31 Δεκεμβρίου 2008

Κυπριακή εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα

Μία Τεχνική - Εμπορική ΕΠΕ με έδρα την Κύπρο εάν δραστηριοποιηθεί και στην Ελλάδα (εντός Ε.Ε.) α) Φορολογείται και πόσο; β) Εάν κατασκευάζει και πουλά διαμερίσματα στην Ελλάδα τι συμβαίνει με το ΦΠΑ; Αποδίδεται στην Ελλάδα και πώς; γ) Τι συμβαίνει σχετικά με το ελάχιστο κόστος; Από που εκπίπτει; δ) Ποιες διαδικασίες χρειάζονται για να δραστηριοποιηθεί η Κυπριακή ΕΠΕ στην Ελλάδα; ε) Σε περίπτωση που Κυπριακή ΕΠΕ δραστηριοποιείται στον κλάδο ΕΣΤΙΑΣΗΣ και κάνει μαγαζί στην Ελλάδα πώς και πόσο φορολογείται; στ) Έχω εισόδημα από ακίνητα (μαγαζιά), μπορώ να τα ενοικιάσω στην ΕΠΕ που έχω στην Ελλάδα και αυτή να τα επινοικιάσει; Επίσης μπορώ με εργολαβικό να της αναθέσω να μου κτίσει σε ακίνητό μου κατοικίες με έξοδά της και να τα εκμεταλλευθεί για 20 χρόνια;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Μία κυπριακή εταιρεία μπορεί να πραγματοποιεί συναλλαγές στην Ελλάδα με τους ακόλουθους τρόπους: 1) Ενδοκοινοτικά, χρησιμοποιώντας το κυπριακό της ΑΦΜ/ΦΠΑ, εφόσον είναι ενταγμένη στο σύστημα VIES των κρατών - μελών της ΕΕ, 2) Ιδρύοντας υποκατάστημα στην Ελλάδα, 3) μέσω φορολογικού εκπροσώπου.
 
Αναλύοντας τις παραπάνω τρεις περιπτώσεις αναφέρουμε ότι η δραστηριοποίηση της ξένης εταιρείας στην ελληνική αγορά με τη χρήση του δικού της (ξένου) ΑΦΜ (1η περίπτωση) παρέχει την δυνατότητα φορολόγησης του εισοδήματος που αποκτά από τις συναλλαγές αυτές βάσει του φορολογικού καθεστώτος της Κύπρου. Αντιθέτως, η ίδρυση υποκαταστήματος στην Ελλάδα1 δημιουργεί ταυτόχρονα την υποχρέωση έκδοσης ελληνικού ΑΦΜ (παρ. 1, άρθρο 2, της Πολ.1106/1998 σε συνδυασμό με την παρ. 3, του άρθρου 36, του Ν 2859/2000). Κατ’ επέκταση, με τη δημιουργία υποκαταστήματος στην Ελλάδα, η κυπριακή εταιρεία αναλαμβάνει και τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τα άρθρα 36 και 38 του ΦΠΑ (δήλωση έναρξης εργασιών, υποβολής περιοδικών δηλώσεων και εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ, κ.λπ.) και γενικότερα την εφαρμογή των διατάξεων περί τήρησης βιβλίων και στοιχείων (ΠΔ 186/1992) και φορολογίας εισοδήματος (Ν 2238/1994).
 
Επιπλέον, αναφέρουμε ότι ο ορισμός φορολογικού εκπροσώπου2 από την κυπριακή εταιρεία στην Ελλάδα, όπως ακριβώς και στην περίπτωση της ίδρυσης υποκαταστήματος, δημιουργεί την υποχρέωση έκδοσης ελληνικού ΑΦΜ για τον εντολέα – κυπριακή επιχείρηση. Επομένως, το εισόδημα που προκύπτει από τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τη χρησιμοποίηση του ανωτέρω ΑΦΜ φορολογούνται στην Ελλάδα σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.
 
Περαιτέρω, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι: 1) για τις υπηρεσίες που σχετίζονται με ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα, όπως υπηρεσίες πολιτικών μηχανικών, αρχιτεκτόνων, κτηματομεσιτών κ.λπ., οφείλεται ΦΠΑ στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από τη χώρα εγκατάστασης του προσώπου που παρέχει την υπηρεσία (περ. α, παρ. 2, του άρθρου 14, του ΦΠΑ). Για τις παραπάνω πράξεις, απαιτείται ο ορισμός φορολογικού εκπροσώπου, σύμφωνα με τις οδηγίες της παρ. 2, της Πολ. 1010/2003. 2) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 101, του ΚΦΕ, για τον προσδιορισμό του καθαρού φορολογητέου κέρδους που προκύπτει από τη δραστηριότητα της μόνιμης εγκατάστασης ξένης επιχείρησης στην Ελλάδα, λαμβάνονται υπόψη και τα γενικά έξοδα διαχείρισης που πραγματοποιούνται από την έδρα της αλλοδαπής επιχείρησης. Το συνολικό ποσό των εξόδων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% των αντίστοιχων εξόδων διοικητικής λειτουργίας που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα από την μόνιμη εγκατάσταση της ξένης επιχείρησης. 3) Οι τεχνικές εταιρείες που ασχολούνται με την ανέγερση οικοδομών οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση μεταβολής - έναρξης υποκαταστήματος στο χώρο του οικοπέδου επί του οποίου πρόκειται να κατασκευαστεί κτίσμα. Συνεπώς, προκειμένου η κυπριακή εταιρεία να αναλάβει την κατασκευή οικοδομής στην Ελλάδα χρειάζεται (μέσα σε διάστημα 30 ημερών από την έναρξη των εργασιών κατασκευής) να προβεί στη σχετική υποβολή δήλωσης ίδρυσης υποκαταστήματος.
 
Η δραστηριοποίηση εταιρείας εστίασης, όπως είναι φυσικό, προϋποθέτει την ύπαρξη εγκατάστασης στην Ελλάδα, άρα στην περίπτωση αυτή είναι αναγκαία η ίδρυση υποκαταστήματος. Η φορολόγησης του εισοδήματος γίνεται με βάση τις οικείες διατάξεις των άρθρων 28 – 31 του ΚΦΕ, λαμβάνοντας υπόψη και τις ανωτέρω διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 101, του ΚΦΕ.
 
Γενικά, δεν υφίσταται κάποιος περιορισμός όσον αφορά την μίσθωση ακινήτου από εταίρο προς την εταιρεία στην οποία μετέχει. Η υπεκμίσθωση ακινήτων θεωρείται εισόδημα από ακίνητα (περ. γ, της παρ. 1, του άρθρου 21, του ΚΦΕ) για τον μισθωτή (την ΕΠΕ στην προκειμένη περίπτωση). Τέλος, για την κατασκευή ακινήτου σε οικόπεδου τρίτου, σας παρακαλούμε να ανατρέξετε σε παλαιότερη απάντηση στη δνση:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Σχετικά με την διαδικασία ίδρυσης υποκαταστήματος από αλλοδαπή επιχείρηση,  βλέπε παρ. 4, Πολ.1102/2005.
2. Σχετικά με τη διαδικασία διορισμού και τις υποχρεώσεις του φορολογικού εκπροσώπου βλέπε τις παρ. 4 - 6, της Πολ.1010/2003.
 
31.12.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.