27 Οκτωβρίου 2008

Τιμολόγιο από ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ

Ελεύθερος επαγγελματίας, ιατρός, έκανε έναρξη επαγγέλματος και μπήκε στο πρόγραμμα επιδότησης κόστους δανεισμού μικρών επιχειρήσεων από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. Tον Μάρτιο του 2008 του ζήτησαν την προσκόμιση αθεώρητου τιμολογίου για να κατατεθεί το ποσό της επιδότησης, όπως κι έγινε. Aναφέρεται δε στο τιμολόγιο ως αιτιολογία η εξής: "Επιδότηση κόστους δανεισμού στο πλαίσιο της δράσης 2.10.2. Επιδότηση κόστους δανεισμού και χρηματοδοτικής μίσθωσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του ΕΠΑΝ/Υπ. Ανάπτυξης αρ. πράξης επιδότησης … περιόδου από 15.10.2007 έως 15.10.2017" . Tο ποσό του τιμολογίου είναι γύρω στα 9000,00 ευρώ. Ποια μεταχείριση θα έχει το τιμολόγιο αυτό όσον αφορά τον ΚΒΣ, τον ΦΠΑ και τη Φορολογία Εισοδήματος;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Το τιμολόγιο επιδοτήσεων, οικονομικών ενισχύσεων, αποζημιώσεων, ανόργανων εσόδων, επιστροφών έμμεσων φόρων, δασμών, τελών και τόκων της παραγράφου 3, του άρθρου 12 του ΚΒΣ (ΠΔ 186/92), εκδίδεται από τον επιτηδευματία όταν εισπράττει ή πιστώνεται ο λογαριασμός του, με ποσά που αφορούν τις παραπάνω αιτιολογίες. Η καταβολή των ποσών αυτών μπορεί να γίνεται από οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που ενδέχεται να έχει συσταθεί αποκλειστικά για την διαχείριση οικονομικών πόρων αναπτυξιακών νόμων, ή προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τιμολόγιο αυτό είναι αθεώρητο και εκδίδεται κατά την έγκριση της καταβολής, ή της πίστωσης, με αναγραφή της αιτιολογίας που προβλέπει το σχετικό Πρόγραμμα (βλ. και Εγκύκλιο ΚΒΣ 3/1992, παράγραφο 12.7).
 
Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ (Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων), αναλαμβάνει την διαχείριση και υλοποίηση της δράσης προγραμμάτων, που αφορούν, είτε στην εγγυοδοσία μικρών επιχειρήσεων (Πρόγραμμα 3-04), είτε στην επιδότηση του κόστους δανεισμού και χρηματοδοτικής μίσθωσης (Πρόγραμμα 2.10.2). Το τελευταίο αναφέρεται σε διπλή δράση, η οποία αναζητά προς επιδότηση μικρές επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες, για την συμμετοχή του στο κόστος εγγυημένων δανείων, αφ’ενός και αφ’ετέρου την καταβολή του 10% της αξίας παγίων στοιχείων, που αποκτώνται μέσω συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης.
 
Συνεπώς, το ποσό που αναφέρετε στο ερώτημά σας, του συγκεκριμένου προγράμματος,  θα πρέπει να αφορά είτε σε επιδότηση του κόστους εγγυημένου δανείου (η οποία μάλιστα, αυξήθηκε σε 6 μονάδες, από 4 που ήταν πριν), που έλαβε ο ελεύθερος επαγγελματίας από τράπεζα, μετά την ενεργοποίηση της δανειακής σύμβασης (δηλαδή η επιδότηση χορηγήθηκε μετά την εκταμίευση του ποσού του δανείου), είτε σε επιδότηση χρηματοδοτικών μισθώσεων (δηλαδή, επιδότηση της αξίας των παγίων που απέκτησε ο ως άνω επιτηδευματίας, μέσω συμβάσεων leasing). ʼρα, η επιδότηση αποτελεί ουσιαστικά, μειωτικό στοιχείο του κόστους των τόκων του δανείου, ή των μισθωμάτων leasing.
 
Σε ότι αφορά την φοροτεχνική αντιμετώπιση του αθεώρητου τιμολογίου της παραγράφου 3 του άρθρου 12, του ΚΒΣ, το οποίο εκδίδεται κατά την είσπραξη (ή πίστωση) επιδοτήσεων,  διευκρινίζουμε τα εξής:
 
(1) Η καταχώριση του τιμολογίου θα γίνει κανονικά στο βιβλίο ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ του ελεύθερου επαγγελματία, σε ιδιαίτερη στήλη, στο σκέλος των εσόδων. Αν τηρούνται βιβλία Γ΄ κατηγορίας (διπλογραφία), το σχετικό ποσό της επιδότησης θα καταχωρισθεί στην πίστωση του λογαριασμού 74.03 Ειδικές επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις ή 74.05 Επιδότηση επιτοκίου δανείων παγίων επενδύσεων, αναλόγως την προέλευσή του.
 
(2) Με βάση το εδάφιο που προστέθηκε (με το άρθρο 4, παρ.7 του Ν 3522/2006), στην περίπτωση γ, της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ΚΦΕ, τα ποσά των επιχορηγήσεων που καταβάλλονται στους νέους ελεύθερους επαγγελματίες, απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος. Τα ποσά αυτά δεν θεωρούνται αυξητικά μεγέθη των ακαθαρίστων εσόδων, αλλά μειωτικά των εξόδων που αφορούν.
 
(3) Τέλος, ως προς τον ΦΠΑ, θα πρέπει να σημειώσουμε, ότι επειδή οι επιτηδευματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ιατρικών υπηρεσιών (όπως ο γιατρός του ερωτήματος), απαλλάσσονται τόσο από τον φόρο, όσο και από την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ (άρθρο 22,παρ.1, περ. δ, του Ν.2859/2000), δεν έχουμε περίπτωση προσδιορισμού εκπιπτόμενου φόρου (pro-rata).Σε αντίθετη περίπτωση και εφ’όσον ο υπόχρεος, πραγματοποιούσε πράξεις με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ και παράλληλα πράξεις που δεν παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης αυτού, θα ήταν υποχρεωμένος να συμπεριλάβει στον παρανομαστή του κλάσματος της pro-rata, το ποσό της εξαιρούμενης πράξης της επιδότησης (ΠΟΛ 1056/2002).
 
27.10.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.