5 Νοεμβρίου 2008

Περαίωση ελεγχθέντων χρήσεων

Έγινε φορολογικός έλεγχος και βεβαιώθηκε φόρος 250.000,00 ευρώ και η υπόθεση εκκρεμεί στα φορολογικά δικαστήρια χωρίς να έχει εκδικαστεί ακόμη. Για να υπαχθώ στην περαίωση εκκρεμών υποθέσεων θα πρέπει να αποδεχτώ τον φόρο του ελέγχου των 250.000,00 ευρώ, συν το φόρο της περαίωσης;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Από τη στιγμή που έχει ασκηθεί προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια κατά της έκθεσης ελέγχου και η υπόθεση εκκρεμεί σε αυτά και δεν έχει συζητηθεί στο ακροατήριο του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, μπορεί να υπαχθεί στην περαίωση του Ν 3259/2004, όπως τροποποιήθηκε με το Ν 3697/2008. Σημειώνεται ότι στη ρύθμιση υπάγονται και οι υποθέσεις που έχουν συζητηθεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο και δεν έχει εκδοθεί η απόφαση του Πρωτοδικείου, ή αυτές για τις οποίες έχει εκδοθεί η απόφαση του Πρωτοδικείου και δεν έχει ασκηθεί έφεση, επειδή δεν έχει παρέλθει ακόμα η σχετική προθεσμία.
 
Ο φόρος που έχει καταλογίσει ο έλεγχος των 250.000,00 € δεν θα καταβληθεί.  Η εταιρεία θα κληθεί να καταβάλει το ποσό που προβλέπεται από το Νόμο για την περαίωση όλων των ανέλεγκτων χρήσεών της (περιλαμβανομένων και αυτών που αφορά η προσφυγή), με τη διαφορά όμως, ότι αναλόγως με τα πορίσματα της έκθεσης ελέγχου (όσον αφορά αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη, παραβάσεις του ΚΒΣ κλπ.) θα κληθεί για τις χρήσεις που ελέγχθηκε και έχει ασκήσει προσφυγή να καταβάλει περισσότερο φόρο, αφού μπορεί να αυξηθεί τόσο το ποσό των ακαθαρίστων εσόδων επί των οποίων θα υπολογιστούν λογιστικές διαφορές, όσο και ο συντελεστής φόρου, ενώ ειδικά, εάν υπάρχει αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη θα κληθεί να καταβάλει και επιπλέον ποσό ΦΠΑ.
 
Επίσης δεν θα έχει δικαίωμα μεταφοράς στην επόμενη της περαίωσης χρήση, τυχόν ζημιών από τις χρήσεις που περαιώνει. Αναλυτικά για τον τρόπο υπολογισμού του φόρου παρακαλούμε να ανατρέξετε στο αφιέρωμα του περιοδικού «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» στο τεύχος Νοεμβρίου, σελ.1295, που επιμελήθηκε ο Βαγγέλης Μιχελινάκης, το οποίο είναι διαθέσιμο και στο site με χρήση του κωδικού πρόσβασης.
 
Προσοχή χρειάζεται και στη διαδικασία αφού στην επιχείρηση αυτή δεν θα σταλεί εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης για τις χρήσεις που έχει ελεγχθεί, όπως θα σταλεί σε άλλους επιτηδευματίες. Εάν επιθυμεί να υπαχθούν στην περαίωση και οι χρήσεις αυτές θα πρέπει  να υποβάλει το αργότερο μέσα σε διάστημα δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του Ν 3697/2008 (δηλαδή έως 25.11.2008) αίτηση στον προϊστάμενο της ΔΟΥ, που είναι αρμόδια για την υπόθεση που εκκρεμεί στο δικαστήριο, με την οποία θα ζητεί την έκδοση σχετικού ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ, προσκομίζοντας ταυτόχρονα βεβαίωση από το αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο ότι η υπόθεση αυτή δεν έχει ακόμη συζητηθεί στο ακροατήριο.
 
Για την υπογραφή μετά την έκδοση του εκκαθαριστικού σημειώματος, της σχετικής πράξης αποδοχής ισχύει το διάστημα των δέκα ημερών από την κοινοποίηση του σημειώματος αυτού. Σημειώνεται ότι μπορεί η επιχείρηση εάν δεν επιθυμεί τελικά την περαίωση των ελεγμένων χρήσεων, να περαιώσει μόνο τις ανέλεγκτες.
 
Τέλος όσον αφορά το ποσό του 10% του φόρου του ελέγχου, που πιθανότατα θα έχετε καταβάλλει μετά την άσκηση της προσφυγής, θα συμψηφιστεί με το ποσό του φόρου που θα προκύψει για καταβολή, βάσει του εκκαθαριστικού σημειώματος και θα κληθεί η επιχείρηση να καταβάλει τη διαφορά. Αν όμως το ποσό της προβεβαίωσης λόγω προσφυγής, είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσό του Εκκαθαριστικού Σημειώματος, τότε η επιπλέον διαφορά δεν επιστρέφεται. Επίσης σε περίπτωση αναστολής είσπραξης του ποσού της προβεβαίωσης μετά από απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου το ποσό αυτό της προβεβαίωσης δεν συμψηφίζεται με το αντίστοιχο ποσό φόρου που προκύπτει από το Εκκαθαριστικό Σημείωμα, αλλά μετά την περαίωση της υπόθεσης και το έγγραφο του προϊσταμένου της ΔΟΥ προς το οικείο δικαστήριο για την κατάργηση της δίκης θα συντάσσεται ΑΦΕΚ για το ποσό του οποίου έχει ανασταλεί η είσπραξη από την αρμόδια υπηρεσία η οποία έχει βεβαιώσει το ποσό αυτό.
 
5.11.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.