22 Σεπτεμβρίου 2008

Δικαίωμα έκπτωσης από μισθωτή ακινήτου του ποσού που κατέβαλε για "αέρα"

Παρακαλώ να μου πείτε πως θα χειριστώ την καταβολή ποσού από το ταμείο της επιχείρησης ως «αέρα», προς τον εκμισθωτή του ακινήτου ώστε να ανανεωθεί το συμφωνητικό μίσθωσης. Το ποσό ανέρχεται σε μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ και θα ήθελα να το καταχωρήσω στα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Το ποσό που καταβάλλει η επιχείρηση, χαρακτηριζόμενο ως «αέρα», προς τον εκμισθωτή για τη μίσθωση ακινήτου, το οποίο χρησιμοποιεί για την άσκηση της δραστηριότητάς της, μπορεί να το εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδά της, ως εξής:
 
Α) είτε εφ’ άπαξ (100%), στην χρήση κατά την οποία καταβάλλεται, είτε
Β) τμηματικά και ισόποσα μέσα σε μία πενταετία, αρχής γενομένης από το έτος πραγματοποίησης της δαπάνης ( βλέπε: ΠΟΛ.1005/2005, παρ.15-1 και 15-2).
 
Η σχετική δαπάνη μπορεί να καταχωρισθεί σε υπολογαριασμό του 16.19 «Λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως». Όπως προβλέπεται και από το ΕΓΛΣ τα έξοδα που καταχωρίζονται στον λογαριασμό 16.19, αποσβένονται, είτε εφάπαξ κατά το έτος πραγματοποίησής  τους, είτε τμηματικά και ισόποσα μέσα σε μία πενταετία.
 
22.9.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.