24 Σεπτεμβρίου 2008

Μονοπρόσωπη ΕΠΕ παροχής

Ιατρός παθολόγος με εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και ιδιωτικό ιατρείο, έχει συστήσει μονοπρόσωπη ΕΠΕ. Μπορεί να μοιράζει τον τζίρο του στο ιδιωτικό ιατρείο και στην ΕΠΕ χωρίς να υπάρχει άλλος ιατρός στην εταιρεία;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Στην ιδιαίτερη περίπτωση που ιατρός συμμετέχει σε ΕΠΕ και παράλληλα διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο όπου ασκεί την ιατρική, ως ελεύθερος επαγγελματίας του άρθρο 48 του Ν 2238/1994, έχει τη σχετική ευχέρεια να προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες στους διαφόρους ασθενείς, είτε ως ιδιωτικός ιατρός, είτε λειτουργώντας στο όνομα της ΕΠΕ. Στην πρώτη περίπτωση, εκδίδει αποδείξεις παροχής υπηρεσιών* όπως ορίζεται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ΠΔ 186/1992, στις οποίες αναγράφονται τα δικά του στοιχεία (ατομικός ΑΦΜ, δ/νση έδρας του γραφείου, αρμόδια ΔΟΥ κ.λπ.), ενώ στη δεύτερη περίπτωση, εκδίδεται απόδειξη παροχής υπηρεσιών - ΑΠΥ προς ιδιώτες ασθενείς και τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών -  ΤΠΥ (παρ. 9, άρθρου 12 του ΚΒΣ) προς άλλους επιτηδευματίες, με τα στοιχεία της ΕΠΕ (εταιρικό ΑΦΜ, δ/νση έδρας κ.λπ.). Σημειώνεται, ότι η ΑΠΥ εκδίδεται κάθε φορά που εισπράττεται κάποιο ποσό από τον ελεύθερο επαγγελματία για την άσκηση της δραστηριότητάς του (παρ. 3, άρθρο 13 του ΚΒΣ), ενώ  το ΤΠΥ εκδίδεται κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής ή ολόκληρο το ποσό αυτής (παρ. 14, του άρθρου 12 του ΚΒΣ).
 
Εφόσον, λοιπόν, πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων του ΚΒΣ, είναι δυνατή, σε κάποιο βαθμό, η «επιλογή» του προσώπου (ελεύθερου επαγγελματία ή της ΕΠΕ), ως προς το πού θα συγκεντρωθούν τα περισσότερα έσοδα από τις προσφερθείσες υπηρεσίες, για την τελική φορολογική επιβάρυνση Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τόπος όπου προσφέρονται οι ιατρικές υπηρεσίες αποτελεί καθοριστικό παράγονται του προσώπου που θα χρειαστεί να τιμολογήσει την συγκεκριμένη υπηρεσία και εν τέλει να φορολογηθεί για το αντίστοιχο έσοδο. Για παράδειγμα, δεν είναι εφικτή η έκδοση ΑΠΥ στο όνομα του ιδιωτικού ιατρού, για την περίθαλψη ασθενούς σε εγκαταστάσεις τις οποίες εκμεταλλεύεται η ΕΠΕ. Τέλος, εφιστούμε την προσοχή στις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 21 του ΚΒΣ όπου ορίζεται ότι τόπος τήρησης των φορολογικών στοιχείων είναι γενικά η έδρα του επιτηδευματία.
 
 
 
 
* Γενικά, με την γνωμοδότηση του ΝΣΚ υπ. αριθ. 251/1986 έγινε δεκτό ότι το εισόδημα της ΕΠΕ θεωρείται εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (Δ΄πηγή), ακόμη και όταν το αντικείμενο εργασιών της περιλαμβάνεται στα ελευθέρια επαγγέλματα του άρθρου 48 του Ν 2238/1994.
 
24.9.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.