14 Οκτωβρίου 2008

Παρακράτηση σε τιμολόγιο

Στα τιμολόγια που εκδίδονται για χωματουργικές εργασίες επιβάλλεται να γίνεται παρακράτηση 3% όπως στους λοιπούς εργολάβους; Αν ναι και τυχόν δεν γίνει σε κάποιο, τι κυρώσεις υπάρχουν;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 55, παρ.1, περ. β, του ΚΦΕ (Ν 2238/94), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 60, παρ.3 του ίδιου νόμου, διενεργείται παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων, με συντελεστή 3%. Ο συντελεστής αυτός εφαρμόζεται επί της αξίας του κατασκευαζόμενου έργου. Υπόχρεος σε παρακράτηση είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και το Δημόσιο γενικά, κατά την χρονική στιγμή της καταβολής του ποσού του εισοδήματος που αναλογεί στο τεχνικό έργο, ή κατά την διενέργεια της εκκαθάρισης, στη φάση της ολοκλήρωσης των εργασιών (επιφυλασσομένων των διατάξεων που αναφέρονται στην αυτοτέλεια των χρήσεων).Η απόδοση του φόρου, γίνεται με την υποβολή δήλωσης, εντός του πρώτου 15μέρου του επόμενου από την παρακράτηση μήνα, στην ΔΟΥ στην οποία ανήκει ο καταβάλλων τα σχετικά ποσά που αναλογούν στις εργασίες του τεχνικού έργου.
 
Σε διάφορες, κατά καιρούς δημοσιευθείσες, αποφάσεις και έγγραφα της Διοίκησης, έχουν ορισθεί ως τεχνικά έργα: οι εργασίες κατασκευής σκυροδέματος, χωματουργικές εργασίες, εργασίες πλήρωσης διαμερισμάτων κτιρίου (κτισίματα), εργασίες επιχρισμάτων (σοβαντίσματα), κάθε είδους εγκατάσταση (όπως: υδραυλικές, ηλεκτρολογικές, ξυλουργικές,  σιδηροκατασκευές), εργασίες κατασκευής πατωμάτων κάθε είδους, εργασίες χρωματισμού του κτιρίου. Επίσης, ως τεχνικά έργα χαρακτηρίζονται: η κατασκευή οδικού δικτύου, τα Δημόσια τεχνικά έργα, τα υδροηλεκτρικά, τα τηλεπικοινωνιακά κ.λπ. Όλα τα ανωτέρω, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για νέα τεχνικά έργα ή αφορούν επισκευές ήδη υφισταμένων έργων.
 
Είναι γεγονός, ότι στην πράξη, δεν γίνεται παρακράτηση φόρου 3% σε όλες τις ως άνω δραστηριότητες σε μια οικοδομή. Για παράδειγμα, σε έγγραφο της Διοίκησης (1024033/16-3-2005), αναφέρεται ότι εάν οι εργασίες συνίστανται σε κατασκευή, πώληση και τοποθέτηση προϊόντων, δεν εκτελείται τεχνικό έργο. Σε αρκετές περιπτώσεις,  ο τακτικός έλεγχος έχει κάνει δεκτή την μη παρακράτηση φόρου σε κατασκευαστικές εργασίες, όπου είχαμε τοποθετήσεις διαφόρων προϊόντων σε οικοδομή (π.χ. αλουμίνια, ξυλουργικά κ.λπ.). Ένα γενικό συμπέρασμα που θα μπορούσε να εξαχθεί, από όλες τις περιπτώσεις που αναζητήσαμε, σε ότι αφορά  την υποχρέωση παρακράτησης φόρου 3% επί της αξίας κατασκευαζόμενου έργου (ή τμήματος αυτού), είναι αν ο εκτελών τις εργασίες κατασκευής- επιτηδευματίας- προέρχεται ή όχι από στεγασμένη δραστηριότητα. Για παράδειγμα, ο κατασκευαστής του φέροντος οργανισμού μιας οικοδομής (εργολάβος μπετόν), δεν προέρχεται από στεγασμένη δραστηριότητα (συνεπώς, θα διενεργηθεί παρακράτηση φόρου), ενώ ο ξυλουργός ο οποίος κατασκευάζει ως επί το πλείστον, σε άλλο σημείο (στεγασμένο), τα προϊόντα, τα οποία εν συνεχεία, τοποθετεί στην οικοδομή, δεν θα προχωρήσουμε σε παρακράτηση φόρου 3%.
 
Ιδιαίτερα επισημαίνουμε, ότι αν για οποιονδήποτε λόγο δεν παρακρατήθηκε φόρος, ενώ υπήρχε τέτοια υποχρέωση, τότε αυτός αποδίδεται, ως εάν είχε παρακρατηθεί και αποδίδεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 60 του ΚΦΕ (άρθρο 55, παρ.1, περ β).Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης, έχουμε πρόσθετο φόρο, ο οποίος ορίζεται σε ποσοστό 3,5% επί του φόρου, τον οποίο δεν θα πλήρωνε ο υπόχρεος (λόγω της μη υποβολής της δήλωσης),  ή υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης, οπότε έχουμε πρόσθετο φόρο 1,5% επί του οφειλόμενου με την κατάθεση της δήλωσης φόρου, για κάθε μήνα καθυστέρησης (άρθρο 1, παρ.2 του Ν.2523/1997-Ποινολόγιο-όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο24, παρ.2 του Ν.3296/2004).
 
14.10.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.