3 Δεκεμβρίου 2008

Μειωμένος συντελεστής συντήρησης ανελκυστήρων

Σε ποιο συντελεστή ΦΠΑ (9% ή 19%) υπάγεται η συντήρηση ανελκυστήρων στις πολυκατοικίες.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Με το άρθρο 23 του Ν 3522/2006 τροποποιήθηκε το κεφάλαιο Β, του Ν 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ) και προστέθηκε νέα παράγραφος 17, σύμφωνα με την οποία η «ανακαίνιση και επισκευή παλαιών ιδιωτικών κατοι¬κιών, εξαιρουμένων των υλικών των οποίων η αξία υπερ¬βαίνει το ποσό που προβλέπεται από την περίπτωση δ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων» υπάγεται στον μειωμένο συντελεστή του 9%.
 
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ.2 του ιδίου άρθρου οι διατάξεις του ισχύουν από 1.1.2007.
 
Με την ερμηνευτική εγκύκλιο του ιδίου Νόμου ΠΟΛ.1082/2007 δόθηκαν διευκρινίσεις σύμφωνα με τις οποίες:
 
1. Ο μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται στις υπηρεσίες ανακαίνισης, επισκευής και συντήρησης όψεων, κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων σε ακίνητα πολλαπλών ιδιοκτησιών, όπως ανελκυστήρων, καυστήρων πετρελαίου ή φυσικού αερίου, κλπ., με την προϋπόθεση ότι το ακίνητο χρησιμοποιείται και για κατοικία, όπως π.χ. πολυκατοικία στην οποία υπάρχουν καταστήματα, γραφεία και διαμερίσματα.
 
Δεν ισχύει ο μειωμένος συντελεστής:
  • Εάν το ακίνητο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για επαγγελματική στέγη (π.χ. ξενοδοχείο).
  • Εάν η εργασία παρέχεται σε κτίριο το οποίο δεν έχει ακόμη χρησιμοποιηθεί. Το εάν ένα ακίνητο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί είναι θέμα πραγματικό και αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως αποδείξεις κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, αποδείξεις καταβολής κοινοχρήστων κλπ.
  • Δεν εφαρμόζεται επίσης ο μειωμένος συντελεστής στις εργασίες κατασκευής νέων εγκαταστάσεων σε παλαιές κατοικίες.
2. Ο μειωμένος συντελεστής αφορά μόνο την εργασία και όχι τα υλικά. Έτσι διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:
  • Η αξία των υλικών να υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής αμοιβής οπότε στην Α.Λ.Π. που εκδίδεται αναγράφονται διακεκριμένα η αξία των υλικών, η οποία υπάγεται στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. και η αμοιβή για την παροχή των υπηρεσιών, η οποία υπάγεται στο μειωμένο συντελεστή.
  • Η αξία των υλικών να μην υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής αμοιβής οπότε η πράξη αυτή χαρακτηρίζεται ως παροχή υπηρεσιών και εκδίδεται Α.Π.Υ. για τη συνολική αμοιβή, η οποία υπάγεται στο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α.
Σημειώνεται ότι σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, στο οικείο φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να αναγράφεται το είδος των εργασιών που εκτελέστηκαν στο ακίνητο, ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής του κατάλληλου συντελεστή ΦΠΑ.
 
3.12.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.