8 Δεκεμβρίου 2008

Μεταβίβαση ακινήτου σε νομικό πρόσωπο

Δύο φυσικά πρόσωπα έχουν πλήρη κυριότητα από 50% εξ αδιαιρέτου, σε οικόπεδο, το οποίο επιθυμούν να μεταβιβάσουν σε ΟΕ, στην οποία συμμετέχουν από 50%, προκειμένου αυτή να ανεγείρει ακίνητο, που στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσει ως επαγγελματική στέγη. Οφείλεται Φόρος Αυτόματου Υπερτιμήματος; Απαιτείται τροποποίηση καταστατικού για αύξηση Κεφαλαίου ίση με την εκτίμηση του οικοπέδου και καταβολή αναλογούντος Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Επισημαίνουμε ότι διαφορετική είναι η περίπτωση  της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου με εισφορά ακινήτου, από αυτήν της μεταβίβασης της κυριότητας του ακινήτου σε νομικό πρόσωπο.
 
Στην πρώτη περίπτωση, εφόσον πραγματοποιείται αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου οφείλεται ΦΣΚ (άρθρο 17 του Ν 1676/1986) 1%, καθώς επίσης και οι αναλογούσες εισφορές υπέρ Ταμείου Νομικών 0,5% και του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων 1%. Οι παραπάνω εισφορές υπολογίζονται επί της αξίας του οικοπέδου που προσδιορίστηκε από την ΔΥΟ, για το σκοπό της επιβολής του ΦΣΚ. Η αξία αυτή, μπορεί να διαφέρει από την αντικειμενική αξία του οικοπέδου, που υπολογίζεται με βάση το άρθρο 41 του Ν 1249/1982. Τονίζεται, ότι η εισφορά του οικοπέδου στην ΟΕ, θα γίνει με την σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου (άρθρο 369 του ΑΚ),το οποίο θα αποτελεί ταυτόχρονα και την τροποποίηση του καταστατικού της ΟΕ. Κατά την σύνταξη του παραπάνω συμβολαίου, απαιτείται και η καταβολή του σχετικού φόρου μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ - Ν 1587/1950), ο οποίος υπολογίζεται επί της αντικειμενικής αξίας του οικοπέδου. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εισφορά ακινήτου σε προσωπική εταιρεία (ΟΕ-ΕΕ), παρακαλούμε να ανατρέξετε σε απάντηση παλαιότερου ερωτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
 
 
Στη δεύτερη περίπτωση, αν το οικόπεδο μεταβιβασθεί στην εταιρεία θα προκύψει Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων (ΦΜΑ), που επιβαρύνει τον αγοραστή (δηλαδή την ΟΕ). Κατ’ εξαίρεση, αν το οικόπεδο αποκτήθηκε μετά την 1/1/2006 και περαιτέρω μεταβιβάζεται με επαχθή αιτία, στην ΟΕ (δεύτερη μεταβίβαση), οφείλεται Φόρος Αυτόματου Υπερτιμήματος-ΦΑΥ- (Ν 3427/2005) από τους πωλητές - φυσικά πρόσωπα και Τέλος συναλλαγής Ακινήτων (ΤΣΑ) από τον αγοραστή - ΟΕ. Για την επιβολή του ΦΜΑ και του ΤΣΑ, ως φορολογητέα αξία, λαμβάνεται η αντικειμενική αξία του ακινήτου κατά το χρόνο της μεταβίβασης (άρθρα 41 και 41α του Ν 1249/1982) ή το συμφωνηθέν τίμημα της μεταβίβασης αν είναι μεγαλύτερο. Περαιτέρω, ο ΦΑΥ επιβάλλεται επί της διαφοράς μεταξύ της αντικειμενικής αξίας κατά το χρόνο της μεταβίβασης και της αντικειμενικής αξίας κατά το χρόνο της απόκτησης του οικοπέδου. Σημειώνεται ότι στις περιοχές που δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, η αξία του οικοπέδου προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 3, του ΑΝ 1521/1950.
 
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι για τη μεταβίβαση ακινήτου απαιτείται η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου.
 
8.12.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.