €
• Αγορές λιπαντικών : 2.000,00 €
• Αγορές παγίων : 150.000,00 €
• Δαπάνες με δικαίωμα έκπτωσης : 25.000,00 €
• Δαπάνες χωρίς δικ. Έκπτωσης : 3.000,00 €
• Μισθοδοσία : 10.000,00 €
• Αποσβέσεις : 20.000,00 €
• Ταμείο Βενζινοπωλών : 1.000,00 €
• Χονδρικές Πωλήσεις Βενζίνης : 15.000,00 €
• Χονδρικές Πωλήσεις Πετρελαίου κίνησης : 25.000,00 €
• Χονδρικές Πωλήσεις Πετρελαίου θέρμανσης : 15.000,00 €
• Λιανικές Πωλήσεις Πετρελαίου Θέρμανσης : 80.000,00 €
• Λιανικές Πωλήσεις Λιπαντικών : 500,00 €
• Χονδρικές Πωλήσεις Λιπαντικών : 1.000,00 €
• Υπηρεσίες Πλυντηρίου : 2.000,00 €
ΦΠΑ Αγορών : 44.080,00 €
ΦΠΑ Παγίων : 28.500,00 €
ΦΠΑ Δαπανών : 4.420,00 €
ΦΠΑ εμπορίας λιπαντικών : 285,00 €
ΦΠΑ παροχής υπηρεσιών : 380,00 €
ΦΠΑ εμπορίας καυσίμων (από παραστατικά) : 25.650,00 €
Με το ΦΠΑ των πωλήσεων (καύσιμα - α΄κατηγορίας - προσδιορισμός ; ), τι γίνεται ; Θα σας παρακαλούσα να μου στείλετε τα έντυπα δηλώσεων (ΦΠΑ - ΕΙΣΟΔΗΜΑ) συμπληρωμένα για το παράδειγμά μας και την ανάλυση των υπολογισμών.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σχετικά με την συμπλήρωση των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ πρατηρίου υγρών καυσίμων διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
 
Η δραστηριότητα της εμπορίας πετρελαίου (είτε θέρμανσης, είτε κίνησης) εντάσσεται στην Α΄ κατηγορία τήρησης βιβλίων του ΚΒΣ, ενώ για τις λοιπές δραστηριότητες του πρατηρίου (όπως πώληση ανταλλακτικών, λιπαντικών, ψιλικών κ.τλ.), ο πρατηριούχος υποχρεούται σε τήρηση βιβλίου εσόδων - εξόδων (Β΄ κατηγορίας)1. Τα ανωτέρω ως προς την φορολογία του ΦΠΑ, δημιουργούν τις εξής υποχρεώσεις:
 
1. Συμπλήρωση των πινάκων Α, Β, Γ του εντύπου Φ2 (Περιοδική ΦΠΑ για υποκείμενους με βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας). Ειδικά, οι πίνακες Β και Γ θα συμπληρωθούν με τα συνολικά δεδομένα όπως προκύπτουν από την άσκηση όλων των δραστηριοτήτων του πρατηρίου εντός του οικείου τριμήνου. Σημειώνεται ότι διαγραμμίζεται η ένδειξη «ΑΒ», του κωδ. 111 της δήλωσης.
 
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7, του άρθρου 39, του Ν 2859/2000, οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία της Α΄ κατηγορίας του ΚΒΣ εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων ως προς τον προσδιορισμό του φόρου των εκροών. Για τον ανωτέρω υπολογισμό, απαιτείται η συμπλήρωση των πινάκων Β1, Β2 και Γ1 του εντύπου Φ3 (περιοδική δήλωση ΦΠΑ για υποκείμενους με βιβλία Α΄ κατηγορίας). Το έντυπο αυτό δεν υποβάλλεται στην ΔΟΥ μαζί με έντυπο Φ2 της δήλωσης, αλλά διαφυλάσσεται ως «σημείωμα» εντός της επιχείρησης (Πολ.1071/2002). Σχετικές οδηγίες για την συμπλήρωση των παραπάνω πινάκων παρέχονται στο κεφάλαιο Ε΄, της Πολ. 1071/2002.
 
3. Γενικά αναφέρουμε ότι από τις συνολικές αγορές – εισροές που αφορούν την εμπορία βενζίνης και πετρελαίου του σχετικού φορολογικού τριμήνου, υπολογίζονται οι αντίστοιχες εκροές των παραπάνω καυσίμων. Οι εκροές αυτές που υπολογίζονται με τεκμαρτό τρόπο, καθώς και ο αναλογούν ΦΠΑ, συναθροίζονται με τα επιμέρους ποσά που προκύπτουν από την άσκηση των λοιπών δραστηριοτήτων (π.χ. πώληση ανταλλακτικών κ.λπ.), στους κωδ. 301 - 378 του πίνακα Β, του εντύπου Φ2.
 
4. Για οποιαδήποτε επιχείρηση που εφαρμόζει το ειδικό καθεστώς του άρθρου 39, του ΦΠΑ, μπορεί να γίνει προαιρετικά, μετάταξη στο κανονικό καθεστώς. Η μετάταξη αυτή, επιλέγεται με την υποβολή σχετικής δήλωσης στην αρμόδια ΔΟΥ, εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου της επιχείρησης και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν από την παρέλευση μιας πενταετίας από την υποβολή της. Τονίζεται ότι η μετάταξη της επιχείρησης στο κανονικό καθεστώς δεν συνεπάγεται την τήρηση βιβλίου εσόδων – εξόδων (Β΄ κατηγορίας), βάσει των διατάξεων της παρ. 12, του άρθρου 39, του ΦΠΑ.
 
5. Με εξαίρεση, λοιπόν, την ανωτέρω περίπτωση, η έκδοση αποδείξεων πώλησης πετρελαίου που επιβάλλεται από την εφαρμογή των οδηγιών της Διοίκησης με τις Πολ. 1022 και 1018 του 2008, δεν εξυπηρετεί λογιστικούς και φορολογικούς σκοπούς της πωλήτριας επιχείρησης. Εν τούτοις, η έκδοση και διαφύλαξη των παραστατικών αυτών είναι υποχρεωτική για την διενέργεια φορολογικών επαληθεύσεων και διασταυρώσεων που σχετίζονται με τη νέα διαδικασία επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης, στους τελικούς πωλητές - πρατηριούχους. Επομένως, ο ΦΠΑ των εκροών - πωλήσεων των καυσίμων, υπολογίζεται τεκμαρτώς και όχι βάσει των εκδιδόμενων αποδείξεων πώλησης.
 
Τέλος, αναφέρουμε ότι οι απαντήσεις της επιστημονικής ομάδας του περιοδικού «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» δεν έχουν σκοπό την παροχή υποδείξεων, αλλά τη σύσταση τεκμηριωμένων προτάσεων σχετικά το τρόπο αντιμετώπισης λογιστικών και φορολογικών θεμάτων. Με το πνεύμα αυτό, λοιπόν, δε μπορούμε να προβούμε στη συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων, βάσει των οικονομικών δεδομένων που μας αναφέρετε στην ερώτησή σας.
 
6.3.2009
 
 
 

 


1. Βλέπε παλαιότερη απάντηση: http://www.epixeirisi.gr/?pgtp=1&aid=1229095117

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.