13 Νοεμβρίου 2008

Παραστατικό προμήθειας μεσίτη

Μεσιτικό γραφείο έχει υπογράψει σύμβαση με τράπεζα με αντικείμενο την προώθηση στεγαστικών δανείων. Η αμοιβή του μεσίτη είναι 1% επί του ποσού της συμβάσεως του στεγαστικού δανείου που θα εγκριθεί. Η απόδοση της προμήθειας γίνεται χωρίς παραστατικό (άνευ τιμολογίου, βάσει σύμβασης). Το ποσό καταχωρείται σε τραπεζικό λογαριασμό του μεσίτη. Στα βιβλία β΄ κατηγορίας θα περάσω ως έσοδο το αποδεικτικό της ανάληψης της παραπάνω προμήθειας από την τράπεζα ή η τράπεζα θα εκδώσει άλλο παραστατικό και αν ναι πότε;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1141/1996 έχει εγκριθεί η έκδοση θεωρημένων εκκαθαρίσεων από τις τράπεζες για τις αμοιβές που καταβάλλουν σε πρόσωπα που διαμεσολαβούν στην προώθηση τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών.
 
Οι εκκαθαρίσεις αυτές εκδίδονται το αργότερο εντός του μηνός Φεβρουαρίου, για τις αμοιβές που αναλογούν στα προαναφερόμενα πρόσωπα, για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που παρασχέθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Για τις  περιπτώσεις αυτές παρέλκει η έκδοση τιμολογίων από τους δικαιούχους των προμηθειών, η εμφάνιση δε των αμοιβών αυτών στα τηρούμενα βιβλία τους θα γίνεται με βάση τις λαμβανόμενες εκκαθαρίσεις.
 
Σημειώνεται επίσης ότι με βάση την ίδια εγκύκλιο για τις προαναφερόμενες αμοιβές υποχρεούνται οι αντισυμβαλλόμενοι να υποβάλουν στοιχεία για διασταύρωση (συγκεντρωτικές καταστάσεις), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 20 του ΚΒΣ (ΠΔ 186/1992).
 
Ωστόσο η παλαιά αυτή εγκύκλιος στηριζόταν στην τότε θέση της διοίκησης ότι η μεσολάβηση αυτή απαλλάσσονταν σε κάθε περίπτωση από τον ΦΠΑ. Η θέση όμως αυτή δεν ισχύει πλέον καθώς με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1091/2008 έγινε δεκτή η σχετική γνωμοδότηση 421/2007 του Νομικού Συμβούλιου του Κράτους και πλέον δεν θεωρούνται ως διαπραγμάτευση πιστώσεων, ώστε να εμπίπτουν στις απαλλακτικές διατάξεις του ΦΠΑ όλες οι εργασίες μεσολάβησης στην πώληση τραπεζικών προϊόντων. Συγκεκριμένα στην έννοια της διαπραγμάτευσης πιστώσεων (που απαλλάσσεται του ΦΠΑ) εμπίπτουν οι δραστηριότητες που συνίστανται, μεταξύ άλλων, στην υπόδειξη ευκαιρίας για τη σύναψη μιας τέτοιας συμβάσεως, στην προσέγγιση του ετέρου συμβαλλομένου και στη διαπραγμάτευση επ’ ονόματι και για λογαριασμό του πελάτη των λεπτομερειών των αμοιβαίων παροχών. Κατά συνέπεια, ο σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι η διενέργεια των αναγκαίων, προκειμένου τα δύο μέρη να συνάψουν μια σύμβαση χωρίς ο διαπραγματευτής να έχει ίδιο συμφέρον ως προς το περιεχόμενο της σύμβασης.
 
Αντίθετα δεν συνιστούν διαπραγμάτευση πιστώσεων (και δεν απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ) υλικές και διεκπεραιωτικές πράξεις, όπως λήψη και επεξεργασία των σχετικών αιτήσεων, στοιχείων και συμπληρωματικών εγγράφων, η παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων σχετικά με το πιστωτικό προϊόν και κάθε άλλη υπηρεσία απλής διεκπεραίωσης, μεταφοράς και παράδοσης των σχετικών αιτήσεων και λοιπών εγγράφων, η απλή και μόνη παροχή τεχνικής εργασίας, όπως είναι η θέση συστήματος πληροφορικής στη διάθεση της Τράπεζας και άλλες απλές διεκπεραιωτικές πράξεις που ανατίθενται από κάποιον από τους συμβαλλόμενους σε υπεργολάβο. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν ο παρέχων τις υπηρεσίες αυτές μεσίτης, εφ’ όσον ασκεί μια δραστηριότητα υπαγόμενη στον ΦΠΑ, υποχρεούται να εκδώσει το προβλεπόμενο από τον ΚΒΣ στοιχείο (ΤΠΥ) προκειμένου να εισπράξει και να αποδώσει στο Δημόσιο και τον αναλογούντα ΦΠΑ.
 
Σύμφωνα με την ίδια εγκύκλιο ΠΟΛ. 1091/2008 το ποιες ακριβώς υπηρεσίες εμπίπτουν στην ως άνω απαλλακτική διάταξη και συνιστούν «διαπραγμάτευση πιστώσεων», θα κρίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες κάθε φορά, ενόψει της φύσεως των παρεχομένων, από τον αιτούμενο την απαλλαγή, υπηρεσιών, βάσει των συμβάσεων και των άλλων αποδεικτικών εγγράφων, που προσκομίζει αυτός. Για το σκοπό αυτό προτείνουμε να ζητήσετε εγγράφως, προσκομίζοντας τη σύμβαση συνεργασίας με την τράπεζα και ότι άλλο τυχόν πρόσθετο στοιχείο σας ζητηθεί, από την αρμόδια ΔΟΥ να σας διευκρινίσει εάν η συγκεκριμένη υπηρεσία που παρέχεται υπάγεται ή όχι σε ΦΠΑ σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.
 
13.11.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.