20 Φεβρουαρίου 2009

Λαχειοφόρος κλήρωση αθλητικού σωματείου

Σωματείο αθλητικό θέλει να κληρώσει σε λαχειοφόρο ένα επιβατικό αυτοκίνητο. Ποιες φορολογικές υποχρεώσεις δημιουργούνται για το σωματείο;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Τα αθλητικά σωματεία θεωρούνται σύμφωνα με τη θέση της Διοίκησης (ΠΟΛ.1057/2001) ως νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχουν όσον αφορά τη φορολογία εισοδήματος και τον ΦΠΑ τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που έχουν τα πρόσωπα αυτά.
 
Σε ότι αφορά τη φορολογία εισοδήματος σύμφωνα με την παρ.1ε, του άρθρου 99, του Κ.Ν.2238/1994 αντικείμενο του φόρου σε ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αποτελεί το καθαρό εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή μόνο από την εκμίσθωση ακινήτων καθώς και από κινητές αξίες. Δεν αποτελούν αντικείμενο φορολογίας τα λοιπά εισοδήματα αυτών των νομικών προσώπων, καθώς και τα κάθε είδους άλλα έσοδα τους που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους.
 
Σημειώνεται επίσης ότι το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την υπ’ αριθμ.373/2003 γνωμοδότησή του έχει κρίνει ότι η εν λόγω διάταξη είναι περιοριστική και δεν περιλαμβάνεται στην πρόθεση του νομοθέτη η φορολόγηση οποιουδήποτε άλλου εισοδήματος πέραν αυτού από την εκμίσθωση ακινήτων και κινητών αξιών.
 
Συγκεκριμένα η εν λόγω γνωμοδότηση μεταξύ άλλων αναφέρει  ότι καθόσον το Ν.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «διατηρεί τον άνω χαρακτήρα του εξακολουθεί να φορολογείται μόνον για το εισόδημα από την εκμίσθωση ακινήτων και από κινητές αξίες και όχι για τα λοιπά εισοδήματα αυτού, τα οποία θα υπαχθούν σε φορολογία μόνον αν αναιρεθεί τελικώς ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας του. Το ότι αυτή είναι η αληθής έννοια της διατάξεως του άρθρου 99, παρ. 1 περ. ε΄ του Ν.2238/94, προκύπτει εκ του ότι μόνον για τα άνω περιοριστικώς μνημονευόμενα εισοδήματα (από εκμίσθωση ακινήτων και από κινητές αξίες) διαλαμβάνει ρητώς αυτή για την υπαγωγή σε φορολογία, ενώ η υπό αρνητική διατύπωση μη υποβολή σε φορολογία των λοιπών εισοδημάτων και γενικότερα εσόδων που πραγματοποιούνται κατά την εκπλήρωση του σκοπού των νομικών αυτών προσώπων, δεν μπορεί να οδηγήσει τον ερμηνευτή του δικαίου σε αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή, στο να δεχθεί δηλαδή τη διεύρυνση της φορολογικής αυτών επιβάρυνσης και πέραν της ρητής υπό του νόμου προβλεπομένης τοιαύτης. Υπό την αντίθετη εκδοχή θα είχαμε, αφενός μία ρητώς υπό του νόμου προβλεπομένη φορολογική επιβάρυνση και αφετέρου μία δεύτερη, συναγομένη όχι ευθέως εκ της θετικής διατυπώσεως του νόμου, αλλά εκ της αρνητικής διατυπώσεως αυτού, γεγονός που δεν συναντάται στην καθόλου πρακτική θεσπίσεως των διατάξεων της φορολογικής μας νομοθεσίας ουδέ ανταποκρίνεται στα πορίσματα της επί του θέματος διαπλασθείσης θεωρίας και νομολογίας. Το εδάφιο β΄ της περιπτώσεως ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 99 του Ν. 2238/94, έχει σαφώς διευκρινιστικό χαρακτήρα και δεν επεκτείνει το πεδίο της φορολογικής επιβαρύνσεως που καθιδρύεται με το α΄ εδάφιο της ίδιας περίπτωσης. Ο νομοθέτης απέβλεψε για τη φορολογική απαλλαγή σε λοιπά εισοδήματα και εν γένει έσοδα που αποκτώνται από τα άνω νομικά πρόσωπα κατά την επιδίωξη του σκοπού τους, τούτο δε έπραξε διότι, κατ’ αρχήν, τα νομικά αυτά πρόσωπα μόνον τέτοια έσοδα είναι επιδεκτικά να αποκτήσουν, εκ τούτου όμως δεν παρέπεται ότι αν όλως δευτερευόντως αυτά αποκτήσουν και άλλα έσοδα, που αποδεδειγμένα διατίθενται για τους σκοπούς τους, τότε θα πρέπει να υπαχθούν σε φορολόγηση για τα τελευταία αυτά έσοδα. Και τούτο διότι ο ίδιος δικαιολογητικός λόγος φορολογικής απαλλαγής (ενίσχυση του μη κερδοσκοπικού σκοπού) συντρέχει και για τα έσοδα αυτά, ενώ όπου ο νομοθέτης ηθέλησε την επιβολή φόρου, ανεξαρτήτως του επιδιωκομένου σκοπού, το εθέσπισε διά της ρητής και αναμφιβόλου εννοίας διατάξεως του πρώτου εδαφίου της ίδιας περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 99 του Ν. 2238/94. (ιδ. Γνωμ. Ν.Σ.Κ. Ολ. 671/98, 1144/98, 681/97 κλπ.)».
 
Επειδή γνωρίζουμε περίπτωση όμοια με τη δική σας, όπου η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει κρίνει ότι τα έσοδα από την λαχειοφόρο αυτή δραστηριότητα υπόκεινται στο φόρο, πιστεύουμε με βάση το ανωτέρω εδάφιο που παραθέσαμε αυτούσιο, ότι η θέση της συγκεκριμένης ΔΟΥ, είναι εσφαλμένη. Για το λόγο αυτό θα σας προτείναμε, σε περίπτωση που και η δική σας ΔΟΥ, φέρει αντιρρήσεις για την εν λόγω απαλλαγή, να απευθυνθείτε με την υποβολή σχετικού ερωτήματος στη Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος του Υπ. Οικονομικών, προβάλλοντας ως επιχείρημα την ως άνω παρατεθείσα γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.
 
Όσον αφορά τον ΦΠΑ δεν προβλέπεται σχετική απαλλαγή, δεδομένου ότι η απαλλακτική διάταξη της περ. κζ, της παρ.1, του άρθρου 22, του Κ.Ν. 2859/2000 αναφέρεται περιοριστικά στην παράδοση κρατικών λαχείων, δελτίων ΠΡΟΤΟ, ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΤΤΟ κλπ. ενώ για την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΒΣ, όσον αφορά τη λήψη και έκδοση των στοιχείων σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ.3, του άρθρου 2 του ΚΒΣ τα ΝΠ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υποχρεούνται, όπως όλοι οι επιτηδευματίες στη λήψη, έκδοση, υποβολή και διαφύλαξη των στοιχείων του ΚΒΣ.
 
20.2.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.