29 Οκτωβρίου 2008

Xώρος Logistics ως έδρα ΑΕ

Θέλουμε να ιδρύσουμε ΑΕ με αντικείμενο εργασιών εισαγωγή ζωοτροφών από χώρες της ΕΕ. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως έδρα της ΑΕ αποθηκευτικό χώρο με ενοικίαση από εταιρεία LOGISTICS;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Οι επιχειρήσεις LOGISTICS (αποθηκευτές-διανομείς), παραχωρούν τους αποθηκευτικούς τους χώρους, έναντι αμοιβής, προς τους πελάτες-επιτηδευματίες (αποθέτες), οι οποίοι είτε στερούνται αυτών των χώρων, είτε διευκολύνονται ως προς την διαμετακόμιση των αγαθών που διακινούν, από τόπο σε τόπο. Ο εκμεταλλευτής χώρων αποθήκευσης αγαθών τρίτων (εταιρεία LOGISTICS), ως γνωστό τηρεί και ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (πρόσθετο, του άρθρου 10), σε μερίδες ανά αποθέτη, στις οποίες μερίδες καταχωρίζει τα δεδομένα, τόσο των δελτίων εισαγωγής, όσο και των δελτίων αποστολής (εξαγωγή). Περαιτέρω, το ως άνω βιβλίο, θα πρέπει να ενημερώνεται και με τα παραστατικά εσόδων που εκδίδονται κάθε φορά (άρθρο 10, παρ.5, περ.η, υποπερ.ηβ, του ΚΒΣ).
 
Περαιτέρω, κατά την υποβολή της Δήλωσης Έναρξης Εργασιών φυσικού ή νομικού προσώπου (έντυπα Μ2-Μ3), συνυποβάλλεται και το δικαιολογητικό προσδιορισμού της έδρας της επιχείρησης (καθώς και τυχόν, λοιπών εγκαταστάσεων αυτής), που μπορεί να είναι:
 
1. Τίτλος ιδιοκτησίας
2. Συμφωνητικό μίσθωσης
3. Συμφωνητικό υπομίσθωσης
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986, σε περίπτωση που ο χώρος παραχωρείται δωρεάν.
 
Τα με αριθμό 2 και 3 συμφωνητικά, πρέπει να είναι νομίμως θεωρημένα από την ΔΟΥ του ιδιοκτήτη.
 
Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ που παραλαμβάνει την Δήλωση Έναρξης Εργασιών, υποχρεούται να εκδίδει εντολή ελέγχου για την διαπίστωση της ύπαρξης ή μη, της δηλούμενης από τον επιτηδευματία, έδρας ή άλλης επαγγελματικής εγκατάστασης (αυτοψία, η οποία ολοκληρώνεται εντός τριών ημερών). Εάν η έδρα, ή η εγκατάσταση βρίσκεται σε περιοχή αρμοδιότητας άλλης ΔΟΥ,  τότε τον έλεγχο διενεργεί η ΔΟΥ,  στην οποία ανήκει η έδρα, ή η εγκατάσταση (ΠΟΛ 1102/2005).
 
Συνεπώς, προκειμένου να υποβάλλετε δήλωση έναρξης εργασιών, με έδρα αποθηκευτικό χώρο εταιρείας LOGISTICS, θα πρέπει να τηρηθούν οι ως άνω προϋποθέσεις. Η εταιρεία LOGISTICS να εκμισθώσει ή να υπεκμισθώσει συγκεκριμένο χώρο, σε συγκεκριμένη υπαρκτή διεύθυνση (όχι π.χ. κινητό κοντέινερ), από την χρήση του οποίου η ίδια θα παραιτηθεί (δεν θα χρησιμοποιείται δηλαδή, ο χώρος αυτός και από τους δύο). Κατά την άποψή μας, η δυσκολία ευρίσκεται στο γεγονός ότι, συνήθως οι αποθηκευτικοί χώροι των εταιρειών αποθήκευσης και διανομής (LOGISTICS), είναι ενιαίοι, και ο προσδιορισμός ενός συγκεκριμένου χώρου, ο οποίος θα ενοικιασθεί για να χρησιμοποιηθεί ως έδρα για την εταιρεία σας, προϋποθέτει κάποια διαμόρφωση, που ενδεχομένως, θα προκαλεί δυσλειτουργία και διάφορα άλλα προβλήματα.
 
Σε κάθε περίπτωση, εφ’όσον διευθετηθούν ορισμένα ζητήματα με την εταιρεία LOGISTICS, δεν δημιουργείται δε, κάποιο πρόβλημα στο θέμα της συστέγασης και ακολούθως, τηρηθούν οι προϋποθέσεις της ως άνω ΠΟΛ, ο προϊστάμενος ΔΟΥ, δεν έχει λόγους να αρνηθεί (μετά την αυτοψία), την χορήγηση άδειας για την έναρξη  εργασιών της εταιρείας, με έδρα τον χώρο που αναφέρετε στο ερώτημά σας.
 
29.10.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.