10 Νοεμβρίου 2008

Μεταβίβαση μετοχών ΑΕ

Σύσταση ΑΕ στις 13/3/2008.ονομαστικη άξια μετοχής 100€, μεταβιβάζεται σήμερα αριθμός μετοχών. Η άξια μετοχής βάσει της πολ 1053/1/4/03 είναι μηδέν (0). Η άξια μετοχής βάσει συμφωνητικού πώλησης είναι 10€/μτχ. Ποια τιμή μετοχής θα ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό του φόρου μεταβίβασης;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Εφόσον η σύσταση της ΑΕ πραγματοποιήθηκε στις 13.3.2008 και δεν υπάρχει δημοσιευμένος, επίσημος ισολογισμός, δεν μπορεί να υπολογιστεί απόδοση ιδίων κεφαλαίων, βάσει των διατάξεων της παρ. 2, του άρθρου 13, του Ν 2238/1994.
 
Συνεπώς, η φορολόγηση της μεταβίβασης των μετοχών θα γίνει ύστερα από σύγκριση των ιδίων κεφαλαίων της προηγούμενης από τη μεταβίβαση ημέρας που αντιστοιχούν στις μετοχές που μεταβιβάζονται, με την αξία πώλησης αυτών όπως αναγράφεται στο συμφωνητικό (άρθρο 13, παρ. 2, περ. δ).
 
Σύμφωνα με τις οδηγίες της Διοίκησης, που κοινοποιήθηκαν με το έγγραφο υπ’ αριθμ. 1066328/2003 (το οποίο θα έπρεπε, σε κάθε περίπτωση, να είχε ενσωματωθεί στο άρθρο 13 του ΚΦΕ), στην περίπτωση που η μεταβίβαση των μετοχών πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της 1ης χρήσης, για τον υπολογισμό της κατώτατης πραγματικής αξίας λαμβάνονται υπόψη τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας όπως αυτά προκύπτουν από το ισοζύγιο των λογαριασμών του Γενικού και αναλυτικών καθολικών της ημέρας πριν την μεταβίβαση (άθροισμα λογαριασμών του ΕΓΛΣ: 40+41+42+43, με την παρατήρηση ότι στο λογ/σμό: 43.ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, περιέχονται κονδύλια τα οποία με βεβαιότητα θα κεφαλαιοποιηθούν).
 
Επομένως, η κατώτατη πραγματική αξία των υφιστάμενων μετοχών, ισοδυναμεί με τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας προσαυξημένα με τυχόν θετική διαφορά μεταξύ της αντικειμενικής αξίας και της αξίας κτήσης των ακινήτων της ΑΕ (αν υπάρχουν).
 
10.11.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.