13 Νοεμβρίου 2008

Συγχώνευση ατομικών επιχειρήσεων σε ΟΕ

Δύο ατομικές επιχειρήσεις με αντικείμενο εργασιών εκτυπώσεις φωτογραφιών-εμπορία φωτογραφικών ειδών, με Β’ κατηγορίας βιβλία, πρόκειται να συσταθούν σε ΟΕ. Θα ακολουθηθεί η μέθοδος της εισφοράς της καθαρής θέσης τους. Η έδρα της ΟΕ θα είναι σε άλλο χώρο από αυτή των ατομικών. Ερωτάται:
1. Η μία εξ αυτών έχει λάβει επαγγελματικό δάνειο και οι τόκοι καταχωρούνταν στο βιβλίο. Αυτό πρέπει να περάσει στην ΟΕ και πώς;
2. Η ημερομηνία διακοπής των ατομικών πρέπει υποχρεωτικά να είναι η ημερομηνία σύστασης της ΟΕ; Αν όχι, τι προβλήματα μπορεί να προκύψουν;
3. Τα πάγια θα εισφερθούν στην αναπόσβεστη αξία. Για κάποια έχει γίνει 100% απόσβεση. Σε συζήτηση στη ΔΟΥ είπαν ότι δεν μπορώ να τα αποτιμήσω 0,01λ. οπότε στο καταστατικό θα φαίνονται με κάποια αξία. Οι αποσβέσεις που θα γίνουν γι’ αυτά θα είναι στην αξία του καταστατικού ή από τα δεδομένα των ατομικών, δηλαδή, στη λογιστική αξία που είναι 0,01λ και συνεπώς δεν θα διενεργηθούν. Επίσης για τα εισφερθέντα πάγια , εάν υποθέσουμε ότι η έναρξη της ΟΕ γίνει 12/11 για πόσα δωδέκατα θα υπολογιστούν αποσβέσεις στην ΟΕ και για πόσα στην ατομική;
4. Μπορώ να περάσω ως έξοδα πρώτης εγκατάστασης τον ΦΣΚ, την εγγραφή στο επιμελητήριο, το ταμείο νομικών, ανεξάρτητα εάν ΦΣΚ και ΤΝ πληρωθούν λίγες μέρες προ έναρξης;
5. Κάποια φωτογραφικά είδη όπως dvd, cd, κορνίζες έχουν δικό τους Μ.Σ.Κ.Κ 4226 και 3303 αντίστοιχα. Πρέπει να δημιουργηθούν ξεχωριστά τμήματα στη ΦΤΜ ή μπορούν να ενταχθούν στην περιγραφή φωτογραφικά είδη με ΜΣΚΚ 2346 αφού πωλούνται από φωτογραφείο; Για τα είδη εμπορίου πρέπει να αναφέρονται και τα τεμάχια; Εάν δίνει π.χ. κάποια φιλμ δώρο τι πρέπει να εμφανίζεται στην Α.Λ.Π;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
1. Σύμφωνα με τα εκτεθέντα στην ερώτηση, οι δύο ατομικές επιχειρήσεις θα συστήσουν την ΟΕ εισφέροντας και όχι πουλώντας, τα περιουσιακά τους στοιχεία (ενεργητικό - παθητικό) στη υπό σύσταση ΟΕ. Στο καταστατικό της εταιρείας θα γίνει αναλυτική περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων αλλά και των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η νέα εταιρεία από τους εταίρους της. Με αυτή την έννοια, η νέα εταιρεία θα αναλάβει και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το δάνειο που έχει συνάψει ο ένας από τους επιχειρηματίες. Για να έχει όμως η νέα επιχείρηση δικαίωμα έκπτωσης των τόκων του παραπάνω δανείου θα πρέπει το δάνειο να διατίθεται για τις ανάγκες της επιχείρησης και όχι για τη θεραπεία προσωπικών αναγκών του επιχειρηματία ή των προσώπων που μετέχουν στην επιχείρηση ή για την εξυπηρέτηση αναγκών τρίτων. (ΣτΕ 3404/95), (Στ.Ε.1577/1985) (ΠΟΛ.1005/2005).
 
