31 Δεκεμβρίου 2008

Εξαναγκασμός υπαλλήλου σε αποχώρηση και αποζημίωση

Σε περίπτωση μη καταβολής των τελευταίων μισθών και του Δώρου Χριστουγέννων, μπορεί ο υπάλληλος να αποχωρήσει διεκδικώντας απόλυση; Διότι εντοπίζεται δόλος του εργοδότη, ώστε να εξαναγκάσει τον υπάλληλο σε οικειοθελή αποχώρηση, ούτως ώστε να μην του καταβάλει αποζημίωση απόλυσης. Στη  περίπτωση αυτή, πώς θα μπορέσει ο αποχωρήσας να εγγραφεί στον Πίνακα ανέργων του ΟΑΕΔ;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με το άρθρο (μόνο) του ΑΝ 690/1945, αλλά και τα άρθρα του Αστικού Κώδικα 653 κ.ε., κάθε εργοδότης, ο οποίος δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα στους απασχολούμενους σε αυτόν, τον συμβατικό, ή νόμιμο, ή ειθισμένο μισθό (ανάλογα με την περίπτωση), τιμωρείται μετά από σχετική μήνυση των ενδιαφερομένων, ή των οργάνων του Υπουργείου Εργασίας, ή των οργάνων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που είναι εντεταλμένα για την εφαρμογή της Εργατικής Νομοθεσίας, ή της οικείας Αστυνομικής Αρχής, ή της οικείας Επαγγελματικής Οργάνωσης των εργαζομένων, με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μήνες και χρηματική ποινή, της οποίας το ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 25%, ούτε ανώτερο του 50% του καθυστερούμενου χρηματικού ποσού. Σαφώς εννοείται, ότι καταβάλλονται αμέσως και οι δεδουλευμένες και οφειλόμενες αποδοχές προς τον ή τους εργαζόμενους. Αξίζει να επισημάνουμε ιδιαίτερα, ότι η εκδίκαση των σχετικών ως άνω υποθέσεων, γίνεται με την διαδικασία του αυτόφωρου.
 
Παρόλο που η σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, λύεται με καταγγελία από τα δύο μέρη, δηλαδή είτε από τον εργοδότη, είτε από τον εργαζόμενο, απόλυση του εργαζόμενου ονομάζεται η καταγγελία της εργασιακής σύμβασης από την πλευρά του εργοδότη. Η καταγγελία της σύμβασης από την πλευρά του εργαζόμενου, ονομάζεται οικειοθελής αποχώρηση και δεν επιδοτείται. Δεν δικαιούται δηλαδή του επιδόματος ανεργίας, ο εργαζόμενος που αποχωρεί οικειοθελώς από την εργασία του.
 
Συνεπώς, το μοναδικό νομικό όπλο που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο υπάλληλος, σχετικώς με το πρόβλημα που αντιμετωπίζει, όπως το περιγράφετε, είναι να καταφύγει στον Επιθεωρητή Εργασίας και στη συνέχεια να καταθέσει μήνυση για μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών. Αν αποχωρήσει, χωρίς να έχει προβεί σε αυτές τις ενέργειες, η αποχώρησή του θα χαρακτηρισθεί οικειοθελής και δεν θα έχει το δικαίωμα λήψης της αποζημίωσης απόλυσης, ούτε το δικαίωμα εγγραφής του στους καταλόγους των ανέργων (βλέπε, Εγκυκλίους ΟΑΕΔ 91657/1985 και 110716/1989. Επίσης, σχετικές διατάξεις στον Ν.1836/1989).
 
31.12.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.