30 Ιανουαρίου 2009

Επιχορήγηση ΟΑΕΔ ΝΕΕ για άσκηση ατομικής επιχείρησης

Ποιος είναι ο τρόπος ενημέρωσης του βιβλίου εσόδων-εξόδων, όταν λαμβάνεται επιχορήγηση;   Πρέπει να υπάρξει μερισμός της ανάλογης επιχορήγησης στην χρήση 2008 και 2009 και με ποιο τρόπο από την στιγμή που στα βιβλία εσόδων-εξόδων δεν μεταφέρουμε υπόλοιπα από την μια χρήση στην άλλη; Επηρεάζεται ο τρόπος υπολογισμού των παγίων λόγω της επιδότησης; Θα επηρεασθεί το φορολογητέο αποτέλεσμα της χρήσης ή απλά θα αναφερθεί στο έντυπο Ε3 στο κωδικό 681 ή 904;  Θα αναφερθεί στην περιοδική και εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ;  θα εμφανιστεί στο Ε1 παρόλο που θα αναγράφεται και στο Ε3;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Καταρχήν, όπως έχουμε ήδη αναφέρει σε προηγούμενες απαντήσεις παρόμοιων ερωτημάτων αναγνωστών, με βάση την περίπτωση γ’, της παραγράφου 4, του άρθρου 6 του ΚΦΕ (Ν.2238/94), από το εισόδημα που προέρχεται από εμπορικές επιχειρήσεις, απαλλάσσεται το ποσό που καταβάλλεται στους νέους επαγγελματίες, οι οποίοι υπάγονται στα προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ (της παρ.9, του άρθρου 29, του Ν.1262/1982). Ισχύς της διάταξης αυτής, από 1/1/2003, ενώ από 1/1/2007 η απαλλαγή επεκτάθηκε και για τους ελεύθερους επαγγελματίες του άρθρου 48.
 
Το έσοδο της επιχορήγησης, καταχωρίζεται στο βιβλίο ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ, κατά την ημερομηνία της είσπραξής του και της ταυτόχρονης έκδοσης του τιμολογίου του άρθρου 12, παράγραφος 3 του ΚΒΣ.
 
Περαιτέρω, τα ποσά των επιχορηγήσεων αυτής της κατηγορίας, δεν προστίθενται στο φορολογητέο εισόδημα της επιχείρησης, αλλά απλώς αναφέρονται, για πληροφοριακούς λόγους, στο έντυπο Ε3, τα μεν ποσά των επιδοτήσεων στον κωδικό 681 του πίνακα Ε,  τα δε  ποσά των επιχορηγήσεων στον κωδικό 904, του ίδιου πίνακα. Αν τηρούνται βιβλία Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ, τα ποσά συμπεριλαμβάνονται σε υπολογαριασμούς του λογαριασμού 74.ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ενώ στο Ε3 θα εγγραφούν στον κωδικό 465 του πίνακα Η. Σε καμιά περίπτωση όμως, δεν αθροίζονται με τα λοιπά φορολογητέα εισοδήματα των άλλων πηγών εισοδήματος.Συνεπώς, θα ακολουθήσει φορολογική αναμόρφωση των ποσών αυτών, κατά την συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης. Αναλόγως, θα ενεργήσουμε και στη περίπτωση που τηρούνται βιβλία Β’ κατηγορίας
 
Σε ότι αφορά τις διατάξεις του Ν.3296/2004, για την περαίωση των χρήσεων χωρίς έλεγχο, τα ποσά των επιδοτήσεων-επιχορηγήσεων, αφ’ ενός μεν, δεν λαμβάνονται υπ’ όψη για τον καθορισμό των ορίων υπαγωγής στην περαίωση (δεν θεωρούνται, δηλαδή ακαθάριστα έσοδα-τζίρος- άρθρο 14), αφ’ ετέρου δε, δεν λαμβάνουν μέρος στον υπολογισμό της διαδικασίας του άρθρου 15, του ως άνω νόμου, προκειμένου να προσδιορισθεί το τεκμαρτό ύψος των πωλήσεων, για τις ανάγκες της αυτοπεραίωσης (ΠΟΛ 1064/2007). Αυτό , γιατί τα ανωτέρω έσοδα, γενικώς δεν μπορεί να θεωρηθούν ως προερχόμενα από την άσκηση της φυσιολογικής λειτουργίας της επιχείρησης, χαρακτηριζόμενα «έκτακτα και ανόργανα».
 
Όσον αφορά τις δηλώσεις του ΦΠΑ και κυρίως την εκκαθαριστική δήλωση, το ποσό της επιχορήγησης θα πρέπει να περιληφθεί στον κωδικό 611, γιατί κάτω από προϋποθέσεις μπορεί να ληφθεί υπ’ όψη στη δημιουργία του κλάσματος της αναλογικής έκπτωσης ΦΠΑ ( pro-rata). Συγκεκριμένα εάν η επιχείρηση δεν πραγματοποιεί άλλες πράξεις, για τις οποίες να έχει υποχρέωση δημιουργίας pro-rata, πέραν της επιχορήγησης, τότε δεν δημιουργεί κλάσμα pro-rata. Εάν όμως πραγματοποιεί άλλες πράξεις εξ’ αιτίας των οποίων έχει υποχρέωση δημιουργίας pro-rata (π.χ. έσοδα από ενοίκια), τότε θα πρέπει στον παρονομαστή του κλάσματος (κωδικός 403) να συμπεριλάβει και το ποσό της επιχορήγησης. Συγκεκριμένα στην εγκύκλιο ΠΟΛ. 1056/2002 διευκρινίζεται ότι λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της αναλογίας έκπτωσης (προστίθενται στον παρανομαστή) μόνο οι επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, οικονομικές ενισχύσεις που δεν συνδέονται άμεσα με την τιμή και μόνο στην περίπτωση που υφίσταται ήδη μερικό δικαίωμα έκπτωσης, λόγω πραγματοποίησης πράξεων υπαγομένων στο φόρο. τόσο με δικαίωμα έκπτωσης, όσο και χωρίς δικαίωμα έκπτωσης.
 
Τέλος, να επισημάνουμε ότι προκειμένου να ενεργήσουμε την λογιστική διαδικασία των αναλογουσών στη χρήση επιχορηγήσεων παγίων επενδύσεων και εξοπλισμού (λογ.81.01.05), θα πρέπει το πρόγραμμα της επιχορήγησης, ρητά να αναφέρει, ότι αυτή (η επιχορήγηση) παρέχεται αποκλειστικά και μόνο για την απόκτηση συγκεκριμένων παγίων, ή την διενέργεια συγκεκριμένων επενδύσεων. Σε αυτή την περίπτωση, αντί του λογαριασμού 74 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ., θα πιστωθεί ο λογαριασμός 41.10 Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων, ο οποίος στο τέλος κάθε χρήσης θα δέχεται (στη χρέωση) το μέρος των αποσβέσεων, που αναλογούν στο επιχορηγούμενο ποσό, με πίστωση του 81.01.05, μέχρι την λογιστική εξίσωσή του (Γνωμ.ΕΣΥΛ 298/98).
 
Οι επιχορηγήσεις του ΟΑΕΔ για ΝΕΕ, δεν παρέχονται για την απόκτηση (μόνο) παγίων, ούτε έχουν μονοσήμαντο προορισμό, για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων επενδύσεων. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλογικά και για την Β’ κατηγορία.
 
30.1.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.