2. Η άσκηση οποιουδήποτε επιτηδεύματος από κάποιο φυσικό πρόσωπο δεν εμποδίζεται από τη συμμετοχή του σε μία εταιρεία. Όμως, τα εισφερόμενα περιουσιακά στοιχεία (το σύνολο δηλαδή των ατομικών επιχειρήσεων) από την ημερομηνία έναρξης της νέας εταιρείας αποτελούν περιουσιακά στοιχεία αυτής και όχι των ατομικών επιχειρήσεων.  Με αυτή την έννοια λοιπόν και δεδομένου ότι μόνο στην περίπτωση μεταβίβασης των ατομικών επιχειρήσεων, ως συνόλων, μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να υπάρξει απαλλαγή από τον ΦΠΑ των στοιχείων που μεταβιβάζονται, η άποψή μας είναι ότι θα ήταν καλό η διακοπή των ατομικών επιχειρήσεων και η έναρξη της ΟΕ να γίνουν ταυτόχρονα.
 
3. Οι αποσβέσεις, εάν οι εταίροι επιλέξουν η αξία της εισφοράς να είναι η πραγματική και όχι η λογιστική, θα διενεργηθούν από την ΟΕ για τους μήνες που θα μεσολαβήσουν από την έναρξη της χρησιμοποίησής τους από αυτή, έως το τέλος της χρήσης. Σημειώνεται ότι ο μήνας κατά τον οποίο άρχισε η χρήση τους , θεωρείται ως ολόκληρος μήνας (Παρ.3, άρθρου 1, Π.Δ.299/2003). Έτσι εάν η χρήση των παγίων ξεκινήσει την 12/11/2008 θα υπολογιστεί για διάστημα δύο μηνών από την ΟΕ, ήτοι 2/12 της ετήσιας απόσβεσης. Από τις ατομικές επιχειρήσεις αντίστοιχα θα υπολογιστούν αποσβέσεις (για όσα πάγια υφίσταται αναπόσβεστη αξία) για τα 11/12 του έτους. Πάντως εάν ως αξία εισφοράς θεωρηθεί η λογιστική αξία ενδεχομένως να υπάρξει πρόβλημα με τις φορολογικές αρχές, δεδομένου ότι ως αξία επί της οποίας θα επιβληθεί ο Φ.Σ.Κ. λαμβάνεται η πραγματική αξία των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων (παρ.1γ, του άρθρου 19 Ν.1676/1986).
 
4. Τα έξοδα για τη σύσταση της εταιρείας που πραγματοποιούνται πριν την έναρξη της από τον ιδρυτή της, μπορούν σύμφωνα με την παρ.2, του άρθρου 10 του ΚΒΣ (ΠΔ 186/1992) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν 3522/2006, α) να καταχωρίζονται στα βιβλία των εταιρειών αυτών μέχρι τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα του επόμενου μήνα από τη σύσταση τους ή την υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών κατά περίπτωση ή β) να καταχωρίζονται σε βιβλία που θεωρούνται στο όνομα του ιδρυτή από τον προϊστάμενο της ΔΥΟ της κατοικίας ή της έδρας αυτού με μνεία της υπό σύσταση επιχείρησης. Στη δεύτερη περίπτωση οι εγγραφές που καταχωρίσθηκαν στα προσωρινά βιβλία μεταφέρονται στα οριστικά βιβλία αναλυτικά ή συγκεντρωτικά αμέσως μετά τη σύσταση του νομικού προσώπου ή την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης.
 
5. Σύμφωνα με την παρ.2, του άρθρου 13, στις Α.Λ.Π. τα είδη, πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων, διαχωρίζονται με βάση τον συντελεστή ΦΠΑ στον οποίο υπάγονται και όχι με βάση τον Μ.Σ.Κ.Κ. Έτσι, δεδομένου ότι τα είδη που αναφέρετε υπάγονται στον ίδιο συντελεστή ΦΠΑ δεν είναι απαραίτητος ο περαιτέρω διαχωρισμός τους στις εκδιδόμενες ΑΛΠ. Επίσης κατ’ αρχήν δεν απαιτείται η αναγραφή της ποσότητας των αγαθών πλην συγκεκριμένων περιπτώσεων όπως π.χ. όταν τηρείται βιβλίο αποθήκης, όταν πωλούνται διαρκή καταναλωτικά αγαθά, για τα οποία η επιχείρηση πρόκειται να υπολογίσει ποσοστό επισφαλών απαιτήσεων κλπ.
 
13.11.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.