31 Δεκεμβρίου 2008

Μετατροπή ΟΕ σε ΑΕ

Ομόρρυθμη εταιρεία επιθυμεί να μετατραπεί σε Α.Ε. Η Ο.Ε τηρεί βιβλία Γ κατηγορίας. Ποιες διαδικασίες θα ακολουθήσω.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Η μετατροπή οποιασδήποτε μορφής εταιρείας όπως η ομόρρυθμη σε Ανώνυμη Εταιρεία είναι θέμα που δεν μπορεί να αναλυθεί στα πλαίσια ενός ερωτήματος. Θα πρέπει να μελετηθούν τα συγγράμματα που αφορούν μετατροπές - μετασχηματισμούς επιχειρήσεων και Ανώνυμες εταιρείες όπως και η νομοθεσία που αφορά τα κίνητρα για την μετατροπή ή συγχώνευση εταιρειών με σκοπό τη δημιουργία Α.Ε.
 
Με σκοπό λοιπόν τη βοήθεια απλώς στη μελέτη του θέματος, σας επισημαίνουμε ορισμένα σημαντικά ζητήματα της διαδικασίας που θα πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν στο σχεδιασμό της μετατροπής.
 
1. Σαν πρώτο βήμα, πρέπει να αποφασιστεί με ποιες διατάξεις θα λάβει χώρα η μετατροπή. Κατ’ αρχήν μπορεί αυτή να πραγματοποιηθεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προηγηθεί εκτίμηση του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, του ιδίου νόμου ενώ παράλληλα η μετατροπή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με απόφαση όλων των εταίρων, το μετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε. μετά την μετατροπή να μην υπολείπεται του ελάχιστου ορίου που προβλέπει το άρθρο 8 (σήμερα 60.000,00 €) και η απόφαση των εταίρων, η οποία περιλαμβάνει τους όρους του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας, καθώς και τη σύνθεση του πρώτου διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών της πρώτης εταιρικής χρήσης, πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και να υποβληθεί στο τμήμα Α.Ε. της οικείας νομαρχίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ιδίου Νόμου. Επίσης η  απόφαση αυτή των εταίρων μαζί με τη σχετική έγκριση, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής η μετατρεπόμενη εταιρεία συνεχίζεται υπό τον τύπο της ανώνυμης εταιρείας.
 
Σημειώνεται ότι η μετατροπή της Ο.Ε. σε Α.Ε. με τις διατάξεις του Ν.2190/1920 είναι εφικτή λόγω του γεγονότος της τήρησης από αυτή βιβλίων Γ κατηγορίας. Σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε να υπάρξει λύση της Ο.Ε. και ίδρυση Α.Ε. Με βάση λοιπόν το γεγονός της τήρησης από την Ο.Ε. βιβλίων Γ κατηγορίας, έχει γίνει δεκτό η μετατρεπόμενη εταιρεία να μη συντάσσει ισολογισμό κατά το χρόνο της μετατροπής και να μην υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, αλλά ο ισολογισμός που θα συντάσσεται στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης από την προερχόμενη από την μετατροπή Α.Ε. θα περιλαμβάνει το αποτέλεσμα των πράξεων που πραγματοποιήθηκαν και από τις δύο εταιρίες και η φορολογία του συνολικού εισοδήματος θα γίνει στο όνομα της ανώνυμης εταιρείας (ΠΟΛ.1255/2000).
 
Όσον αφορά το θέμα της υπεραξίας που τυχόν θα προκύψει κατά την εκτίμηση των παγίων της εταιρείας, αυτή αποτελεί εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και φορολογείται με τις γενικές διατάξεις (σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 28 του Ν. 2238/1994). Αντίθετα, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2238/1994, για φορολόγηση κέρδους - ωφέλειας λόγω μεταβίβασης, επειδή έχουμε συνέχεια της ίδιας επιχείρησης κάτω από άλλο νομικό τύπο εταιρείας.
 
Τέλος σημειώνεται ότι εάν η μετατρεπόμενη εταιρεία κατέχει ακίνητα, των οποίων ιδιοκτήτης μετά την μετατροπή καθίσταται η ανώνυμη εταιρεία, δεν οφείλεται φόρος μεταβίβασης ακινήτων, Φ.Α.Υ. ή Τ.Σ.Α. κατά περίπτωση όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση με το Α.Π.1100818/506/Β0013/29.10.2008 έγγραφο του Υπ.Οικ. και με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1119/12.08.2008.
 
2. Εάν το ποσό της υπεραξίας είναι σημαντικό, θα μπορούσε η εταιρεία να εξετάσει τη μετατροπή της με βάση τις ευεργετικές διατάξεις του Ν.1297/1972 ή των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993, καθώς σε αυτή την περίπτωση η προκύπτουσα υπεραξία απαλλάσσεται του φόρου μέχρι το χρόνο διάλυσης της εταιρείας. Ωστόσο η εφαρμογή των διατάξεων των ανωτέρω Νόμων δημιουργεί και υποχρεώσεις για την εταιρεία (όπως π.χ. υποχρέωση ονομαστικοποίησης του 75% των μετοχών και απαγόρευση μεταβίβασής τους για μια πενταετία κλπ.), ενώ το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο αυτής πρέπει να είναι 293.470,29 €. Σημειώνεται ότι η εφαρμογή των ευεργετικών διατάξεων του Ν.1297/1972 που έληγε την 31/12/2008 πρόκειται να παραταθεί με τροπολογία που έχει κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή έως την 31/12/2011.
 
31.12.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.