10 Φεβρουαρίου 2009

Ζημιά σφραγισμένης επιταγής

Σφραγισμένη επιταγή ονομαστικής αξίας 350.000,00 και αφού έχουν γίνει όλεs οι νόμιμεs διαδικασίες,  μπορούν να εκπέσει ωs ζημιά από τα βιβλία μαs, πέραν του 0,5% που μαs δίνει δυνατότητα ο νόμοs για επισφαλείς απαιτήσεις;
 
Απάντηση
 
Το δέκατο τρίτο (σε σύνολο δεκαέξι)  εδάφιο της περίπτωσης θ, του άρθρου 31, του Ν.2238/94, αναφέρει ότι «εξαιρετικά, αν σε κάποια διαχειριστική χρήση το ποσό των πράγματι επισφαλών απαιτήσεων, για τις οποίες έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα, είναι μεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από την εφαρμογή του αντίστοιχου ποσοστού πρόβλεψης, το επί πλέον ποσό που δεν καλύπτεται από την σχηματισθείσα πρόβλεψη, μπορεί να αποσβεσθεί στη διαχειριστική αυτή χρήση, με οριστικές εγγραφές.»
 
Από την ανάλυση της διάταξης αυτής, προκύπτουν τα εξής:
 
1. Έχει εξαντληθεί η σχηματισθείσα πρόβλεψη, ενώ απομένει ακόμη ποσό επισφαλούς απαίτησης, το οποίο δεν καλύπτεται στη συγκεκριμένη διαχειριστική χρήση. Με άλλα λόγια, δεν πρέπει να υπάρχει υπόλοιπο στον λογαριασμό 44.11.
 
2. Έχει προχωρήσει η επιχείρηση σε όλα τα ένδικα μέσα, τα οποία δεν είχαν αποτέλεσμα. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να παρατηρήσουμε, ότι επειδή οι διατάξεις της σχολιαζόμενης περίπτωσης θ του άρθρου 31, είχαν αλλάξει με τον Ν.3091/2002, σε σχέση με την αρχική εφαρμογή τους  από το 1992 (με τον Ν.2065/1992), και επανήλθαν (με κάποιες αλλαγές), το 2004 (με τον Ν.3296/2004), ισχύς από 1/1/2005, στο μεσοδιάστημα, δηλαδή κατά τις χρήσεις 2003 και 2004, ίσχυσαν τα αναφερόμενα στην Απ.Υπ.Οικ.Οικ, ΠΟΛ 1133/2003. Η απόφαση αυτή έθετε τις προϋποθέσεις για την αναγνώριση της απόσβεσης μιας επισφαλούς απαίτησης, με οριστικές εγγραφές. Συνεπώς, όταν ισχυρίζεσθε ότι έχουν γίνει όλες οι νόμιμες διαδικασίες, σχετικώς με την επισφαλή απαίτησή σας, θα πρέπει να ανατρέξετε στις προϋποθέσεις της πιο πάνω ΠΟΛ (σχετική είναι η ανάλυση του θέματος αυτού, στο άρθρο του ο.ε. Ευθ.Αναγνώστου, στο τεύχος Μαϊου 2006 της «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ», σελ.509 κ.ε.). Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι μεταξύ των προϋποθέσεων είναι: α) επίσημες οικονομικές καταστάσεις του οφειλέτη, από τις οποίες προκύπτει η μη υγιής οικονομική του θέση, β) τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου που υποχρεώνει τον οφειλέτη σε εξόφληση, γ)πιστοποιητικό Υποθηκοφυκακίου, από το οποίο προκύπτει η μη ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων, δ) αντίγραφο του πίνακα κατάταξης από συμβολαιογράφο που ορίσθηκε για τον πλειστηριασμό της περιουσίας του οφειλέτη και περαιτέρω από το εκπλειστηρίασμα δεν ικανοποιήθηκε ο δανειστής (η επιχείρησή σας) κ.λπ.
 
3. Η απαίτηση αυτή, η οποία κατέληξε επισφαλής, προέρχεται από πελάτη της επιχείρησης και όχι από οποιαδήποτε άλλη αιτία ή συναλλαγή.
 
Τέλος, να σημειώσουμε ότι τα ποσά αυτά των επισφαλών απαιτήσεων που δεν καλύπτονται από την σχηματισθείσα πρόβλεψη και περαιτέρω αποσβένονται με οριστικές εγγραφές, δεν χαρακτηρίζονται έξοδα, αλλά μεταφέρονται απευθείας στον λογαριασμό 81.02.06 «Ζημιές από ανεπίδεκτες είσπραξης απαιτήσεις» , που βέβαια θα επηρεάσει το αποτέλεσμα χρήσης και όχι το λειτουργικό αποτέλεσμα.
 
10.2.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.