24 Νοεμβρίου 2008

Έκδοση ΑΠΥ φροντιστηρίου από Η/Υ

Φροντιστήριο πληροφορικής και Η/Υ εκδίδει αθεώρητες ΑΠΥ στους μαθητές από υπολογιστή. Πρέπει να παίρνουν σήμανση, ανεξαρτήτως της μη υποχρέωσης για θεώρηση;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1082/2003, έχει διευκρινιστεί ότι απαλλάσσονται από την υποχρέωση χρησιμοποίησης ΕΑΦΔΣΣ του Ν.1809/1988 για την έκδοση, σήμανση και διαφύλαξη των στοιχείων που προβλέπουν οι διατάξεις του ΚΒΣ (ΠΔ 186/1992), έστω και εάν αυτά εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο, μεταξύ άλλων και οι επιτηδευματίες που τηρούν πρόσθετα βιβλία που ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του ΚΒΣ και από σχετικές αποφάσεις (παρ.3, της ως άνω εγκυκλίου).
 
Επίσης όπως είναι γνωστό με την περίπτωση β, της παρ.5, του άρθρου 10 του ΚΒΣ  ο εκμεταλλευτής παιδικού σταθμού, εκπαιδευτηρίου, σχολής, φροντιστηρίου, εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών και κάθε άλλης μορφής επιχείρησης ή οργανισμού με χαρακτήρα διδακτικό ή επαγγελματικής κατάρτισης, υποχρεούται να τηρεί πρόσθετο βιβλίο - μητρώο μαθητών, στο οποίο καταχωρίζει, αμέσως με την εγγραφή (άρθρο 17,παρ.10γ),  το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση των μαθητών που φοιτούν, τη χρονολογία έναρξης της φοίτησης, το ποσό που συμφωνείται, χωριστά, των διδάκτρων, των τροφείων, των μεταφορικών και των λοιπών δικαιωμάτων και τη χρονολογία διακοπής της φοίτησης.
 
Συνεπώς, με βάση τα παραπάνω δεν υποχρεούται ο επιτηδευματίας που εκμεταλλεύεται  φροντιστήριο, να χρησιμοποιεί μηχανισμό σήμανσης για τις εκδιδόμενες ΑΠΥ στους μαθητές του.
 
24.11.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.