12 Νοεμβρίου 2008

Φορολόγηση ακινήτου μετατρεπόμενης εταιρείας

Επιθυμούμε να μετατρέψουμε μια ομόρρυθμη εταιρεία με Β΄ κατηγορίας βιβλία σε ΕΠΕ με την σύμφωνη γνώμη όλων των εταίρων βάσει των διατάξεων του άρθρου 53 του Ν 3190/1955. Η εταιρεία διαθέτει ένα ακίνητο με αξία στα βιβλία της 50.000,00 € και αντικειμενική αξία γύρω στις 450.000,00 €. Η επιτροπή του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20 που εκτιμά τα περιουσιακά στοιχεία της ΟΕ θα το εκτιμήσει με την αντικειμενική αξία; Κατά την μετατροπή οφείλουμε φόρο; (το κτίριο ανήκει στην ΟΕ τουλάχιστον 30 χρόνια). Για την υπεραξία που θα προκύψει, εκτός της αύξησης κεφαλαίου της  ΕΠΕ (νέα εταιρεία), θα πληρώσουμε κάποιον άλλο φόρο;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σχετικά με τη διαδικασία μετατροπής ΟΕ σε ΕΠΕ σας προτείνουμε να ανατρέξετε στην απάντηση παλαιότερου ερωτήματος που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.epixeirisi.gr/?pgtp=1&aid=1222780953. Συμπληρωματικά,  παραθέτουμε τις εξής διευκρινίσεις:
 
Η επιτροπή του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920, που συνέρχεται κατόπιν σχετικής αίτησης της ενδιαφερόμενης ΟΕ (η οποία μετατρέπεται), στην αρμόδια Νομαρχία, εκτιμά (αποτιμά) την πραγματική αξία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Η εκτίμηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και ειδικότερα των γηπέδων θα πρέπει να βασίζεται (τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2, του άρθρου 9, του ΚΝ 2190/20), μεταξύ άλλων και στην εμπορικότητα της περιοχής, στις προοπτικές ανάπτυξης, στην τιμή κτήσης, καθώς και στην πραγματική τρέχουσα τιμή, σε συνάρτηση με την αντικειμενική αξία του ακινήτου. Επί πλέον, για την αποτίμηση των κτιρίων, βάσει των ως άνω διατάξεων, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη: ο τίτλος κτήσης, η άδεια οικοδομής και η αντίστοιχη τεχνοοικονομική έκθεση του μηχανικού, που συνυποβάλλονται με την αίτηση.
 
Συνεπώς, η αντικειμενική αξία του οικοπέδου αποτελεί έναν μόνο από τους παράγοντες που η επιτροπή του άρθρου 9, οφείλει να λάβει υπόψη της κατά την εκτίμηση της αξίας των ακινήτων.
 
Τονίζεται ότι σύμφωνα με οδηγίες της Διοίκησης (Πολ. 1255/2000, καθώς και τα Εγγραφα: (α) 1076759/10863/Β0012, (β) 1053439/10627/Β0012), η μετατροπή ΟΕ σε ΑΕ με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 67, του ΚΝ 2190/1920 μπορεί να γίνει μόνο εφόσον η ΟΕ τηρεί υποχρεωτικά ή προαιρετικά, βιβλία Γ΄ κατηγορίας. Η αιτία του παραπάνω περιορισμού που προβάλλεται από τη Διοίκηση είναι ότι στη περίπτωση της τήρησης βιβλίων  κατηγορίας διαφορετικής της Γ΄, δεν είναι εφικτός ο προσδιορισμός του λογιστικού αποτελέσματος, βάσει των διατάξεων του ΚΝ 2190/1920, ο οποίος υποχρεώνει τον προσδιορισμό αυτόν, για την μετατρεπόμενη ΑΕ.
 
Περαιτέρω, εφόσον για τον υπολογισμό του λογιστικού αποτελέσματος εφαρμόζονται οι ίδιες διατάξεις και από την πλευρά της ΕΠΕ (ο Ν 3190/1955 στο άρθρο 22 ουσιαστικά παραπέμπει στα αντίστοιχα άρθρα 42α - 43γ του ΚΝ 2190/1920), είναι λογικό να υποθέτουμε ότι και στην περίπτωση μετατροπής ΟΕ σε ΕΠΕ, η ΟΕ θα πρέπει, επίσης, να τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας προκειμένου να μετατραπεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 53, του Ν 3190/1955. Σε αυτή την περίπτωση, η τυχόν υπεραξία του κεφαλαίου της ΟΕ που προκύπτει ως διαφορά της λογιστικής αξίας των παγίων με την αξία που προσδιορίζει η επιτροπή του άρθρου 9, θεωρείται εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και φορολογείται στο όνομα της «νέας» ΕΠΕ, με τις γενικές διατάξεις (περ. ζ΄, παρ. 2, του Ν 2238/1994). Υπάγεται δε και σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου (Ν. 1676/1986, άρθρο 17 και  Πολ.145/1987, παρ.3).
 
Επί πλέον, και από τη δικαστική πρακτική φαίνεται, γενικά, η πρόθεση που υπάρχει να απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης, τα εισφερόμενα ακίνητα σε περιπτώσεις μετατροπής εταιρειών (ΔΕφΑθ 694/2007, ΣτΕ 4221/1986 & 341/1987 που αναφέρονται στην Πολ. 1255/200). Σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις, η μετατροπή της εταιρείας δεν επισύρει κατάλυση του νομικού προσώπου, αλλά συνέχιση αυτού με διαφορετικό νομικό τύπο. Επομένως, ουσιαστικά, η εισφορά των ακινήτων στην μετατρεπόμενη εταιρεία δεν ταυτίζεται με την έννοια της «μεταβίβασης» που περιγράφεται στις διατάξεις της παρ.1, του άρθρου 1 του Ν.1587/1950. Για τον ίδιο λόγο, κατά την άποψή μας, δεν επιβάλλονται: τέλος συναλλαγής ακινήτων (ΤΣΑ), καθώς και φόρος αυτόματου υπερτιμήματος (ΦΑΥ) για την εισφορά ακινήτου στην προκειμένη περίπτωση.
 
Τέλος, η μετατρεπόμενη εταιρεία θα επιβαρυνθεί με τα έξοδα της μεταγραφής του ακινήτου (στο υποθηκοφυλακείο) στο όνομά της.
 
12.11.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.