12 Δεκεμβρίου 2008

Πρατήριο υγρών καυσίμων

Σε πρατήριο υγρών καυσίμων, με πλυντήριο-λιπαντήριο, ποια πρόσθετα βιβλία τηρούνται; Για μικρό φορτηγάκι-βυτίο, με ωφέλιμο 840kg, απαιτείται Βιβλίο Δρομολογίων;  Στην  φορολογία εισοδήματος, τα έσοδα από πωλήσεις καυσίμων είναι τεκμαρτά;  Υπάρχει υποχρέωση απογραφής την 31/12 (Α και Β κατηγορία βιβλίων); Η διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης μπορεί να γίνεται και με Συγκεντρωτικό Δελτίο  και στη συνέχεια έκδοση ΑΛΠ;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Υποχρέωση τήρησης του πρόσθετου βιβλίου εισερχόμενων οχημάτων (περ. ι΄, παρ. 5, άρθρο 10 του ΚΒΣ  ), υπάρχει στην περίπτωση που το πρατήριο υγρών καυσίμων διαθέτει ταυτόχρονα και πλυντήριο (ή/και συνεργείο) αυτοκινήτων. Σχετικά με τον τρόπο τήρησης του ανωτέρω βιβλίου παρακαλούμε ανατρέξετε στην σχετική εγκύκλιο της ΥΠ.Ε.Ε. υπ. αριθ. 11667/20.09.2007 στην ακόλουθη ηλεκτρονική  διεύθυνση:
 
(ή στον ΠΛΗΡΗ ΟΔΗΓΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 2008 , σελ.748,749 και 750)
 
Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21, παρ. 8 και 9, του Ν 3144/2003, η  υποχρέωση τήρησης βιβλίου δρομολογίων για φορτηγά ιδιωτικής χρήσης (ανεξαρτήτως ωφέλιμου φορτίου), δεν εφαρμόζεται, όταν τα αυτοκίνητα αυτά οδηγούνται  από τους  ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες τους, καθώς και από τα μέλη της οικογένειάς τους. Ακόμη, εξαίρεση υπάρχει και στην περίπτωση που οδηγούνται από εργαζόμενους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι δεν έχουν προσληφθεί με την ειδικότητα του οδηγού, αλλά με άλλη ειδικότητα, η άσκηση του έργου της οποίας υποβοηθείται από την συγκεκριμένη ασχολία τους (βλέπε ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, 2/2008, σελ.181).
 
Περαιτέρω, αναφέρουμε ότι τα έσοδα ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων προσδιορίζονται λογιστικά (βάσει των άρθρων 28 – 31 του Ν 2238/1994) για την εμπορία πετρελαίου κίνησης (τήρηση βιβλίων Β΄ κατηγορίας) και εξωλογιστικά (άρθρο 32, του Ν 2238/1994) για την εμπορία βενζίνης και πετρελαίου εσωτερικής καύσης - θέρμανσης (τήρηση βιβλίων Α΄ κατηγορίας).
 
Ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων που τηρεί βιβλία Β’ κατηγορίας και εμπορεύεται παράλληλα με το πετρέλαιο, λιπαντικά, τσιγάρα και άλλα είδη (μικρο- ανταλλακτικά, αναψυκτικά και λοιπά συναφή είδη), για την υποχρέωση σύνταξης απογραφής των λοιπών εμπορευομένων ειδών (πλην πετρελαίου, λιπαντικών και τσιγάρων), κρίνεται αυτοτελώς με βάση τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αυτών. Για την υποχρέωση σύνταξης απογραφής για το πετρέλαιο, τα λιπαντικά και τα τσιγάρα, κρίνεται με βάση τα συνολικά ακαθάριστα έσοδά του από την πώληση όλων των αγαθών που εμπορεύεται, κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του ΚΒΣ. (ΠΟΛ 1134/2004).
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 11 του ΚΒΣ είναι δυνατό να εκδίδεται συγκεντρωτικά δελτίο αποστολής στην περίπτωση διανομής υγρών καυσίμων (λ.χ πετρελαίου θέρμανσης), καθώς  η ποσότητα που παραδίδεται είναι δύσκολο να προσδιοριστεί πριν την αναχώρηση του φορτηγού μεταφοράς. Στην προκειμένη περίπτωση, για την επιστροφή της ποσότητας που απομένει τελικά στο φορτηγό (κατά το τέλος των παραδόσεων) στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου, εκδίδεται συγκεντρωτικό δελτίο επιστροφής ή η επιστρεφόμενη ποσότητα αναγράφεται στο πρωτότυπο του συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής.
 
12.12.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.