6 Μαρτίου 2009

Προαιρετική απογραφή αποθεμάτων

Επιχείρηση με βιβλία εσόδων-εξόδων συντάσσει απογραφή  εμπορευσίμων προαιρετικά. Για την χρήση 2008 δεν επιθυμεί να συντάξει απογραφή. Στο ε3 στο πεδίο «απογραφή έναρξης» θα συμπληρωθεί η απογραφή λήξης του 2007 ή το 10% των αγορών του 2007;
 
Απάντηση
 
Με βάση την περίπτωση γ, της παραγράφου 1, του άρθρου 31 του ΚΦΕ, οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β κατηγορίας του ΚΒΣ (ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ) και δεν διενεργούν απογραφή, είτε λόγω του αντικειμένου των εργασιών τους (υφίσταται δηλαδή, απαλλαγή, όπως προβλέπει η ΠΟΛ 1134/2004, μετά την τροποποίηση που έγινε με την ΠΟΛ 1152/2007 ), είτε λόγω του ύψους των ακαθαρίστων εσόδων (δηλαδή, μικρότερο από το όριο τήρησης βιβλίου Α’ κατηγορίας του ΚΒΣ, που είναι σήμερα 150.000 ευρώ), προκειμένου να προσδιορίσουν το λογιστικό αποτέλεσμα της χρήσης, λαμβάνουν ως αρχική απογραφή των εμπορευσίμων αγαθών τους, ποσοστό 10% επί των αγορών της προηγούμενης διαχειριστικής χρήσης και ως τελική απογραφή, ποσοστό 10% επί των αγορών της κλειόμενης χρήσης.
 
Στη περίπτωση κατά την οποία διενεργήσουν, προαιρετικά, πραγματική απογραφή, τότε λαμβάνεται υπόψη αυτή, για τον υπολογισμό του κόστους των πωληθέντων. Είναι προφανές, ότι η πραγματική αυτή απογραφή, διενεργήθηκε με βάση τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 27 και 28 του ΚΒΣ και καταχωρίσθηκε στο τηρούμενο βιβλίο Απογραφών (ή στις σελίδες άλλου θεωρημένου βιβλίου), εντός της προθεσμίας της παραγράφου 7, του άρθρου 17 του ΚΒΣ (20/2), τόσο κατά ποσότητα, όσο και κατ’ αξία. Επί πλέον, η προαιρετική διενέργεια απογραφής, δημιουργεί την υποχρέωση στην επιχείρηση να συνεχίσει την σύνταξη απογραφών για μία ακόμη τριετία. Παράδειγμα, αν συντάχθηκε προαιρετικά απογραφή στις 31/12/2005, θα πρέπει να ακολουθήσουν απογραφές για τα επόμενα τρία χρόνια, μέχρι την 31/12/2008, ανεξαρτήτως ύψους ακαθαρίστων εσόδων, ή τυχόν απαλλακτικών διατάξεων. Αν δεν τηρηθεί η υποχρέωση αυτή, ο ΚΦΕ προβλέπει την επιβολή των κυρώσεων του Ν. 2523/1997, σχετικώς με την μη σύνταξη απογραφής (βλέπε και ΠΟΛ 1038/2003, άρθρο 5, παρ.5)
 
Εύλογο εμφανίζεται το ερώτημα, τι θα πρέπει να πράξει η επιχείρηση, κατά το μεταβατικό στάδιο, που αρχίζει από την ολοκλήρωση της τριετίας, άρα όταν παύει να υφίσταται η υποχρέωση σύνταξης απογραφής (με την προϋπόθεση βεβαίως, ότι η επιχείρηση εξακολουθεί να απαλλάσσεται), μέχρι την επόμενη 31/12/…
 
Παράδειγμα, αν η υποχρέωση της τριετίας, ολοκληρώνεται την 31/12/2008, οπότε διενεργείται η τελευταία (υποχρεωτική) απογραφή (τελική απογραφή της χρήσης 2008 και αρχική απογραφή της χρήσης 2009), τι θα πρέπει να γίνει την 31/12/2009; Να λάβουμε ως αρχική απογραφή, την πραγματική της 31/12/2008, ή το 10% των αγορών της χρήσης αυτής;
 
Κατά την άποψή μας και για λόγους συνέπειας και ομοιόμορφης παρουσίασης των αποτελεσμάτων, θα πρέπει κατά την χρήση 1/1-31/12/2009, να ληφθούν υπόψη οι τεκμαρτές απογραφές, δηλαδή ως αρχική, η αξία του 10% των αγορών της προηγούμενης χρήσης, και ως τελική, η αξία του 10% των αγορών της τρέχουσας χρήσης.
 
6.3.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.