5 Δεκεμβρίου 2008

Λογιστικός χειρισμός ΦΠΑ κατά την εισαγωγή

Πραγματοποιούμε εισαγωγές αγαθών από τρίτες χώρες. Κατά τον εκτελωνισμό, στη διασάφηση υπολογίζεται φορολογητέα αξία μεγαλύτερη από την πραγματική, ενώ υπάρχουν και διάφορα άλλα έξοδα, όπως π.χ δασμοί. Έτσι, ενώ η πραγματική φορολογητέα αξία είναι π.χ 20.000 € καταβάλλεται ΦΠΑ επί αξίας 20.600 €. Για τη διαφορά 600 Χ 19%=114€ του ΦΠΑ, χρεώνουμε τον μηνιαίο λογαριασμό, π.χ 54.00.99.09 ΦΠΑ Σεπτεμβρίου, σε περίπτωση που εκ παραδρομής δεν καταχωρισθεί στα προστιθέμενα στην περιοδική δήλωση.  Είναι σωστή αυτή η εγγραφή;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Στην περίπτωση της εισαγωγής αγαθών από τρίτες χώρες (εκτός ΕΕ), η φορολογητέα αξία τους διαμορφώνεται ως εξής:
 
(α) Από την δασμολογητέα αξία, η οποία προκύπτει από την μετατροπή του ξένου νομίσματος (τιμολογιακή αξία που αναγράφεται στη διασάφηση εισαγωγής), σε ευρώ. Η μετατροπή γίνεται με βάση την ισοτιμία του ευρώ προς το ξένο αυτό νόμισμα, η οποία ίσχυε την προτελευταία Τετάρτη του προηγούμενου μήνα, εφόσον δεν αυξομειώθηκε πέραν του 5%, σε σχέση με την ισοτιμία που υφίσταται κατά την ημέρα του διακανονισμού. Σε περίπτωση διαφοροποίησης πέραν του 5% (συν ή πλην), λαμβάνεται η τιμή της επόμενης Τετάρτης.
 
(β) Από τους οφειλόμενους δασμούς και λοιπούς φόρους, οι οποίοι εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου, εκτός του ΦΠΑ.
 
(γ) Από τυχόν άλλα έξοδα (προμήθειες, μεσιτείες, έξοδα συσκευασίας κ.λπ.), τα οποία όμως, δεν έχουν συμπεριληφθεί στην δασμολογητέα αξία.
 
Αντιθέτως, το πραγματικό κόστος της εισαγωγής αγαθών από τρίτες χώρες, διαμορφώνεται με βάση την τιμολογιακή αξία, όπως αυτή προκύπτει από την μετατροπή του ξένου νομίσματος σε ευρώ, με βάση την ισοτιμία κατά την ημέρα του διακανονισμού με το ξένο Οίκο. Επί πλέον, προστίθενται τα έξοδα της τράπεζας που μεσολαβεί, οι δασμοί και οι φόροι (εκτός του ΦΠΑ), που καταβάλλονται στο Τελωνείο, μεταφορικά, ΔΕΤΕ, ΕΕΠΑ, τυχόν εργατικά και η αμοιβή του εκτελωνιστή.
 
Περαιτέρω, εάν η φορολογητέα αξία, όπως ορίσθηκε παραπάνω, είναι μεγαλύτερη από το πραγματικό κόστος της απόκτησης των αγαθών, συνεπώς θα καταβληθεί μεγαλύτερο ποσό ΦΠΑ στο Τελωνείο, από αυτό που θα αντιστοιχούσε στην πραγματική αξία εισαγωγής, έχουμε τα εξής:
 
- Το καταβληθέν ποσό του ΦΠΑ στο Τελωνείο, βρίσκεται στην χρέωση του οικείου υπολογαριασμού του 54.00.
- Η (πραγματική) όμως αξία των αγαθών, που καταχωρίζεται στον κωδικό 353 της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ, πολλαπλασιαζόμενη επί 19% μας δίνει μικρότερο ποσό ΦΠΑ, από το ως άνω καταβληθέν.
- Η διαφορά αυτή του ΦΠΑ, είναι εκπεστέα από τον φόρο των εκροών και μεταφέρεται ως προστιθέμενο ποσό στον φόρο των εισροών (κωδικός 402 της περιοδικής δήλωσης).
 
Κατά την άποψή μας, δεν είναι απαραίτητη η ιδιαίτερη χρέωση της διαφοράς αυτής στον μηνιαίο λογαριασμό του ΦΠΑ, δεδομένου ότι συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό καταβληθέν ποσό του ΦΠΑ στο Τελωνείο και συνεπώς, είναι δύσκολο να «ξεχασθεί», αφού θα απομείνει ως υπόλοιπο, κατά τις μεταφορές των υπολογαριασμών στον μηνιαίο.
 
5.12.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.