16 Δεκεμβρίου 2008

Λάθος σε εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης

Σε περαίωση πελάτη μου, εφαρμόσθηκε ως συντελεστής, ο μέσος όρος της κατηγορίας της δραστηριότητας (από ΠΕΚ), ενώ υπάρχει ο συντελεστής  7% (2314) ως χονδρικό εμπόριο φύλλων σιδήρου, χάλυβα κλπ. Πρέπει να παραλάβω το σημείωμα και συγχρόνως να προβώ σε ένσταση;   Αν υποθέσουμε ότι έχω αρνητική απάντηση στην ένσταση, μπορώ τελικά να προχωρήσω στην περαίωση, ή θα γίνει τακτικός έλεγχος;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Εάν το εκκαθαριστικό σημείωμα που παρέλαβε επιτηδευματίας είναι λάθος, υπάρχει κατ’ αρχήν δυνατότητα διόρθωσής του. Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1156/2008 η διόρθωση γίνεται οίκοθεν από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.   που το εξέδωσε. Για τη ως άνω διαδικασία, συντάσσεται πλήρως αιτιολογημένη   πράξη διόρθωσης, η οποία υπογράφεται από τον υπάλληλο που διενήργησε την εκκαθάριση,  τον επόπτη ελέγχου και  τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Παραμένει δε. στο φάκελο της υπόθεσης.
 
Η διόρθωση γίνεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. με την ίδια ως άνω διαδικασία και επί εκκαθαριστικών σημειωμάτων για τα οποία το  οικείο απογραφικό  δελτίο συντάχθηκε  από τα Π.Ε.Κ. Σε περίπτωση εσφαλμένης εφαρμογής του ΜΣΚΚ, από τον αρμόδιο υπάλληλο που συνέταξε το εκκαθαριστικό σημείωμα, και άρνησής του να το διορθώσει μπορείτε να απευθυνθείτε και στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ζητώντας την εφαρμογή των οδηγιών του Υπουργείου.
 
Τέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3697/2008 και την ερμηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ.1130/2008, ως ΜΣΚΚ για τις ανάγκες της περαίωσης λαμβάνεται αυτός που προβλέπεται από τους πίνακες συντελεστών καθαρού κέρδους που ισχύουν, για το συγκεκριμένο επάγγελμα. Μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει συγκεκριμένος μοναδικός συντελεστής για το ασκούμενο επάγγελμα, λαμβάνεται ο μέσος όρος των συντελεστών της κατηγορίας του πίνακα, στην οποία κατηγορία ανήκει το επάγγελμα αυτό.
 
Τέλος στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν ακαθάριστα έσοδα με περισσότερους του ενός μοναδικούς συντελεστές καθαρού κέρδους, τότε ως μοναδικός συντελεστής λαμβάνεται ο μεσοσταθμικός συντελεστής καθαρού κέρδους ο οποίος προκύπτει από τη σχέση των συνολικών καθαρών κερδών των επί μέρους υπολογισμών (ακαθάριστα έσοδα επί μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους) δια του συνολικού ποσού των ακαθάριστων εσόδων, επί εκατό (100).
 
 
16.12.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.