4 Μαρτίου 2009

Τροποποιητικές δηλώσεις για μεταφορά ζημιάς

Ζητώ την βοήθειά σας στο παρακάτω θέμα:
1) Το οικονομικό έτος 2005 (χρήση 2004) ανώνυμη εταιρία παρουσίασε ζημιά 46.495,14 ευρώ
2) Το οικονομικό έτος 2006 (χρήση 2005) η ίδια Α.Ε. παρουσίασε ζημιά 25.053,47 ευρώ. Όμως στο Φ.01.010 δεν μεταφέρθηκε εκ λάθους η ζημιά από την προηγούμενη χρήση 2004 σε σύνολο (46.495,14 + 25.053,47 = 71.549,61 ευρώ) και έτσι δηλώθηκε μόνο η ζημιά τρέχουσας χρήσης από 25.053,47 ευρώ.
3) Το οικονομικό έτος 2007 (χρήση 2006) η ίδια Α.Ε. παρουσίασε ζημιά 9.597,08 ευρώ και στο μεταφέρθηκε το σύνολο της ζημιάς της χρήσης 2005 και 2006 δηλαδή το ποσό των 34.650,55 ευρώ.
4) Το οικονομικό έτος 2008 (χρήση 2007) η ίδια Α.Ε. παρουσίασε κέρδη 10.623,64 ευρώ και στο Φ.01.010 δηλώθηκε ζημιά η διαφορά της χρήσης 2006 - 2007 δηλαδή ζημιά 34.650,55 - 10.623,64 = 24.026,91 ευρώ.
Η πραγματική ζημιά της επιχείρησης από τη χρήση 2004 μέχρι και τη χρήση 2007 είναι 70.522,05 ευρώ.
Μπορώ με τροποποιητικές δηλώσεις να φέρω τη ζημιά στο πραγματικό ποσό των 70.522,05 ευρώ;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Με το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν.3522/2005, αντικαταστάθηκε το σχετικό εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του ΚΦΕ, ως εξής: «Παράλειψη του υπόχρεου να επιδώσει μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους δήλωση, στην οποία αναγράφεται η ζημιά που προέκυψε στο ίδιο οικονομικό έτος, του στερεί το δικαίωμα του συμψηφισμού, που ορίζεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ΚΦΕ» (ισχύς από 22/12/2006).
 
Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή και για τις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον του δικαστηρίου, ή των φορολογικών αρχών.
 
Σημειώνουμε ότι η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του ΚΦΕ, αναφέρεται στη δυνατότητα μεταφοράς της ζημιάς διαδοχικά στα πέντε επόμενα οικονομικά έτη, με την προϋπόθεση ότι κατά τα έτη αυτά, τα βιβλία του υπόχρεου τηρούνται επαρκώς και ακριβώς.
 
Το αντικατασταθέν εδάφιο, είχε ως εξής: « Παράλειψη του υπόχρεου να επιδώσει μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους δήλωση, η οποία αναγράφει την ζημιά που προέκυψε στο ίδιο ή τα προηγούμενα αυτού οικονομικά έτη, του στερεί το δικαίωμα να την συμψηφίσει»
 
Η Διοίκηση ερμηνεύοντας αυτές τις διατάξεις, είχε κάνει δεκτό ότι προκειμένου μια επιχείρηση να μην χάσει το δικαίωμα μεταφοράς της ζημιάς, θα έπρεπε να την δηλώνει συνεχώς και με τις δηλώσεις των επομένων ετών, έστω και αν στα έτη αυτά προέκυπταν επίσης ζημιές.
 
Αντιθέτως το ΣτΕ είχε κρίνει με απόφασή του (3431/1997), ότι σε αυτή την περίπτωση ήταν αρκετό να υποβληθεί εμπρόθεσμα η δήλωση που περιελάμβανε την ζημιά,  μόνο κατά το οικονομικό έτος που προέκυψε αυτή και όχι και στα επόμενα οικονομικά έτη, κατά τα οποία η επιχείρηση είχε επίσης ζημιές.
 
Λόγω των αντιθέτων αυτών απόψεων, αποφασίσθηκε η αντικατάσταση του εδαφίου, όπως αναφέραμε πιο πάνω.
 
Συνεπώς, μια επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα μεταφοράς της ζημιάς (η οποία προκύπτει από επαρκή και ακριβή βιβλία), στα επόμενα έτη, εφόσον η ζημιά αυτή είχε δηλωθεί μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους που προέκυψε, χωρίς να απαιτείται η δήλωση της ζημιάς αυτής να γίνεται συνεχώς και με τις δηλώσεις των επομένων ετών, τα οποία επίσης είναι ζημιογόνα.
 
Κατά την γνώμη μας, η ζημιά της χρήσης 2004, χάνεται φορολογικά, με βάση την προϊσχύουσα διάταξη, όπου η άποψη της Διοίκησης ήταν ότι έπρεπε να δηλώνεται συνεχώς και στα επόμενα οικονομικά έτη (που είναι ζημιογόνα).
 
Ωστόσο, από τις 22/12/2006, που δημοσιεύθηκε ο Ν.3522 και υιοθετείται το σκεπτικό της απόφασης του ΣτΕ, προβλέπεται, η νέα διάταξη, να ισχύσει και για τις υποθέσεις που εκκρεμούν στα δικαστήρια ή στις φορολογικές αρχές. Επί πλέον, αν ερμηνεύσουμε διασταλτικά την πρόθεση του νομοθέτη, ο οποίος αποδέχεται την άποψη του ΣτΕ και την μετουσιώνει σε διάταξη νόμου και με το δεδομένο ότι η ως άνω επιχείρηση τήρησε αυτή την διάταξη (δηλαδή, δήλωσε εμπρόθεσμα την ζημιά, κατά το οικονομικό έτος που προέκυψε -2005-), ίσως δημιουργούνται κάποιες προϋποθέσεις αναγνώρισης αυτής της ζημιάς.
 
Θεωρούμε σκόπιμο να απευθύνετε ερώτημα στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
 
4.3.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.