2 Φεβρουαρίου 2009

ΕΠΕ σε εκκαθάριση

ΕΠΕ έχει τεθεί σε εκκαθάριση και έχουν ορισθεί εκκαθαριστές. Εφόσον ολοκληρωθεί η εκκαθάριση και συνταχθεί και ο ισολογισμός, ποια είναι η ακριβής διαδικασία για να γίνει διακοπή;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν 3190/1955
 
Μετά την σύνταξη του ισολογισμού εκκαθάρισης και με την προϋπόθεση ότι η ΕΠΕ έχει ήδη νομίμως εισέλθει στο στάδιο αυτής*, γίνεται η δημοσίευσή του στο ΦΕΚ, τ. ΑΕ & ΕΠΕ (άρθρο 48 του Ν 3190/1955), ενώ ταυτόχρονα οι εκκαθαριστές υποχρεούνται σε απογραφή της περιουσίας της εταιρείας.  Κατά την πορεία της εκκαθάρισης, εφόσον αυτή διαρκέσει πέραν του έτους, υφίσταται η υποχρέωση κατάρτισης, και δημοσίευσης ισολογισμού για κάθε έτος (δωδεκάμηνο).
 
Με το πέρας της εκκαθάρισης: συντάσσεται ο τελικός ισολογισμός, ο οποίος εγκρίνεται από την γενική συνέλευση των εταίρων. Η σχετική απόφαση έγκρισης της ΓΣ είναι σκόπιμο να περιλαμβάνει και τον τρόπο διανομής του τελικού προϊόντος της περιουσίας της εταιρείας στους εταίρους, ανάλογα με τα ποσοστά συμμετοχής τους σε αυτή.
 
Στη συνέχεια, η απόφαση της ΓΣ σχετικά με το πέρας της εκκαθάρισης και την έγκριση του τελικού ισολογισμού, επιβεβαιώνει την οριστική διακοπή των εργασιών εκκαθάρισης και συντάσσεται ενώπιον συμβολαιογράφου το διαλυτικό της εταιρείας. Ακολούθως, παραγγέλλεται η δημοσίευσή του (περίληψη) στο ΦΕΚ, τ. ΑΕ & ΕΠΕ  και καταχωρίζεται στο Μητρώο Εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας. Παράλληλα, ενημερώνεται και το οικείο Επιμελητήριο.
 
Σημειώνεται ότι σε όλη τη διαδικασία, οποιαδήποτε απόφαση της ΓΣ των εταίρων θα πρέπει να προέρχεται ύστερα από νόμιμη συνεδρίαση αυτής, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις σύγκλισης που διατυπώνονται στις παρ. 1, 3 & 4, του άρθρου 10, του Ν 3190/1955.
 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 
Από την ένταξη της εταιρείας σε καθεστώς εκκαθάρισης (ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ της σχετικής απόφασης) και μέσα σε διάστημα 30 ημερών, θα πρέπει να υποβληθεί η σχετική δήλωση μεταβολής (έντυπο Μ3) στο τμήμα Μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ (άρθρο 36,παρ.1, περ.β του Ν.2859/2000), μαζί με αντίγραφο πρακτικού της απόφασης των εταίρων για την λύση της εταιρείας.
 
Ιδιαίτερα σημειώνουμε, ότι οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, υποβάλλονται κανονικά, για κάθε φορολογική περίοδο που βρίσκεται μέσα στο στάδιο εκκαθάρισης. Μετά δε το τέλος αυτής και εντός 130 ημερών από την διακοπή των εργασιών (τελικός ισολογισμός εκκαθάρισης), θα υποβληθεί η εκκαθαριστική δήλωση του ΦΠΑ.
 
Η εταιρεία υποχρεούται στην υποβολή προσωρινής δήλωσης φόρου εισοδήματος εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη κάθε δωδεκαμήνου, σε περίπτωση που η εκκαθάριση διαρκεί περισσότερο από ένα χρόνο (αρχής γενομένης από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής απόφασης λύσης - εκκαθάρισης στο ΦΕΚ). Η προσωρινή δήλωση καταρτίζεται σύμφωνα με τα εισοδήματα που αποκτώνται κάθε δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται, μετά την ημερομηνία, κατά την οποία η εταιρεία τέθηκε σε εκκαθάριση και συνοδεύεται από τον αντίστοιχο ισολογισμό (άρθρο 107 παρ.2, περ.γ, του Ν 2238/1994).
 
Από την λήξη της εκκαθάρισης (ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής απόφασης της ΓΣ στο ΦΕΚ)  και εντός ενός (1) μηνός από αυτή, η εταιρεία θα πρέπει να υποβάλει οριστική δήλωση εκκαθάρισης με βάση τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν ολόκληρη την περίοδο της εκκαθάρισης, μαζί με τον τελικό ισολογισμό εκκαθάρισης.
 
Εντός 30 ημερών από την λήξη της εκκαθάρισης, θα πρέπει να υποβληθεί και η σχετική δήλωση διακοπής (παύσης εργασιών), με την συμπλήρωση του εντύπου Μ4, στην αρμόδια ΔΟΥ της ΕΠΕ (άρθρο 36, παρ.1, περ.γ του Ν.2859/2000). Ταυτόχρονα προσκομίζονται στη ΔΟΥ, τμήμα ΚΒΣ όλα τα θεωρημένα στοιχεία για ακύρωση, με την συμπλήρωση του σχετικού εντύπου. Αν υπάρχει ταμειακή μηχανή ή φορολογικός μηχανισμός, γίνονται οι σχετικές διαδικασίες για την διακοπή της λειτουργίας τους.
 
Η βεβαίωση της οριστικής διακοπής των εργασιών που εκτυπώνεται από το σύστημα TAXIS της ΔΟΥ, πρέπει να κατατεθεί και στο οικείο Επιμελητήριο. Αντίγραφα της βεβαίωσης αυτής, θα ζητηθούν και από τον ασφαλιστικό φορέα (ΟΑΕΕ κ.λπ.), προκειμένου να διακοπεί η ασφάλιση των εταίρων (αν συντρέχει τέτοιος λόγος).
 
* Για την απόφαση λύσης - εκκαθάρισης της ΕΠΕ (με τον συνακόλουθο διορισμό εκκαθαριστών κ.λπ.) απαιτείται, (βλ. άρθρο 44, του Ν 3190/1955), σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης, με την σύμφωνη γνώμη των 3/4 των εταίρων, οι οποίοι θα πρέπει να εκπροσωπούν τουλάχιστο τα 3/4 του εταιρικού κεφαλαίου (περ. β΄, της παρ. 1, του άρθρου 44, του Ν 3190/1955). Για την εγκυρότητα της απόφασης αυτής, θα πρέπει να τηρηθεί ο τύπος δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8, του Ν 3190/1955.
 
2.2.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.