23 Φεβρουαρίου 2009

Έκδοση ή όχι δίγραμμης επιταγής για τιμολόγιο εκτέλεσης τεχνικού έργου

Εταιρεία υπογράφει με άλλη εταιρεία συμφωνητικό, το οποίο και καταθέτει στην αρμόδια Δ.Υ.,  για την εκτέλεση έργου (γύψινα κτηρίου ) συνολικής αξίας 50.000,00. Κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου γίνεται επιμέτρηση και τιμολογείται μέρος του έργου. Το ποσό επιμέτρησης και τιμολόγησης είναι 10.000,00. Για την εξόφληση του τιμολογίου των 10.000,00 θα πρέπει να εκδοθεί δίγραμμη επιταγή;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Η διάταξη του άρθρου 18, παρ.2 (δεύτερο εδάφιο) του ΚΒΣ (ΠΔ 186/92), όπως τέθηκε με το άρθρο 16, παρ.5 του Ν.2992/2002 και εν συνεχεία ερμηνεύθηκε με την ΠΟΛ 1127/2002, καθόρισε τον τρόπο απόδειξης της συναλλαγής από τον λήπτη του στοιχείου, το οποίο έχει αξία 15.000 ευρώ και άνω : «Ειδικά για την απόδειξη της συναλλαγής από τον λήπτη του φορολογικού στοιχείου που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας 15.000 ευρώ και άνω(για κάθε ένα στοιχείο), απαιτείται η τμηματική ή ολική εξόφληση να γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με δίγραμμη επιταγή».
 
Συνεπώς,  αυτό που καθορίζει την τήρηση της ως άνω διαδικασίας, δεν είναι το συνολικό κόστος του έργου, αλλά η τελική αξία του ληφθέντος παραστατικού στοιχείου, εφόσον αυτή διαμορφώνεται σε ποσό μεγαλύτερο των 15.000 ευρώ.
 
ʼρα, για την εξόφληση του τιμολογίου των 10.000 ευρώ, δεν είναι απαραίτητη η έκδοση δίγραμμης επιταγής, ή κατάθεσης του σχετικού  ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό.
 
Να σημειώσουμε ότι ως αξία του τιμολογίου, λαμβάνεται αυτή που προκύπτει μετά τον υπολογισμό του ΦΠΑ (δηλαδή, η τελική του αξία)
 
23.2.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.