3 Νοεμβρίου 2008

Φορολογία μερισμάτων 10%

Η εταιρεία μας για το έτος 2007 είχε κέρδη. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30.6.2008 αποφασίσθηκε να μη γίνει διανομή κερδών και να μεταφερθούν στο λογαριασμό Κέρδη σε νέο. Στην συνέχεια με έκτακτη Καθολική Γ.Σ τον Οκτώβριο 2008, αποφασίσθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου τον ίδιο μήνα με κεφαλαιοποίηση ποσών από τον λογαριασμό Κέρδη  σε νέο. 1) Σύμφωνα με το νέο νόμο 3697/2008 θα πρέπει να αποδώσω φόρο 10% για την κεφαλαιοποίηση αυτή των κερδών; 2) Μία εταιρεία εμφανίζει κέρδη για την περίοδο 1.1.2008-30.9.2008. Σε περίπτωση που με έκτακτη Γ.Σ αποφασίσει να κάνει διανομή προμερίσματος, αυτό θα φορολογηθεί με 10% με βάση το νέο νόμο;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Ι. Κεφαλαιοποίηση κερδών μέχρι 31.12.2008
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 6,13 και 14 του άρθρου 18 του νέου φορολογικού νόμου 3697/2008, η παρακράτηση φόρου 10% (με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης), που ενεργείται στα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές ΑΕ με την μορφή αμοιβών και ποσοστών των μελών του ΔΣ και των διευθυντών, αμοιβών εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, αμοιβών εκτός μισθού, καθώς και μερισμάτων ή προμερισμάτων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά), έχει εφαρμογή για διανεμόμενα κέρδη που εγκρίνονται από γενικές συνελεύσεις από 1.1.2009 και μετά. Συνεπώς, με το δεδομένο ότι η Διοίκηση δεν έχει τοποθετηθεί επί του θέματος, με σχετική διευκρινιστική  εγκύκλιο κ.λπ. και με βάση τη γραμματική ερμηνεία των ως άνω διατάξεων, η αναφορά του νόμου γίνεται σε κέρδη κλειόμενης ή προηγούμενης χρήσης, που η διανομή τους εγκρίνεται από Γ.Σ., μετά την 1.1.2009. Στην έννοια της διανομής, συμπεριλαμβάνεται και η κεφαλαιοποίηση των κερδών.
 
ΙΙ. Διανομή προσωρινού μερίσματος (προμερίσματος), μέχρι την 31.12.2008
 
Η διανομή προσωρινού μερίσματος, υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 46 του ΚΝ 2190/1920, ενώ εφ’όσον υπάρχει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, παρέχεται η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών, μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση, με απόφαση του ΔΣ (άρθρο 34, παρ.2, περ.στ’ του ΚΝ 2190/1920). Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 34, οριστική απόφαση για τον τρόπο διάθεσης των κερδών, θα λάβει η Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί εντός έξι (6) μηνών από το τέλος της χρήσης. Συνεπώς, κατά την άποψή μας, το προσωρινό μέρισμα, τότε θα καταστεί οριστικό και θα υπαχθεί στην φορολόγηση με τον συντελεστή 10%.
 
3.11.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.